ПРОТОКОЛ

       

Година 2011,16.03.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     СЕДМИ административен състав       

На шестнадесети март                                  две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 379 по описа за 2011 година.                     

На именното повикване в 16.40 часа се явиха:

 

         За ИСКАТЕЛЯ „САМБА МАРЕ” ЕООД, редовно уведомен, се явява адв.Овчарова, която представя пълномощно.

За ЗАМЕСТНИК КМЕТА на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Димитров, който представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото по искането за спиране на предварително изпълнение на Заповед № 2162/02.08.2010г.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по искането на „САМБА МАРЕ” ЕООД за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № 2162/02.08.2010г, издадена от Заместник кмета на Община Бургас, с която е разпоредено премахването на преместваем обект дървен подиум с площ 346 кв.м. към ЦБХ „Самба”, находящ се на плажовата ивица на морски плаж „Бургас-Север”.

 

            ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от адв.Овчарова, в която се излагат доводи в подкрепа на претенциите за спиране ведно с относима към казуса  практика.

           ПРЕДЯВЯВА на административния орган молбата ведно с практиката.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по искането за спиране и направят доказателствени искания.

 

Адв.ОВЧАРОВА: Няма да соча други доказателства по отношение искането за спиране. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт ДИМИТРОВ: Представям и моля да приемете заповед за оправомощаване и длъжностна характеристика. 

Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.ОВЧАРОВА: Моля да бъде постановено определение за спиране на предварителното изпълнение на процесната заповед по съображенията, подробно изложени с искането за спиране, както и в нарочното становище, като акцентирам още веднъж на това, че е налице константна практика на Административен съд гр.Бургас по абсолютно аналогични случаи, която е посочена в становището, че Община Бургас, независимо че се касае за обект съществуващ от години, до момента не е пристъпила към премахването му, включително и от датата на издаване на заповедта - 02.08 до този момент. Поради което е очевидно, че не са налице никакви обстоятелства, налагащи предварителното изпълнение и не се е пристъпило към такова към настоящия момент.

Юрисконсулт ДИМИТРОВ: Считам, че целите на настоящото производство, които са предпоставка за съда да постанови спиране на обжалваемия административен акт, е съпоставянето на заложения в закона обществен интерес с този, който жалбоподателят е визирал в жалбата си. Моля при постановяването на Вашето решение, да съобразите че при постановяването на индивидуален административен акт, административният орган е разгледал и също съобразил предпоставките на чл.60 от АПК, на които би следвало да се противопостави засягането на този особено важен интерес, който да бъде поне равнозначен на обществения. Или който да конкурира тези предпоставки, които са наложили необходимостта от предварителното изпълнение на този вид заповеди, заложени в самия закон. Също така считам, че този интерес следва да е от такава важност и значение, че да дерогира действието на нормата на чл.217 от ЗУТ, а в конкретния случай нито в жалбата, нито в допълнителната молба не са посочени конкретни аргументи в посока на това, че с постановяването на тази заповед, адресат на която е настоящия жалбоподател, ще понесе такива вреди, съпоставими с тези, които законодателят е предвидил, залагайки наличие на обществен интерес в закона.

Считам че с поставянето без разрешение на този обект, лицата се стремят да черпят права от едно свое по-ранно незаконосъобразно поведение, поради което моля да не спирате предварителното изпълнение на заповедта.

 

След като прецени твърденията на страните и относимия към искането доказателствен материал, настоящият съдебен състав намира за установено следното:

По делото не се съдържат доказателства, които да установят приключване на предварителното изпълнение на процесната заповед към настоящия момент, поради което искането за временно преустановяване на действията по принудителното изпълнение на Заповед № 2162/02.08.2010г, издадена от Заместник кмета на Община Бургас е своевременно и допустимо.

Разгледано по същество същото е неоснователно.

Този извод се налага по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.166, ал.2 от АПК „При всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда”.

С разпоредбата на чл.217, ал.1, т.11 ЗУТ  е допуснато предварително изпълнение на заповедта с правно основание 57а, ал.3 от същия закон, което е изключение от общото правило за суспенсивния ефект на жалбата. Изключение от това правило е допуснато с разпоредбата на чл.217, ал.2 от ЗУТ, според която съдът може да спре изпълнението на административните актове по ал.1, с изключение на заповед за спиране и забрана на достъпа до строежи по чл.224, ал.1. Изпълнението на оспорения акт може да бъде спряно от съда тогава, когато съществуват данни, от които да се направи обосновано предположение, че то ще доведе до значителни и трудно поправими вреди за жалбоподателя, като тежестта за доказване на релевантните факти се носи от него.

В настоящия случай, независимо от твърденията за наличие на значителна и трудно поправима вреда, молителят не ангажира убедителни доказателства в подкрепа на фактическите си доводи. От съдържанието на представените към административната преписка писмени доказателства не се установява, че от премахването на обекта ще настъпи значителна и трудно поправима вреда за дружеството - молител, която да се противопостави по степен и значимост на здравето на гражданите или на особено важен и обществен интерес, т.е. на презумирания и охраняван с разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК държавен или обществен интерес, поради което в случая следва да намери приложение разпоредбата на чл.166, ал.2 от АПК, във връзка с нормата на чл.60, ал.1 от същия кодекс.

При това положение настоящият състав намира, че не са установени фактите, съставляващи материалноправни предпоставки за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение, поради което искането се явява неоснователно и следва да се остави без уважение.

 

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, СЕДМИ състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „САМБА МАРЕ” ЕООД за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № 2162/02.08.2010г, издадена от Заместник кмета на Община Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: