ПРОТОКОЛ

       

Година 2011, 05.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На пети април                                           две хиляди и единадесета  година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Желязко Георгиев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 377 по описа за  2011 година.                     

На именното повикване в  13,30 часа се явиха:

Жалбоподателят „Технопътстрой” ЕООД - редовно призован, се представлява от адв. Найденова с пълномощно.

За ответника - директора на Дирекция „ОУИ” - гр. Бургас - редовно призован, се явява юк. Минев с пълномощно.

В залата се явява прокурор Желязко Георгиев от Бургаска окръжна прокуратура, който на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК предявява искане за встъпване на прокуратурата като страна в производството, с оглед защитата на обществения интерес.

 

Съдът намира искането на прокурора за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА прокуратурата на Република България  като страна в производството.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „Технопътстрой” ЕООД против РА № 02251000054/04.11.2010 г.

 

АДВ. НАЙДЕНОВА: Поддържам жалбата. Моля да се назначи съдебно-техническа експертиза с формулирани в нарочна молба въпроси, касае се за оценяването на активите, които моят доверител е придобил с фактурите с оспорен данъчен кредит.

ЮК.МОНЕВ: Оспорвам жалбата. Същата е неоснователна. Нямам възражение по искането за експертиза. Вещото лице да направи оценка към датата на придобиването на въпросната техника.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима, същата е подадена в законоустановения срок от лице с надлежна процесуална легитимация. Да се приемат доказателствата по административната преписка. Искането за експертиза е основателно и да бъде уважено.

 

С оглед изявлението на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л. 26 от делото.

По искането за допускане на съдебно техническа експертиза съдът намира, че следва да допусне експертизата.

След като се запозна с материалите по делото, съдът констатира, че  вещите по отношение на които се иска извършване на оценка на стойността, представляват както строителна механизация, така и моторни-превозни средства. Към настоящия момент съдът не е в състояние да индивидуализира експерта, който разполага със съответни знания за оценка и в двете области, предвид което съдът намира, че следва да допусне извършването на експертизата, като с допълнително определение, постановено в закрито заседание ще индивидуализира експерта.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задачите формулиране от адв. Найденова в молба представена в  днешното съдебно заседание.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 1500 лева, платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес по сметка на Административен съд – гр. Бургас.

 

Делото да се докладва на съдията след представяне на доказателство за внасяне на депозита за определянето на вещо лице.

 

Съдът констатира, че част от доказателствата съдържащи се в делото са на немски език, който не е езика на процеса. Тези документи са представени в хода на ревизията и предвид разпределението на доказателствената тежест в процеса, задължението за превеждането на тези документи на български език следва да бъде възложено на жалбоподателя.

Това са фактури, с които се удостоверява закупуване на строителна механизация от ФР Германия и документи за превоз.

Предвид изложеното на основание чл. 171, ал. 4 от АПК съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че ако желае да се ползва от тези документи следва да представи техни заверени преводи на български език.

Съдът намира, че не следва да приключи събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и го насрочва за 31.05.2011 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,40  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: