РЕШЕНИЕ № 586

 

01.04.2016г., град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на  седемнадесети март, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО  ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

 

секретар:  Г.Д.

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело    номер  378 по    описа    за   2016 година.

 

 

         Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на М.С.Г.,***, против Решение № 1 от 04.01.2016год., постановено по НАХД № 4594 по описа за 2015г. на Районен съд гр. Бургас, с което е потвърдено НП № 8605/28.08.2015г. на заместник-кмета на община Бургас, с което, за нарушение на чл.165, т.1 от ППЗДвП и на основание чл.184, ал.3 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20 лева.

Касаторът, редовно уведомен, се явява лично в съдебно заседание. В жалбата твърди,  че решението на Районен съд – Бургас е необосновано, незаконосъобразно и неправилно, постановено при съществено нарушение на процесуалните правила, като излага подробни съображения.

Ответникът – Община Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба, а решението на Районен съд –Бургас, като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Бургас, с решение № 1 от 04.01.2016год., постановено по НАХД № 4594 по описа за 2015г. на Районен съд гр. Бургас, е потвърдил НП № 8605/28.08.2015г. на заместник-кмета на община Бургас, с което, за нарушение на чл.165, т.1 от ППЗДвП и на основание чл.184, ал.3 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20 лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че  описаното в акта и наказателното постановление нарушение е действително осъществено и безспорно доказано. На следващо място съдебният състав е констатирал, че наказателното постановление не страда от пороци, нарушението не може да се счете за маловажно по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, поради което е потвърдил същото.

Така постановено решението е валидно, допустимо и правилно.

С процесното наказателно постановление М.С.Г. е санкциониран за това, че на 23.08.2015г., около 11,50ч., в гр. Бургас, е пресякъл пътното платно на бул. Иван Вазов в посока от ул. Александровска към ж.п. гарата на гр. Бургас, на около 20 метра от съществуващата пешеходна пътека, с което деяние е нарушил чл. 165, т.1 от ППЗДвП. За така констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение № 073860/23.08.2015 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Настоящият съдебен състав счита, че решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания. Безспорно се установява, че на посочената дата и час М.Г., като пешеходец, е пресичал платното за движение, без да ползва маркираната в близост пешеходна пътека, в нарушение на  чл.165, т.1 от ППЗДвП, което обстоятелство кореспондира напълно с показанията на актосъставителя Фотев дадени в с.з. пред районния съд и по същество не се оспорва от касатора. Деянието е съставомерно от обективна и субективна страна, поради което правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност в съответствие с разпоредбата на чл.184, ал.3 от ЗДвП. Законодателят изрично е обявил за наказуемо всяко нарушение на правилата за движение по пътищата, извършено от пешеходец и непопадащо в хипотезата на чл. 184, ал. 2 от ЗДвП, а степента на обществена опасност е определена посредством предвидената по вид и размер санкция - глоба в размер на 20 лв. Съдът намира, че не може да се приложи нормата на чл. 28 от ЗАНН, предвид конкретно охраняваните обществени отношения, свързани с движението по пътищата и риска от настъпване на пътни инциденти, в случай, че участниците в движението не спазват установените за тях правила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХV – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1 от 04.01.2016год., постановено по НАХД № 4594 по описа за 2015г. на Районен съд гр. Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ  1.

                                                                          

                                                                           2.