Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      835                              28.04.2016 година                                      гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на тридесет и първи март, две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря С.Х., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 379 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Хом кеър БГ“ ЕООД с ЕИК 200450565, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Д. Г. Ф., против решение № 175 от 30.11.2015 г. по НАХ дело № 723/2015 г. по описа на Районен съд- Царево.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона и съществено нарушение на съдопроизводствени правила, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Царевският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 16-000851/18.09.2015 г. на изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда“, с което на основание чл. 416, ал.5, вр. чл. 414, ал.1 от КТ е наложено на касатораХом кеър БГ“ ЕООД административно нарушение- имуществена санкция в размер на 1500 лева за нарушение по чл. 152 от КТ. За да постанови този резултат, ЦРС е приел, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган, при спазване на административнопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон.

Решението е правилно.

В разпоредбата на чл. 152 от КТ е регламентирано правото на работника на непрекъсната междудневна почивка с минимална продължителност 12 часа. В конкретния случай по делото е установено, че работникът Г.П., заемащ длъжността „ОТЗ“ в обекта на касатора, е полагал труд до 23.00 часа на 18.07.2015 г. и от 7.00 часа на 19.07.2015 г. Изискването относно минимална продължителност на междудневната почивка не е било спазено и следователно са налице елементите от състава на административното нарушение по чл. 414, ал.1 от КТ.

Съгласно нормата на чл. 142, ал. 2 от КТ работодателят може да установява сумирано изчисляване на работното време- седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. В чл. 152 от КТ е предвидено, че работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка не по-малко от 12 часа, а в чл. 153 от КТ е регламентирана междуседмичната почивка, като разпоредбите на ал. 2 и ал. 3 от същия се отнасят за междуседмичната почивка при сумирано изчисляване на работното време. От съдържанието на цитираните разпоредби следва, че при сумирано изчисляване на работното време е допустимо намаляване продължителността единствено на междуседмичната почивка, но не и на междудневната почивка, която задължително следва да се осигурява на работника с посочената минимална продължителност, а съгласието на последния е ирелевантно. Не са налице и предпоставките на чл. 136а от КТ, доколкото няма данни за издадена от работодателя писмена заповед за удължаване на работното време през едни работни дни и съответното му намаляване през други, нито данни за проведена предварителна консултация с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите, поради което доводите на касатора в този смисъл са неоснователни.

Неоснователни са също доводите на касатора за липса на материална и териториална компетентност на актосъставителя и на издателя на наказателното постановление. Актът е съставен от главен инспектор в ДИТ- Пловдив И. С. Б., определена със Заповед № 3-0794/08.07.2015 г. на изпълнителния директор на ИА „ГИТ“ (приложена на л. 15 от делото) да извършва проверки по спазване на трудовото законодателство на територията на област Бургас. Наказателното постановление е издадено от лицето Г. Д. М.- главен секретар на ИА „ГИТ“, изпълняващ функциите на изпълнителен директор през периода 15.09.2015 г. – 18.09.2015 г., въз основа на Заповед № ЧР-676/14.09.2015 г., издадена от изпълнителния директор на изпълнителната агенция, който е компетентният съгласно нормата на чл. 416, ал.5 от КТ орган.

В производството пред районния съд не са допуснати и сочените от касатора нарушения на съдопроизводствени правила. Съдът е изяснил делото от фактическа страна, извършил е цялостна преценка на доказателствата, обсъдил е възраженията на нарушителя и е формирал обоснован извод за неоснователност на жалбата.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и сочените в жалбата касационни основания. Ето защо обжалваното решение, като обосновано и постановено в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 175 от 30.11.2015 г. по НАХ дело № 723/2015 г. по описа на Районен съд- Царево.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.