Р Е Ш Е Н И Е

 

    598                                 29.03.2018г.                               гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на първи март, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2.МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  С. Х.

прокурор: Христо Колев

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 377 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от Община Айтос, против решение № 6 от 12.01.2018г., постановено по а.н.д. № 562 по описа за 2017г. на Районен съд Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление № НЯСС-206/08.11.2017г., издадено от председателя на Държавна агенция за метрология и технически надзор - София, с което за нарушение на  чл.190а, ал.1, т.3 от Закона за водите (ЗВ) на община Айтос е наложена имуществена санкция в размер на 1 000.00 лева на основание чл.200, ал.1, т.39 от ЗВ.

С жалбата се иска отмяна на атакуваното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е неправилно по изложените в жалбата съображения.

В съдебно заседание касаторът Община Айтос, представлявана от кмета В.Е., редовно и своевременно призован, не се явява.

Ответникът по касацията Държавна агенция за метрология и технически надзор - София, редовно и своевременно уведомен, не се представлява и не взема отношение по жалбата.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

След преценка на събрания по делото доказателствен материал, съдебния състав намира, че в случая при съставяне на АУАН и издаване на процесното НП, административнонаказващият орган не е посочил правилно нарушената от касатора законова разпоредба. Посочената като такава разпоредба на  чл.190а, ал.1, т.3 от ЗВ урежда правомощия на председателя на ДАМТН или оправомощените от него длъжностни лица по чл.190, ал.4 - да дават задължителни предписания на собствениците на язовирни стени и/или на съоръженията към тях съобразно правомощията си по този закон, включително за извършване на мерки и действия за изясняване на техническото състояние и на условията за експлоатация на контролираните обекти, както и да определят срок за тяхното изпълнение. От така определената норма обаче, не може да се изведе конкретното правило за поведение, което да е било нарушено. Същата не създава задължение за адресата на НП, което съобразно фактическото описание на нарушението да не е било изпълнено и следователно няма как да бъде нарушен от трети лица - адресати.

При това положение неправилно АНО е приел, че е осъществен съставът на нарушението и е издал НП. Посоченото в обстоятелствената част на издаденото наказателното постановление нарушение не съответства на сочената за нарушена правна норма на  чл.190а, ал.1, т.3 от ЗВ, т.е. в нея не се съдържа състав на нарушението, което е вменено на лицето, посочено за нарушител. Допуснатите нарушения при съставяне на акта и наказателното постановление в своята съвкупност водят до нарушаване правото на защита на санкционираното лице и влекат процесуалната му незаконосъобразност.

Като е потвърдил процесното наказателно постановление, Районен съд – Айтос е постановил неправилен съден акт, който следва да бъде отменен.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал.1 и ал.2, предл. второ от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІХ - ти състав,

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 6 от 12.01.2018г., постановено по а.н.д. № 562 по описа за 2017г. на Районен съд Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление № НЯСС-206/08.11.2017г., издадено от председателя на Държавна агенция за метрология и технически надзор - София и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № НЯСС-206/08.11.2017г., издадено от председателя на Държавна агенция за метрология и технически надзор - София, с което за нарушение на  чл.190а, ал.1, т.3 от Закона за водите на община Айтос е наложена имуществена санкция в размер на 1 000.00 лева на основание чл.200, ал.1, т.39 от ЗВ.

Решението е окончателно.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                        

 

 

          2.