Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  806

 

гр. Бургас, 07 май  2015 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на тридесети април, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Г.М., изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 377/2015 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена „България Ер“ АД гр. София, против Решение №42/19.01.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 5239 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление № 185/24.10.2014 г. на Началника на ГПУ „Летище“ Бургас при РДГП „Аерогари“, ГДГП МВР София, с което за нарушение по чл. 20, ал. 1, т. 1 във вр с чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ, на основание чл. 51 от с.з. на „България Ер“ АД гр. София е наложена имуществена санкция, в размер на 6 000 лева.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и отмяна на наказателното постановление. Твърди, че в противоречие със закона първоинстанционният съд не е отчел, допуснати при издаване на наказателното постановление съществени нарушения на процесуалните правила и е преценил, че наказващият орган правилно е приложил материалния закон, при липса на доказателства за това. В съдебно заседание не се явява, а представя писмена защита, в която аргументира позицията си.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се явява.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването. Съдът намира възраженията, наведени с нея за неоснователни:

1. Не е налице твърдяно съществено нарушение на процесуалните правила. В наказателното постановление са изложени всички факти, въз основа на които да е възможно да бъде извършена преценка за съставомерност на деянието. Освен това, предвид бланкетния характер на санкционната разпоредба и бланкетния характер на нормите, въвеждащи определени задължения за превозвачите, наказващият орган, както правилно е преценил и първоинстанционния съд, е посочил кой регламент изисква наличието за руски гражданин на входна виза за Република България. Отделно от това, е посочил и конкретната разпоредба от Регламент 562/2006. При това положение изобщо не може да се направи извод за нарушено право на защита, тъй като наказателното постановление съдържа достатъчно яснота, както по отношение на приетите за установени факти, така и за нарушените законови разпоредби и приложимата санкционна такава.

2. Неоснователно е възражението за недоказаност на нарушението, тъй като събраните гласни доказателства не били подкрепени от останалите такива, неизхождащи от актосъставителя  и наказващия орган. Факта на извършване на нарушението и осъществяването на обективен елемент от състава му – липса на валиден, изискуем документ за влизане на територията на страната, е доказан с писмени доказателства, въз основа на които е бил издаден АУАН – копие от паспорта на руската гражданка, в който липсва поставена виза. По делото няма каквито и да е други доказателства, които евентуално да породят съмнение по отношение на този факт.

3. Съдът намира за доказано авторството на извършеното нарушение, обратно на заявеното с писмената защита. В хода на административното производство касаторът не е отрекъл, че той е извършил превоза на руската гражданка. Наред с това, в хода на съдебното производство, развило се пред първоинстанционния съд, са събрани достатъчно гласни доказателства, които са в подкрепа на извода, че именно касатора е извършител на нарушението.

Затова, настоящият състав на съда приема, че оспореният съдебен акт не страда от пороци, които да предпоставят извод за отмяната му, поради което следва да бъде оставен в сила.

По изложените съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №42/19.01.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 5239 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: