ПРОТОКОЛ

        

                                              

Година 2017, 27.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на двадесет и седми април  и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 379 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 14:52 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „АГРОЗЕМ-АВ“ ООД, редовно призован, не се явява и не се представлява. С молба, изпратена по факса преди днешното съдебно заседание, е изразено становище да се даде ход на делото.     

 

ОТВЕТНИКЪТ – директор на дирекция  „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (ОДОП) – гр. Бургас, редовно призован, се представлява от ю.Т., с пълномощно от днес.

 

ю.Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА:

 

 Производството е образувано по жалба на „АГРОЗЕМ-АВ“ ООД, ***, с адрес за кореспонденция: ***, представлявано от *** – управител, против акт за прихващане или възстановяване (АПВ) № ***. на директора на ОДОП - Бургас, потвърден с решение за прихващане или възстановяване № 5/12.01.2017г. , издадено от директора на дирекция ОДОП – Бургас, връчено на 26.01.2017г.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

С определение № 334/01.03.2017 г. са дадени указания на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

ДАВА възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

Постъпила е молба с вх.№ 4184/27.04.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателя „АГРОЗЕМ-АВ“ ООД адв. Т., с която заявява, че не се противопоставя да се даде ход на делото в днешното съдебно заседание, въпреки неговото отсъствие и изцяло поддържа от името на доверителя си подадената молба срещу обжалвания административен акт.

 

 

ю.Т.: Оспорвам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Заявявам, че към настоящия момент по адм. дело № 45/2017г. на Административен съд Бургас има постановено съдебно решение относно законосъобразността на ревизионния акт, с който последният е потвърден, но не ми е известно то да е влязло в сила. В тази връзка моля да ми бъде дадена възможност до следващото съдебно заседание да представя заверен препис от съдебното решение.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка  писмени документи, като доказателства по делото.

 

Предоставя срок на ответната страна в срок до следващото съдебно заседание да представи доказателства за влизането в сила на ревизионен акт № ***. на директора на ОДОП – Бургас.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 7-дневен срок от днес, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на страната, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 22.06.2017г. от 13:30 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:00 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: