ПРОТОКОЛ

       

Година 2011, 18.04.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осемнадесети април                                две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 378 по описа за 2011 година.                     

На именното повикване в 15.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „САМБА МАРЕ” ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Овчарова с приложено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Белчева, която представя пълномощно.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.ОВЧАРОВА: Поддържам подадената жалба против заповедта за премахване, както и направеното с нея искане за спиране на предварителното изпълнение. Подробни съображения са изложени както в жалбата, така и в нарочна молба.

По отношение искането за спиране – няма да сочим други доказателства.

Поддържаме направеното с жалбата искане за представяне на съгласуваната с МРРБ и одобрена от главния архитект на Община Бургас  Схема за разположение на обектите на морски плаж „Бургас-Север”, в която обектът е предвиден по позиция № 25. Моля същата да бъде изискана и представена от Община Бургас. Видно от обозначенията на схемата е много спорно дали се касае за преместваем обект или не. Дървените скари не са част от обозначените преместваеми обекти. Обектът е поставен въз основа на договор с концесионера, не е произволно  поставен. Като преместваем обект е обозначено самото заведение, докато процесният обект, представляващ слънцезащитна тента и дървена скара, която е подход, всеобщо достъпна и това се вижда от схемата. В самия констативен акт и в заповедта обектът се сочи като нещо по някаква позиция, по някаква схема и след като самият орган се позовава на схема и оттам са констатациите, нека се представи схемата и да се види какво е това. 

Юрисконсулт БЕЛЧЕВА: Оспорвам жалбата като неоснователна. Считам неоснователно искането за спиране на предварителното изпълнение на заповедта. Моля да се приемат представените по делото доказателства, съдържащи се в преписката.

Представям и моля да приемете писмо № 70-00-1551/25.02.2010г. на МРРБ до концесионера и писмо № 04-06-14/14.07.2010г. до МРРБ от кмета. Считам за неотносимо искането за представяне на схемата. В настоящия случай относимо е обстоятелството, че безспорно дървената скара и слънцезащитната тента са поставени без разрешение и това е основанието за издаване на заповедта за премахването им. В заповедта, както и в съставения констативен акт е посочено именно този факт - поставянето без разрешение на съответните преместваеми обекти към основния, ресторант „Севастопол”, за който има разрешение и сме го представили.

Адв.ОВЧАРОВА: Не възразявам да се приемат представените в днешно съдебно заседание доказателства, но не могат да бъдат разгледани  сами по себе си без схемата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаване на обжалваната заповед, както и представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Белчева писмени доказателства, същите подробно описани по-горе в протокола.

 

         По направеното от жалбоподателя искане за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на оспорената от него заповед, поддържано в днешно съдебно заседание от адв.Овчарова, съдът след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

         С разпоредбата на чл.217 от ЗУТ е дерогиран общият суспензивен ефект на жалбата, закрепен в нормата на чл.166, ал.1 от АПК, съгласно която обжалването спира изпълнението на оспорения административен акт. Разпоредбата на чл.217 от ЗУТ регламентира изключенията от този принцип, едно от които е издаването на заповеди по реда на чл.57, ал.3, каквото е процесната заповед, в който случай съдът допуска предварителната изпълняемост на административния акт, издаван по този ред, ако е налице правна възможност съдът да спре така допуснатото предварително изпълнение.

         Законът за устройството на територията, като специален закон не съдържа в себе си изрична законова регламентация, при наличието на която да бъдат преценявани материалноправните предпоставки за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение, като в тази връзка следва да намери приложение препращащата норма на чл.219, ал.3 от ЗУТ, съгласно която за неуредените в тази глава въпроси се прилага АПК. Приложима в случая следва да бъде разпоредбата на чл.166, ал.2 от АПК, съгласно която, за да бъде възможно спиране на предварителното изпълнение, в тежест на жалбоподателя е да установи настъпването на значителна или трудно поправима вреда в резултат на предварителната изпълняемост на акта или съответно да бъде приложена нормата на чл.60, ал.1 от АПК, при чийто предпоставки жалбоподателят е този, който следва да обоснове наличието на свой достатъчно значим личен интерес, който да бъде противопоставен на приоритетно защитения обществен интерес.

          В настоящото производство от страна на жалбоподателя не са представени доказателства, въз основа на които съдът да обоснове извод за вероятното настъпване на значителна или трудно поправима вреда, както и да установи евентуалният й размер, за да бъде преценявана нейната значителност по смисъла на закона. В този смисъл съдът не констатира по делото да са налице предпоставките на чл.166, ал.2 от АПК. От друга страна по делото не са налични и доказателства, посредством които да бъде направен в достатъчна степен обоснован извод за наличието на значим за жалбоподателя интерес, който да бъде защитен чрез спиране на предварителното изпълнение.

         На основание горните мотиви, съдът намира искането за спиране на предварителното изпълнение неоснователно, като такова следва да бъде оставено без уважение, поради което и на основание чл.166, ал.3 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОСТАВЯ без уважение искането на „САМБА МАРЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.*** за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед № 2164/02.08.2010г. на заместник кмета на Община Бургас.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

 

         С оглед изясняване на правнозначими по делото факти, съдът намира за основателно искането на жалбоподателя за събиране на допълнителни доказателствени средства по делото, като в тази връзка бъде задължена Община Бургас да представи заверено копие на схемата за разположение на преместваеми обекти на територията на плаж „Бургас-Север”, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАДЪЛЖАВА административният орган в 7-дневен срок считано от днес да представи по делото заверено копие на съгласуваната с МРРБ схема за разполагане на преместваеми обекти на морски плаж „Бургас –Север”.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.05.2011г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: