Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

            955                         29.05.2015 година                                       гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на тридесети април, две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                     2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Г.М., като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 378 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от ЕТ „Яками- К. Ц.“ с ЕИК 102086426, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя К. Я. Ц., против решение № 78 от 26.01.2015 г. по НАХ дело № 5048/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са наведени доводи за явна несправедливост на наложеното наказание- касационно основание по чл. 348, ал.1, т.3 от НПК. Иска се отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание касаторът се явява лично и поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства.

Ответникът не се представлява в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С оспореното пред БРС наказателно постановление № КХ 326/13.10.2014 г., издадено от директора на Областна дирекция по безопасност на храните, е наложено на основание чл. 48, ал.2 от ЗХ административно наказание- имуществена санкция в размер на 1000 лева на касатора ЕТ „Яками- К. Ц.“. Видно от мотивите на решението, предмет на касационната проверка, съдът е счел, че наказателното постановление е законосъобразно и следва да се потвърди. Така формираната воля, обаче, съдът е пропуснал да отрази в диспозитива на съдебното решение. В него потвърденият акт не е индивидуализиран в достатъчна степен  (отбелязана е единствено годината на издаването му). Налице е очевидна фактическа грешка- несъответствие между волята на съда, материализирана в съобразителната част на решението и външното й изразяване в постановения съдебен акт. В административнонаказателното производството обаче институтът на очевидна фактическа грешка е неприложим и допуснато от БРС нарушение може да бъде отстранено само чрез отмяна на съдебното решение като постановено при съществено нарушение на процесуалните правила и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 78 от 26.01.2015 г. по НАХ дело № 5048/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.