РЕШЕНИЕ

 

№………….                     дата 23 април 2010 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 25 март 2010 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                   2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 379 по описа за 2010 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Д.Д. *** против Решение № 626/14.12.2009 год., постановено по НАХД № 699/2009 год. по описа на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено НП № 4068/24.07.2009 год., издадено от началника на РУ на МВР - Несебър, с което на касатора Д., за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП и на основание чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, са наложени административни наказания “глоба” в размер на 150 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца.

Като касационни отменителни основания се сочат неправилност на съдебния акт, постановен при допуснати съществени процесуални нарушения на съдебното производство, довели до неговата категорична необоснованост, както и неправилно приложение на материалния закон. На основание подробно изложени доводи се иска отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество, като се отмени издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касационният жалбоподател се представлява от пълномощник, който поддържа подадената жалба на сочените в нея основания.

Ответникът по касация не изпраща представител. 

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.  

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

         Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Атакуваното съдебно решение е валидно, допустимо, постановено в съответствие с нормите на материалния и процесуален закон.

Установено е в хода на процеса, че на 20.07.2009 год., при извършена проверка от органите на КАТ, осъществяващи контрол на скоростта на движещите се автомобили в района на база “Албена Автотранс” на главен път І-9, в посока гр.Бургас – гр.Варна, управляваният от жалбоподателката Д. автомобил Мазда 5 с рег. № СА 0716 МК, е засечен със скорост на движение 83 км/ч. Горните обстоятелства са описани в съставения АУАН, в който е посочено, че в контролирания участък е въведено ограничение на скоростта до 40 км/ч. Скоростта е засечена с техническо средство радар – фиксирана и показана на водача, като актът е подписан без възражения. На основание съдържащите се в акта фактически констатации е издадено наказателното постановление, с което на основание чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП на жалбоподателката са наложени административни наказания “глоба” в размер на 150 лв. и лишаване от право на управление на МПС за срок от 2 месеца.

Районният съд по същество е приел, че е осъществен състава на нарушението, констатирал е, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, обсъдил е подробно възраженията на жалбоподателката, намерил е същите за неоснователни, поради което е потвърдил наказателното постановление.

Решението е правилно.

Съгласно нормата на чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП водач, който превиши разрешената максимална скорост извън населено място, се наказва, както следва: 5. за превишаване над 41 км/ч - с глоба 150 лв. и два месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство. Безспорно е установено, че скоростта на лекия автомобил, засечена с техническото средство, е 83 км/ч. Възраженията, които се правят от страна на жалбоподателя са подробно обсъдени от Районния съд, споделят се и от настоящия съдебен състав и не е необходимо тяхното преповтаряне. Противно на възраженията в касационната жалба, атакуваният съдебен акт е обоснован, като решаващите изводи на съда са напълно обосновани с оглед на събраните по делото доказателства.  Отделно от това, съгласно нормата на чл.189, ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното, следователно, ако лицето оспорва фактът на нарушението, или твърди наличието на други факти, различни от възприетите от административнонаказващия орган, негова е доказателствената тежест да проведе пълно насрещно доказване за оборване на съдържащите се в АУАН фактически констатации, каквото в случая не е успешно проведено. Неоснователно е и възражението за допуснато съществено процесуално нарушение, свързано с нередовно призоваване на касационната жалбоподателка в производството пред Районния съд. Видно от подадената пред него жалба, лицето е призовано на посочения от самата жалбоподателка адрес в ***, като призовката се е върнала с отбелязване, че лицето се е преместило от адреса, като след това е изпратена нова призовка на друг установен адрес – ***, където лицето също не е намерено. Към призовката е прикрепено отбелязване от съдебен деловодител, че лицето е уведомено по телефона за съдебното заседание. При тези данни съдът е провел редовно съдебно заседание при условията на чл.61, ал.2 от ЗАНН.

  На основание изложените по-горе мотиви, жалбата като неоснователна следва да бъде отхвърлена, поради липса на отменителни основания за касиране на решението, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХІІІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ в сила Решение № 626/14.12.2009 год., постановено по НАХД № 699/2009 год. на Районен съд - Несебър.

 

         Решението е окончателно.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:             

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                       

                                                                                             2.