ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 22.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на двадесет и втори юни  и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 379 по описа за 2017 година.                  

 

На именното повикване в 13:53 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – А. ООД, уведомен от преди, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Д.Д. – гр. Бургас, се представлява от ю.Т., с пълномощно от предходно съдебно заседание.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че е постъпила молба с вх.№6383/21.06.2017г. от А. ООД чрез адв. С.А.Т., с която се изразява съгласие да се даде ход на делото в отсъствие на страната. От името на доверителя си адв. Т. поддържа жалбата срещу обжалвания административен акт. Не прави нови доказателствени искания и не сочи други доказателства по делото. Моли да бъде постановено съдебно решение, с което да бъде изцяло отменен обжалвания АПВ № 02002816187924/ 26.10.2016г., потвърден с решение № 5/12.01.2017г. на директора на дирекция ОДОП – Бургас по подробно изложените в административната жалба основания, ведно с всички последици от отмяната.

 

ю.Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Съдът констатира, че към момента не са заявени доказателствени искания на страните.

ю.Т.: Във връзка с преценката за законосъобразността на акта, който е обект на разглеждане в настоящото производство, моля да ми бъде предоставена възможност да представя пред съда доказателства относно валидността на електронните подписи, с които са подписани актовете, връчени на проверяваното лице, т.е. на тези електронни подписи на длъжностни лица-издатели на акта, които са положени под всички актове на администрацията по възложената проверка и издадения оспорен акт. Заявявам, че не съм ги предоставила в дадения срок, тъй като не беше повдигнато възражение от такъв характер, но считам, че за пълното изясняване на делото тези доказателства ще бъдат необходими. Както става ясно, не става въпрос за удостоверение на хартиен носител, а искам да представя на съда електронен документ, ведно с файлове, съдържащи и самите електронни подписи. С определени софтуерни приложения съдът може да извърши проверка относно валидността на тези подписи върху електронните документи, което ще бъде доказателството, относимо към спора. В тази връзка считам, че делото следва да бъде отложено за след съдебната ваканция.

Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът намира искането за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което следва да се предостави възможност на ответната страна да представи исканите доказателства, не по късно от датата на следващото съдебно заседание, доколкото ще е необходимо технологично време за снабдяването със заявените доказателства.

По изложените съображения съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРОДЪЛЖАВА срока за представяне на доказателства от страните до датата на следващото съдебно заседание, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на страната, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 14.09.2017г. от 13:15 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес на основание чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:06 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: