Р Е Ш Е Н И Е

 

  /28.07.2012 година, гр. Бургас,

 

Административен съд –  Бургас, в съдебно заседание на трети април две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

при секретар Г.Д., разгледа адм.д. № 37/2012 година.

 

 

Производството е по реда глава ХVІІ раздел VІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на Р.С.Г. *** против действие на орган по изпълнението, назначен със заповед № РД-10-74/12.04.2011 година на областния управител на Бургаска област, обективирано в съставен приемо – предавателен протокол от 18.04.2011година, по предаване владението върху язовир „Малък топчия”, представляващ имот № 000759 по КВС на землището на гр.Карнобат, с площ 26,347 дка, актуван с АОС № 148/08.06.1998 година - нает от жалбоподателя, на сдружение за напояване „Карнобатски води”-град Карнобат. 

В жалбата се сочи, че предаване владението на язовира е извършено в противоречие с чл.166 ал.1 и чл.288 ал.3 от АПК. Иска се отмяна на обжалваното действие като незаконосъобразно.

Ответникът представя административната преписка и оспорва жалбата, чрез процесуален представител.

Заинтересованата страна сдружение за напояване “Карнобатски води” оспорва жалбата.

Жалбата е допустима. Подадена е в установения срок от лице, което има правен интерес да оспорва действието.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Съгласно договор за наем Р І № 0766/22.01.2007 година (лист 16-17) между община Карнобат и Р.С.Г. е налице наемно правоотношение, по силата на което общината представя на Г. за временно и възмездно ползване язовир „Малък топчия”, с площ 26,347 дка, с ОКЕ 759 по плана за земеразделяне, землище на град Карнобат -  за срок от 10 години.

На 28.10.2010 година кметът на общината е отправил до Г. предизвестие с изх. № 94-00-4815, с което, на основание § 3, ал.2 от ПЗР на Закона за сдружения за напояване, е предизвестил, че считано от 31.12.2014 година се прекратява съществуващото наемно правоотношение. Предизвестието е мотивирано със съдебната  регистрация на сдружение за напояване „Карнобатски води”-гр.Карнобат, в чиято хидромелиоративна инфраструктура е включен и стопанисвания от жалбоподателя язовир. Съгласно посоченото в предизвестието правно основание – § 3, ал.2 от ПЗР на ЗСН, общината е длъжна да предаде на сдруженията за напояване владението върху язовирите и микроязовирите по ал.1, предназначени за напояване и представляващи елементи от напоителната система или технологична обособена нейна част на територията на сдружението, и да прекрати договорите за концесия, наем, аренда или за съвместно ползване с трети лица. Договорите се прекратяват от общината с писмено предизвестие с достатъчно дълъг срок за довършване на започнатите водностопански дейности, така че да не бъдат нанесени щети от преждевременното им преустановяване, но не по-дълъг от пет години. Общината уведомява министъра на земеделието и продоволствието за отправеното предизвестие.

По повод постъпило в областна администрация Бургас писмо вх. № 04-00-146/30.03.2011 година от министъра на земеделието и храните, с което на основание § 3, ал.5 от ПЗР на ЗСН е поискано от областния управител на област Бургас да предприеме действия по предаване владението върху язовир „Малък топчия” на сдружение за напояване „Карнобатски води”, регистрирано с решение № 1/06.08.2010 година по ф.д. № 86/2010 година по описа на БОС, на 12.04.2011 година е издадена заповед № РД-10-74, с която областният управител на Бургаска област е назначил комисия с определен състав и задача: на 18.04.2011 година в 11,00 часа да предаде владението върху язовир „Малък топчия” на сдружение за напояване „Карнобатски води”.

На 18.04.2011 година, назначената комисия е съставила приемо – предавателен протокол за извършеното действие – предаване владението върху язовир „Малък топчия” на сдружение за напояване „Карнобатски води”. Видно от отбелязването в протокола, при предаването е присъствал жалбоподателя Г., в качеството на наемател на язовира. Тя е представила писмено възражение по извършване на въвода и подала-  на същата дата в Административен съд – Бургас, жалба против заповед № РД-10-74/12.04.2011 година на областния управител на област Бургас, приложени към протокола.

След извършена служебна справка съдът констатира, че по жалбата против заповед № РД-10-74/12.04.2011г. на областния управител на област Бургас е образувано административно дело № 858/2011г. на Административен съд – Бургас, което към момента не е приключило с окончателен съдебен акт.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи.

Предмет на защита по реда на чл.294 и сл. от АПК са както юридическите действия, състоящи се във волеизявления на органа по изпълнението по допустимостта или движението на изпълнителното производство, така и фактическите действия, с които той осъществява процесуалните си правомощия. За да е налице законосъобразно издадено постановление или извършено действие от органа по изпълнението, следва същите да се основават на годно изпълнително основание по чл.268 от АПК, а именно –  влезли в сила или подлежащи на предварително изпълнение индивидуални или общи административни актове; решения, определения и разпореждания на административните съдилища; споразумения пред административните органи или пред съда. В случая не е налице влязъл в сила индивидуален административен акт или съдебно решение, който да е годно изпълнително основание по смисъла на чл.268 от АПК, което обуславя отмяна на оспореното действие на органа по принудителното изпълнение.

От доказателствата по делото се установява, че заповед № РД-10-74/12.04.2011 година на областния управител на област Бургас е обжалвана пред административния съд и по оспорването е образувано адм. дело № 858/2011 година по описа на Административен съд – гр.Бургас, което не е приключило с влязло в сила решение.

 Съгласно разпоредбата на чл.166 ал.1 от АПК, оспорването спира изпълнението на административния акт. С подаването на жалбата до съда на 18.04.2011 година, по силата на цитираната правна норма, е спряно изпълнението на оспорения административен акт. Спирането на изпълнението на административния акт представлява вид обезпечение на оспорването срещу него. Видно от заповедта, в нея не се съдържа и разпореждане с правно основание чл.60 ал.1 от АПК, нито съществува правна норма, която да дерогира ефекта на реализираното оспорване и да предвижда предварителна изпълняемост.

От друга страна, към момента на предаване владението на язовира на трето лице, за този обект е съществувал договор за наем, който съгласно разпоредбата на § 3, ал.2 от ПЗР на ЗСН е прекратен с предизвестие от страна на общината, но считано от 31.12.2014 година, т.е. налице е валидно съществуващо наемно правоотношение по сключения договор за наем с жалбоподателя.

Като е предал владението върху язовир „Малък топчия” на сдружение за напояване „Карнобатски води”, при наличието на договор за наем, чийто срок за прекратяване не е изтекъл, и при породен суспензивен ефект на жалбата против заповед № РД-10-74/12.04.2011 година, органът по изпълнението е извършил незаконосъобразно действие, което следва да бъде отменено.

С оглед на изложеното,  на основание чл.298 от АПК, съдът

 

 

Р   Е   Ш  И

 

ОТМЕНЯ действието на орган по изпълнението, назначен със заповед № РД-10-74/12.04.2011г. на областния управител на област Бургас, обективирано в приемо – предавателен протокол от 18.04.2011 г., по предаване владението върху наетия от Р.С.Г. ***, язовир „Малък топчия”, представляващ имот № 000759 по КВС на гр.Карнобат, земл. гр.Карнобат, с площ 26,347 дка, актуван с АОС № 148/08.06.1998г., на сдружение за напояване „Карнобатски води”-гр.Карнобат. 

 

Решението е окончателно.

 

 

 

                                                                 СЪДИЯ :