Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     664                от 07.04.2015г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети март две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

      Председател: Станимир Христов

                                                                             Членове:   1. Лилия Александрова

            2. Любомир Луканов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Георги Чинев, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 379 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Проденто” ЕООД, ЕИК 200119921; със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от С. С. Ш. – Д.  – управител против Решение № 2020/ 13.12.2014г., постановено по НАХД № 4374/2014г. по описа на Районен съд Бургас. С оспореното решение е потвърдено Наказателно постановление № 84835-О-F088825/20.11.2013г., издадено от Директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП-гр.Бургас, с което за нарушение на чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) във връзка с чл. 2, ал. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица на основание чл. 355, ал. 1 от КСО на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Съдебното решение се обжалва като неправилно и необосновано. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора, чрез представляващия го управител поддържа заявените в жалбата претенции.

Ответникът по касация – Директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП-гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на „Проденто” ЕООД против наказателно постановление № 84835-О-F088825/20.11.2013г г., издадено от Директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП-гр.Бургас, с което за нарушение на чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО във връзка с чл. 2, ал. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-8 на основание чл. 355, ал. 1 от КСО на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр. Бургас е потвърдил атакуваното постановление като е приел, че същото отговаря на изискванията за форма и реквизити, издадено е от компетентен орган при напълно изяснена фактическа обстановка и правилно приложение на материалния закон, при спазване на законоустановените срокове, като е обсъдил всички релевирани от жалбоподателя възражения.

 

Решението на Районен съд Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – гр. Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Въз основа на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която е подробно описана и не е необходимо повторното нейно възпроизвеждане. Мотивите на Районен съд Бургас за съставомерност на установеното нарушение се споделят и от касационния състав на съда.

От своя страна разпоредбата на чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО, във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8/29.12.2005год. задължава всеки осигурител да подаде  декларация образец № 1 относно осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица - поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване. Декларация образец № 1 се подава в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се отнасят данните; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението. Отнесено към настоящия случай, жалбоподателят е следвало да подаде декларация образец № 1 до 25.10.2013г.

Предвид изложеното се обосновава извод, че за касатора безспорно е налице нормативно задължение за подаване на декларация с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО и доколкото в законоустановения срок - до 25.10.2013г. това не е сторено, като декларация образец № 1 е подадена едва на 11.11.2013г. с вх. № 023581306661865, то напълно законосъобразно е ангажирана отговорността му на соченото основание.

Следва да се отбележи, че касационната жалба е идентична с жалбата, с която е сезиран районният съд и не съдържа други оплаквания, като по същество касатора не отрича допуснатото от него административно нарушение. С оглед на това, настоящият съд изцяло споделя изложените мотиви от първата инстанция не намира за необходимо да повтаря същите.

 

Предвид гореизложеното, жалбата като неоснователна следва да се отхвърли, а обжалваното решение като валидно, допустимо и правилно да се остави в сила.

Мотивиран от това, Административен съд Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2020/13.12.2014г., постановено по НАХД № 4374/2014г. по описа на Районен съд Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                                                 2.