Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 816            Година 26.04.2018          Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на седемнадесети април две хиляди и осемнадесета година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар Й.Б.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 376 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Образувано по жалба на И.Д.Л. *** против решение № 51/18.01.2018г. на секретаря на Община Несебър, с което му е отказано предоставянето на исканата със заявление вх.№ Н1-ОА1-056/04.01.2018г., информация. С жалбата се прави искане да се отмени обжалваното решение и да се задължи Община Несебър да предостави поисканата информация. В съдебно заседание поддържа жалбата и прав искане да бъде уважена, да се отмени отказа и административния орган да бъде задължен да представи информацията.

Ответникът – Секретаря на Община Несебър, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и прави искане да бъде оставена без уважение.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

Със заявление за достъп до обществена информация вх.№ Н1-ОА1-056/04.01.2018г. е поискано от кмета на община Несебър да бъдат предоставени: 1.Платежен документ, със сумата която Община Несебър е заплатила за изготвянето на проекта „План за опазване и управление на Старинен град Несебър“ и 2.Платежен документ, със сумата която Община Несебър е заплатила за изготвяне на Рецензия към проекта „План за опазване и управление на Старинен град Несебър“.  

С решение 51/18.01.2018г. на секретаря на Община Несебър е отказано предоставянето на исканата информация, като на основание чл.12, ал.4 от ЗДОИ е указано, че решение № 1284/2011г. на Общински съвет Несебър с което се приема решението за промяната на сумата за посочения проект, в това число и общата сума, която следва да бъде заплатена е публикувано на 14.04.2011г. на Официалния сайт на Община Несебър.

Решението е връчено на И.Л. на 23.01.2018г., видно от приложеното известие за доставяне и е обжалвано с жалба вх.№ Н1-ОА1-056-002/02.02.2018г., подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

В настоящия случай при извършване на преценка за основателността на жалбата е необходимо да бъде установено дали исканата от жалбоподателя информация е обществена по смисъла на чл.2 от ЗДОИ и дали ответника е задължено лице по смисъла на чл.3 от ЗДОИ.

Безспорно се установява от разпоредбата на чл.3, ал.1 от ЗДОИ, че кметът на община Несебър е задължен субект по смисъла на закона. В чл.3 от ЗДОИ е регламентирано задължение за „задължените субекти” да предоставят информацията, която е създадена в кръга на тяхната компетентност и е налична. Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ, компетентен да вземе решение за предоставяне или отказ от предоставяне на исканата обществена информация са органите или изрично определени от тях лица. Обжалвания отказ е издаден от компетентен орган, тъй като видно от представената заповед № 41/20.01.2006г., на кмета на Община Несебър, с нея са определени компетентните лица за вземане на решение за предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, като сред изчерпателно изброените попада и секретаря на Община Несебър.

Съгласно чл.2 от ЗДОИ, обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Понятието „обществена информация” следва да бъде възприемано като сведение, знание за някого или нещо, свързано с обществения живот в страната, като тази обществена информация може да се съдържа в документи или други материални носители, създавани, получавани или съхранявани от задължените по ЗДОИ субекти.

С подаденото от жалбоподателя заявление се иска информация относно изплатените суми от Община Несебър за изготвяне и рецензия на проект „План за опазване и управление на Старинен град Несебър“.

Така поисканата информация се определя като служебна обществена информация по смисъла на чл.11 от ЗДОИ, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

Съгласно разпоредбата на чл.13, ал.1 от ЗДОИ достъпът до служебна обществена информация е свободен с изключение на случаите, изрично уредени с ал.2 на същата норма, предвиждаща възможност за ограничаване на достъпа до такава информация, когато тя е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение, а също и когато съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи и предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях. В случая поисканата от жалбоподателя информация не попада в обхвата на посоченото ограничение и след като информацията относно изплатените от общината сума за изготвяне на посочения план и неговата рецензия, представлява служебна обществена информация по смисъла на чл.11 от ЗДОИ, следва да бъде предоставена на заявителя от задължения субект по чл.3, ал.2 от ЗДОИ, поради което постановения отказ е незаконосъобразен.

На следващо място, съгласно чл.13, ал.4 от ЗДОИ, достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес, като задължение на органа при произнасяне по искането за предоставяне на служебна информация е да извърши преценка за наличието на такъв интерес, което в случая не е сторено. При това произнасяне следва да се има в предвид, че съгласно § 1 т.6 от ДР на ЗДОИ, „Надделяващ обществен интерес“ е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл.3. Такъв интерес по отношение на исканата информация се предполага до доказване на противното, съгласно нормата на §1, т.5, б.“г“ от ДР на ЗДОИ, а именно когато информацията разкрива корупция и злоупотреба с власт, лошо управление на държавно или общинско имущество или други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица. След като в случая е налице оборима презумпция за наличието на надделяващ обществен интерес по отношение на исканата информация, в тежест на задължения субект е да докаже, че такъв не е налице. Ето защо, липсата на мотиви в обжалвания отказ, че не е налице надделяващ обществен интерес, също води до неговата незаконосъобразност.

В случая, исканата информация не е предоставена, като административния орган се позовава и на нормата на чл.12 от ЗДОИ, тъй като на официалния сайт на общината е публикувано решение № 1284/2011г. на Общински съвет Несебър с което се приема решението за промяната на сумата за посочения проект, в това число и общата сума, която следва да бъде заплатена.

Съгласно чл.12, ал.4 от ЗДОИ, при искане на достъп до официална информация, която е обнародвана, съответният орган е длъжен да посочи изданието, в което тя е обнародвана, броя и датата на издаване. При извършената от съда служебна справка на посочения интернет адрес, не се установи да е налично решение № 1284/2011г. на Общински съвет Несебър, за което се твърди, че е публикувано на 14.04.2011г., като на официалната страница на съвета са публикувани взетите решения в периода от 19.11.2015г. до 05.04.2018г.. Въпреки изложеното, дори и да е публикувано това решения, посредством него не би могла да се предостави исканата информация, тъй като както се сочи от административния орган, то касае „сумата, която следва да бъде изплатена“, а не действително изплатената сума, която жалбоподателя иска да узнае и информацията за която следва да му бъде предоставена.

С оглед на изложеното жалбата на И.Д.Л. е основателна и на основание чл.172 ал.2 от АПК, следва да бъде отменено решението с което му е отказано предоставяне на достъп до обществена информация и съгласно чл.173 ал.2 от АПК, преписката да бъде върната на органа за ново произнасяне, съобразно мотивите на съдебното решение.

Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, във връзка с чл.40, ал.1 от ЗДОИ, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ отказ да бъде предоставена обществена информация, обективиран в решение № 51/18.01.2018г. на секретаря на Община Несебър.

ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по заявление с вх.№ Н1-ОА1-056/04.01.2018г., съобразно дадените от съда указания.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: