РЕШЕНИЕ

 

№  720            13.04.2018 годинаград Бургас

  

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и девети март, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:   1.  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. МАРИНА НИКОЛОВА

 

секретар:  С. А.

прокурор: Тиха Стоянова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова КАНД номер 378 по описа за 2018   година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

         Образувано е по касационна жалба от Районно управление – Несебър към ОД на МВР – Бургас против решение № 19/09.01.2018г. постановено по а.н.д. № 2001/2017г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е отменено наказателно постановление (НП) № 17-0304-002452 от 19.07.2017г. на началник сектор към ОД на МВР, РУ Несебър, с което за нарушение на чл.174, ал.3 от Закона за движение на пътищата /ЗДвП/ на основание чл.174, ал.3, предл.1 от с.з., на Г.И.И. е наложена глоба в размер на 2 000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца.

         В касационната жалба се излагат възражения, че оспореният съдебен акт е незаконосъобразен – необоснован и противоречащ на закона. Иска се отмяна на решението и решаване на спора по същество.

         В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се представлява.

         Ответната страна – Г.И.И., редовно призован, се явява лично и с процесуален представител адв. П., като излагат доводи, че обжалваното съдебно решение е правилно.

         Представителя на Окръжна прокуратура – Бургас, дава становище за неоснователност на касационната жалба.

         Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на ответната страна и прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

         Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

         С наказателното постановление, Г.И. е санкциониран за това, че на 09.07.2017г., около 11:30 часа в к.к.Слънчев бряг, пред хотел „Мида“ посока хотел „Болеро“ управлява личния си лек автомобил с рег.№ *** като при извършена проверка отказва да бъде тестван с техническо средство за установяване употребата на алкохол. Отказва и да получи талон за медицинско изследване № 00332712.

         За констатираното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, който е предявен на И. и подписан от него без възражения. В описателната част на акта е посочено, че лицето отказва проверка за наркотични вещества с техническо средство Дрегер Дръгтест 5000, както и че отказва талона за медицинско изследване. Въз основа на АУАН е издадено процесното НП.

         За да постанови оспореното съдебно решение, Районен съд – Несебър е приел, че след извършена цялостна проверка на НП е установено, че същото страда от съществени пороци, касаещи задължителното му съдържание, поради което същото е незаконосъобразно. Намира, че постановлението е издадено при допусната нередовност, която не би могла да се санира с чл. 53, ал.2 от ЗАНН, тъй като в обстоятелствата по нарушението е внесен нов фактически състав, който не е констатиран в АУАН, въз основа на който е издадено НП.

         Така постановеното решение е правилно.

         Настоящия съдебен състав намира, че приетата от РС - Несебър фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

         В хода на административнонаказателното производство, при изготвянето на НП, действително е допуснато съществено процесуално нарушение, което безспорно се явява основание за неговата отмяна на процесуално основание. Налице е недопустимо разминаване между словесното описание на нарушението, посочено в АУАН и това, описано в НП. В акта е описано, че водача е отказал да бъде изпробван с техническо средство Dreger DrugTest 5000 за наркотични вещества и техни аналози, както и че е отказал издадения му талона за медицинско изследване, а в НП е наложена санкция за това, че лицето е отказало да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употреба на алкохол, както и е отказал да получи талон за медицинско изследване.

Принципно, за да предизвикат целените с издаването им правни последици, АУАН и наказателното постановление, като писмено обективирани волеизявления следва да съдържат отнапред определен в закона минимален обем информация. Данните, фактите и обстоятелствата, които безусловно следва да обхваща АУАН и наказателното постановление са посочени в чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. Тези от тях, посочени в чл.42 т. 4 и т. 5 и чл. 57 ал. 1 т. 5 и 6 от ЗАНН, а именно - описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, доказателствата, които го потвърждават, както и законните разпоредби, които са били нарушени виновно, съставляват мотивите – фактическите и правни основания, от които следва постановения от административнонаказващия орган резултат. В този смисъл следва да е налице и съответствие между описаното в АУАН и НП административно нарушение и административното нарушение, визирано от посочените законови разпоредби.

         В конкретния случай несъмнено е налице разминаване между посоченато в АУАН и в НП нарушение, тъй  като са посочени различни състави на административни нарушения, независимо че същите са включени в една и съща правна норма. Така допуснатото процесуално нарушение, както е приел и районния съд, не би могло да бъде санирано по силата на разпоредбата на чл. 53 ал. 2 от ЗАНН. Посочената норма предвижда, че НП се издава и когато е допусната нередност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, нарушителя и неговата вина. Цитираната норма на първо място касае нарушение допуснато при съставяне на АУАН, а не такова свързано с издаденото НП, какъвто е настоящият случай. На второ място чл. 53, ал. 2 от ЗАНН не е основание за саниране на всяко нарушение в АУАН, тъй като подобно разширително тълкуване обезсмисля съставянето на самия акт и уредената в чл. 44, ал. 1 от ЗАНН процедура за това.

         Наказващият орган е сезиран и дължи произнасяне относно наличието или липсата на извършено от посоченото в АУАН лице на съответното административно нарушение - с дадената му в същия акт фактическо описание и правна квалификация. Със съставянето на АУАН на соченото като нарушител лице се “повдига обвинение” за конкретно извършено нарушение с индивидуализиращите го белези – деяние, дата и място на извършване. От този момента за лицето възниква възможност да се защитава срещу вмененото му нарушение и именно в тази връзка ЗАНН поставя като абсолютно условие за законосъобразното издаване на НП, АУАН да е бил редовно връчен на нарушителя.

         Предвид горното настоящата инстанция намира касационната жалба за неоснователна, като всички изложени по-горе съображения водят до извода, че атакуваното в настоящото производство решение на Районен съд – Бургас е валидно, правилно и законосъобразно, съобразено с всички събрани и обсъдени по делото доказателства, поради което и следва да бъде оставено в сила.

         Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 19/09.01.2018г. постановено по а.н.д. № 2001/2017г. по описа на Районен съд – Несебър.                      

        

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                              2.