Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     799         19.05.2012г.            град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на деветнадесети април две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:   Таня Евтимова

        Членове:   1. Станимир Христов

                            2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 379 по описа за 2012 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на ТД на НАП - Бургас против решение № 138/31.01.2012г., постановено по НАХД № 4481/2011г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 34368-О-0010224/18.08.2011г., издадено от директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП - Бургас и наложената на В.Н.К. *** 50 глоба в размер на 200 лева на основание чл.264, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане за нарушение на чл.92, ал.1 и 2 от същия закон. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник.

Ответникът - В.К. не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл. 211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

 Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на В.К. против наказателно постановление № 34368-О-0010224/18.08.2011г., издадено от директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП - Бургас и наложената на К. глоба в размер на 200 лева на основание чл.261, ал.1 от ЗКПО за нарушение на чл.92, ал.1 и 2 от ЗКПО. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на БРС отменя наказателното постановление като приема, че към датата на изготвяне на АУАН тримесечният преклузивен срок за съставянето му е изтекъл.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

 

Съгласно разпоредбата на чл.92, ал.2 от ЗКПО годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице. Неизпълнението на тази норма е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл.261, ал.1 от ЗКПО – глоба в размер от 500 до 3 000 лева за данъчно задължено лице, което не подаде декларация, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък.

В настоящия случай е безспорно установено, че В.К. не е изпълнил задължението си да подаде до 31.03.2009г. годишна данъчна декларация за 2008г., с което е осъществило от обективна страна втората от алтернативно предвидените хипотези на чл.261, ал.1 от ЗКПО. Отговорността на дружеството обаче е ангажирана в противоречие с правилото на чл.34, ал.1, изр. ІІ, предл. І-во от ЗАНН, според което не се образува административно-наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя. В конкретния казус крайният срок за изпълнение на задължението по чл.92, ал.2 от ЗКПО е 31.03.2009г. и последният ден, в който трябва да се установи това обстоятелство от органа по приходите чрез съпоставка между данните в регистъра на юридическите лица и подадените от тях декларация е 30.06.2009г. Видно от приложения по делото АУАН № 0010224 той е съставен на 29.12.2009г., т.е. след изтичане на преклузивния срок за съставянето му. Неспазването на този срок представлява нарушение на административнопроизводствените правила, което е съществено и опорочава издаденото наказателно постановление в степен, обуславяща отмяна.

Като е достигнал до изводи, аналогични на изложените, Бургаският районен съд е постановил законосъобразен съдебен акт. Същият е обоснован с оглед на събраните по делото доказателства и съответен на приложимия процесуален и материален закон. В настоящото касационно административно производство не се сочат убедителни доводи, които да променят изводите на съда. Не са налице основания за отмяна на обжалваното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

 

Мотивиран от изложеното, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 138/31.01.2012г., постановено по НАХД № 4481/2011г. по описа на БРС, с което е отменено наказателно постановление № 34368-О-0010224/ 18.08.2011г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП - Бургас и наложената на В.Н.К. *** глоба в размер на 200 лева на основание чл.264, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане за нарушение на чл.92, ал.1 и 2 от същия закон.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                                                                                                                 2……………………...