ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 06.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на шести октомври и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С.Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 379 по описа за 2017 година.                  

 

На именното повикване в 09:37 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в 9.54 часа в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – А. ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ – Д.Д. – гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от гл. юрисконсулт  И., с пълномощно по делото от днес.

 

По хода на делото:

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА получено на 19.09.2017 г. от адв. Ст. Т. съобщение за дадената възможност на оспорващата страна от предходното съдебно заседание.

Не са постъпили нови доказателствени искания от страните.

 

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Няма да соча нови доказателства. Да се приключи производството по делото.

 

Съдът, като съобрази липсата на доказателствени искания, счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания:

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, и потвърдите издадения АПВ № П-02002816187924-004-001/26.10.2016 г., както и да приемете мотивите, изложени в потвърждаващото решение на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас.

Поддържам становището, че претендираната за възстановяване в настоящото производство сума, вече е възстановена на дружеството и е прихваната в издадения ревизионен акт, който не е предмет на настоящото производство и се претендира за връщане една сума, която вече е върната със самото прихващане. Установена е сума за възстановяване в претендирания размер и същата е прихваната. Сумата е възстановена, което е факт. Считам жалбата за неоснователна.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 2141 лв. съгласно Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения. Не представям списък на разноските.

 

Съдът обявява устните състезания за ПРИКЛЮЧЕНИ и че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: