О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 149                 от  17.01.2013г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на седемнадесети януари две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Х.

 

като разгледа докладваното от съдия Х. административно дело номер 37 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 124б, ал. 3 от ЗАДС, във връзка с чл. 60, ал. 4 от АПК.

Образувано е по жалба от адв. Ю.Х.Я. ***, в качеството му на пълномощник на ЕТ „Й-Б.Й.” ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. ***, представляван от Б.Й.Т. ЕТН ********** против Разпореждане за предварително изпълнение на принудителна административна мярка (ПАМ) „Запечатване на обект”, наложена със Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 944/06.11.2012 год. на Началника на Митница Бургас. В жалбата е заявено твърдение, че разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на ПАМ е немотивирано, неправилно и незаконосъобразно, постановено в нарушение на административнопроизводствените правила и на материалния закон, поради което е формулирано искане за неговата отмяна. 

При разглеждане на искането за спиране на предварителното изпълнение и като съобрази разпоредбите на закона, съдът намира същото за неоснователно, по следните съображения:

Със Заповед № 944/06.11.2012г., въз основа на констатирано административно нарушение по чл. 123, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове и издадено Наказателно постановление № 547/2012 г. с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв., Началника на Митница Бургас на основание чл.124б, ал. 1 и ал. 2 от ЗАДС е наложена ПАМ – запечатване на търговския обект стопанисван от жалбоподателя, представляващ магазин за хранителни стоки, находящ се в с.***, стопанисван от ЕТ „Й-Б.Й.” ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. ***, представляван от Б.Й.Т. ЕТН **********. и е забранен достъпа до същия – считано от 15.01.2013 год. 11.00 часа. Посочено, е че на основание чл. 124в, ал. 1 от ЗАДС наличните в обекта стоки, с изключение на тези които са предмет на установеното нарушение следва да бъдат отстранени в срок до 15.01.2013 год.

Съгласно чл. 124б, ал. 3 от ЗАДС, заповедта по ал. 1, подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго. Предварителното изпълнение е допуснато по силата на закона с издаването на самия акт и не е нужно нарочно разпореждане на органа в този смисъл. Съгласно чл. 166, ал. 4 от АПК допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда при условията на ал. 2.

В случаите, когато законът е допуснал предварително изпълнение на административни актове от определен вид, съществува презумпция за наличието на една или повече от предпоставките, визирани в чл. 60, ал. 1 от АПК: необходимост от осигуряване на живота или здравето на гражданите, защита на особено важни държавни или обществени интереси, опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. Следователно условие за спиране на предварителното изпълнение на заповед издадена по чл. 124б, ал. 1 от ЗАДС е наличието на такова засягане на интереса на жалбоподателя, което да е равно на посочените в разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от АПК. В тежест на жалбоподателя е да докаже наличието на предпоставки за спиране на изпълнението.

В конкретния случай, жалбоподателя твърди, че допуснатото от закона предварително изпълнение на заповедта на Началник Митница Бургас не съответства по тежест на осъщественото от него административно нарушение, тъй като дължимия акциз за стоката – предмет на нарушение е 33.71 лева. В случая е заявено твърдение, че характера и степента на обществената опасност на административното нарушение не съответства на наложената принудителна административна мярка. Твърди се също, че акцизните стоки са били за лична употреба от неустановен потребител и от нарушението не са настъпили вреди за трети лица.

По повод така заявените твърдения, настоящия съдебен състав намира същите за ирелевантни към предмета на настоящото производство. В случая се оспорва допуснатото предварително изпълнение, докато заявените от жалбоподателя твърдения касаят законосъобразността на наказателното постановление и на административния акт, с който е наложен ПАМ.

Неоснователни са и възраженията на жалбоподателя, според които, административния орган не е изложил конкретни съображения за наличието на някоя от  предпоставките по чл. 60, ал. 1 от АПК. В случая предварителното изпълнение на административния акт е допуснато по силата на закона – чл. 124б ал. 3 от ЗАДС, а не е постановено от административния орган. В този смисъл, когато законът е допуснал предварително изпълнение на административни актове от определен вид, той е предпоставил, презумирал наличието на една или повече от предпоставките, регламентирани в чл. 60, ал. 1 от АПК. Именно по тази причина, за административния орган не възниква задължение да мотивира необходимостта от предварително изпълнение на административния акт, защото това е залегнало в текста на съответната приложима правна норма.

В жалбата са заявени и твърдения, че предварителното изпълнение на ПАМ ще доведе до значителна и трудно поправима вреда, имаща материално изражение. Твърди се, че едноличния търговец осъществява търговска дейност единствено и само в процесния търговски обект, поради което с неговото запечатване, същия ще бъде лишен от възможността да осъществява дейност и да реализира доходи.

Така заявените твърдения и възражения, съдът намира за неоснователни и недоказани. За да бъде постановено спиране на предварителното изпълнение, следва да бъдат заявени твърдения и ангажирани доказателства в тяхна подкрепа, от които да се направи обоснован правен извод, че в следствие на допуснатото предварително изпълнение за адресатът на същото ще възникне значителна или трудно поправима вреда. В този смисъл, твърдяната значителна или трудно поправима вреда следва да бъде конкретно дефинирана по вид и размер. В настоящата жалба, общо, без нужната конкретика и доказателства е заявено, че вредата за дружеството се изразява в невъзможността му да реализира доходи от търговската дейност в запечатания търговски обект.

Предвид изложеното, съдът намира, че в настоящото производство от страна на жалбоподателя не са представени доказателства които да обосноват извод за вероятното настъпване на значителна или трудно поправима вреда, както и да установи евентуалният й размер, за да бъде преценявана нейната значителност по смисъла на закона, поради което не са налице предпоставките за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, втори състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. Ю.Х.Я. ***, в качеството му на пълномощник на ЕТ „Й-Б.Й.” ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. ***, представляван от Б.Й.Т. ЕТН ********** против Разпореждане за предварително изпълнение на принудителна административна мярка „Запечатване на обект”, наложена със Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 944/06.11.2012 год. на Началника на Митница Бургас

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: