Р Е Ш Е Н И Е

 

 /09.05.2011 година, град Бургас,

 

Административен съд - Бургас, в съдебно заседание на десети март, две хиляди и единадесета година, в състав:

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

при секретар Г.Ф. с участието на прокурор Станимир Христов, изслуша докладваното от съдия Енчев КНАХД № 37/2011 година

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба от началника на РУП – Несебър на МВР против решение № 866/17.12.2010 година, постановено по НАХД № 828/2010 година на Районен съд - Несебър (РС), с което е изменено негово наказателно постановление № 3940/2010 година (НП).

С НП, за нарушение на чл.5 ал.2 т.3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), на основание чл.174 ал.1 предл.1 от същия закон, на Д.И.Г. *** са наложени административни наказания, както следва: “глоба” в размер на 500 лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 10 месеца. С оспореното решение на РС размерът на наложената глоба е намален на 300 лева, а на лишаването от право да се управлява МПС – на 6 месеца..

            В жалбата се твърди, че обжалваното решение е незаконосъобразно, тъй като съдът е приел, че е установено извършването на нарушението, но е намалил размера на наложените санкции с оглед липсата на вредни последици от деянието. Иска се, касационната инстанция да отмени обжалваното първоинстанционно решение, като вместо него спорът се реши по същество.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас намира жалбата за неоснователна, а оспореното решение за правилно и законосъобразно. Пледира, жалбата да бъде отхвърлена, а първоинстанционното решение оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното.

            Касационната жалба е подадена от надлежно легитимирано лице, в законоустановения срок и съдържа изискуемите реквизити, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение, от фактическа страна, съдът е приел, че е установено безспорно извършването на нарушение от страна на Д.Г.. На 22.08.2010 година, около 23.20 часа, в курортен комплекс “Слънчев бряг”, като водач на МПС, тя е проверена от служители на РУП – Несебър с техническо средство “Дрегер 7410+”. При проверката е установено наличие на 1,03 промила алкохол в кръвта на Г.. Нарушителят е отказала да получи талон за медицинско изследване.

За да измени НП в частта относно размера на наложените наказания, РС е приел, че са налице смекчаващи обстоятелства – липсата на вредни последици от деянието и направените признания от страна на нарушителя, спомогнали за изясняване на обстоятелствата по делото.

Решението е неправилно.

Д.Г. е санкционирана за това, че управлява МПС със съдържание на алкохол в кръвта, близо до максимума, определен в нормата на чл.174 ал.1 от ЗДвП. От нарушението на Г. не са настъпили конкретни вредни последици, но настоящият състав приема, че обществената опасност на деянието е висока – с оглед установеното количество алкохол, приет от жалбоподателя, близък до максимума, установен от закона, като подлежащ на административнонаказателна санкция.

В съдебното производство пред РС Д.Г. не е правила самопризнания нито е съдействала, лично или чрез процесуалния си представител, за изясняване на фактите по делото.

            Предвид изложеното, настоящият касационен състав приема, че НП неправилно е изменено от РС, като е намален размера на наложените наказания на Д.Г.. Решението на РС следва да се отмени, като се потвърди НП.

            Затова, на основание чл.221 ал.2 от АПК във вр. с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

           

Р  Е  Ш  И

 

ОТМЕНЯ решение № 866/17.12.2010 година, постановено по НАХД № 828/2010 година на Районен съд – Несебър.

 

Вместо него постановява:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3940/2010 година на началника на РУП – Несебър на МВР.

 

 

 

            Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: