ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  деветнадесети март                             две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 379 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА ЕЛХОВО редовно и своевременно призован, не се явява. Явява се процесуален представител адв.Д., надлежно упълномощен по делото, с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМ.МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПРР при МРРБ, редовно и своевременно призован, изпраща процесуален представител адв.В. от САК, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Образувано е по жалба от ОБЩИНА ЕЛХОВО, представлявана от кмета П.А.К.против Решение № РД-02-36-4 от Заместник- министър на МРРБ и Ръководител на Управляващ орган на ОП „Региони в растеж“ /ОПРР/ за приключване на сигнал с рег.№ 163 с установяване на нередност и определяне на финансова корекция на бенефициента – Община Елхово, представлявана от кмета П.К.на стойност 48 037.33 лева с ДДС, която следва да не се верифицира при обработка на последващи искания за плащане, представляваща 5% от стойността на договорите с изпълнители общо в размер на 960 746.62 лева с ДДС – договор № BG16RFOP001-2.001-0095-С1-S-01-83-01/12.05.2017г. с изпълнител Обединение „АБС-Чертог“ ДЗЗД на стойност 688 921.38 лева без ДДС и договор № BG16RFOP001-2.001-0095-С1-S-01-82-01/12.05.2017г. с изпълнител „Солид груп“ ЕООД на стойност 111 700.80 лева без ДДС.

С жалбата се иска отмяна на оспореното решение като необосновано и неправилно, постановено в нарушение на материалния закон.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указвана ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

                АДВ.Д.: Нямам възражения по доклада. Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания.

АДВ.В.: Нямам  възражения по доклада. Оспорвам жалбата. Представям списък на разноските. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Д.: В жалбата подробно сме изложили мотивите, относно несъстоятелността на твърдените нарушения от Управляващия орган. Моля да имате предвид, че твърденията са общи, бланкетни и се съдържат почти във всяко едно констатирано нарушение. Не се изследва по същество как всяко едно нарушение се е отразило на обществената поръчка, което е от съществено значение за да бъде наложена финансова кореция. На следващо място за да се наложи тази финансова кореция по действащото заканодателство е да се докаже, че е налице нередовност. Не е изследвано защо попадат в хипотезата на нередност по смисъла  на чл.2,т.36 от Регламент /ЕС/ №1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Моля да имате предвд, че за да се наложи финансова корекция трябва да се докаже, че е настъпила щета. Това не е доказано  от Управляващия орган. Не са изложени  мотиви, доводи, нито доказателсва за това, че е налице. За твърдените нарушения сме посочили мотиви защо считаме, че са несъстоятелни. Те са ясни и не подлежат на тълкуване. Моля да отмените решението.

АДВ.В.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам  решението издадено от МРРБ  за правилно и  подробно мотивирано по всяка една от нередностите. Моля за срок за писмена защита. Моля за 5 дни срок. Моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите решение на МРРБ № РД-02-36-4/18.01.2018 година.

АДВ.Д.: Моля да видя списъка за разноските на колегата. Претендирам прекомерност на разноските. Моля за срок за писмени бележки.

Съдът определи 7 дневен срок за представане на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: