Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         753                        24.04.2015г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На шестнадесети април,                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Таня Евтимова

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: А.Ч.

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 376 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от ЗАНН, вр. чл.348 от НПК, вр. чл.208-228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „България Ер”АД, ЕИК-000633828, ***, против решение № 66/23.01.2015г., постановено по НАХД № 5240/2014г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 199/30.10.2014г., издадено от Началник на ГПУ-Летище Бургас при РДГП-Аерогари,  ГДГП-МВР гр.София, с което на основание чл.51 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), на касатора е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 6000 лева, за нарушение на чл.20, ал.1, т.1, вр. чл.19, ал.1, т.1 от ЗЧРБ. В касационната жалба се твърди, че решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно и неправилно. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК - нарушение на закона и допуснато съществено нарушение на процесуални правила. Касаторът не представя нови доказателства. Иска от съда обжалваното решение да бъде отменено, както и да бъде отменено наказателното постановление. В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител. Представя писмена защита, в която излага съображения за основателност на жалбата.

Ответникът по касация – Началник на ГПУ-Летище Бургас при РДГП-Аерогари,  ГДГП-МВР гр.София, не се явява и не се представлява пред съда, като не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и за оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл.210, ал.1 АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира същата за основателна по следните съображения:

С обжалваното решение Районен съд Бургас е потвърдил НП № 199/30.10.2014г., издадено от Началник на ГПУ-Летище Бургас при РДГП-Аерогари,  ГДГП-МВР гр.София, с което за извършено от касатора нарушение по чл.20, ал.1, т.1, вр. чл.19, ал.1, т.1 от ЗЧРБ, на основание чл.51 от същия закон, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 6000 лева.

За да постанови решението си първостепенният съд е приел, че актът за установяване на административното нарушение (АУАН) и НП са издадени от компетентните за това органи съгласно разпоредбата на чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗЧРБ, а при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП, са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. В обстоятелствената част на АУАН и НП са описани фактите и обстоятелствата, касаещи нарушението, нарушителят е бил запознат, поради което не е нарушено правото му на защита. АУАН е съставен в присъствие на представител на дружеството-нарушител. Съдът и счел, че не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП. Приел е също, че „България Ер“ АД е санкционирано за извършено нарушение на чл.20, ал.1, т.1 от ЗЧРБ, съгласно който превозвач, който превозва по суша, по въздух или по вода до и/или от Република България чужденци, преди да извърши услугата, е длъжен да установи редовността на документа за пътуване на чужденеца и наличието на българска виза, когато такава е необходима, която разпоредба вменява в задължение на превозвача да установи редовността на документа за пътуване на чужденеца и наличието на българска виза, когато такава е необходима. Счел е, че в конкретния случай „България Ер“ АД е превозвач по смисъла на §1, т.11 от ДР на ЗЧРБ, и не е изпълнил това свое задължение, с което е осъществил състава на чл.20, ал.1, т.1 от ЗЧРБ, тъй като е превозил по въздух с полет от Москва до Бургас чужд гражданин – руският гражданин П. Р. (P. R.), с паспорт № 64 2776449, издаден на 18.02.2010г., който не притежавал валидна виза за влизане на територията на Р. България в документите си за пътуване. Приел е също, че размерът на административното наказание е в размер на минималния предвиден в закона, поради което и не може да бъде намаляван. Районният съд не е коментирал приложената виза на л.12, задната страна.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Настоящият съдебен състав приема, че решението на Районен съд Бургас е неправилно и следва да бъде отменено при съобразяване на следното:

Законосъобразността на административнонаказателната дейност следва да бъде установена в хода на съдебното следствие, като в тежест на административното обвинение е да докаже всички релевантни за ангажирането на отговорността обстоятелства – извършеното нарушение, личността на нарушителя, неговата вина и пр.

Районен съд Бургас неправилно е приел, че нарушението е безспорно доказано, тъй като на л.12 от неговото дело, освен паспорта на руския гражданин П. Р., на задната част на листа е приложена и виза № 001827386, в която е положена същата номерация като паспорта –  642776449, т.е. е била поставена на неговия паспорт, при личните данни на същото лице. Тази виза е издадена от Р.България, като е била валидна за периода от 08.04.2014г., до 21.09.2014г., а лицето Р. е влязъл на територията на Р.България на 31.08.2014г., т.е. в срока за валидност на визата. При това положение следва да се приеме, че липсва осъществен състав на нарушение по чл.51, вр. чл.20, ал.1, т.1, вр. чл.19, ал.1, т.1 от ЗЧРБ, тъй като лицето П. Р. е притежавал валидна българска виза, каквато се изисква според Регламент (ЕО) №539/2001г. Липсата на осъществен състав на нарушение налага решението на районния съда като неправилно, да бъде отменено, а НП като незаконосъобразно и необосновано, също да бъде отменено.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІІI-ти състав,    

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 66/23.01.2015г., постановено по НАХД № 5240/2014г. на Районен съд Бургас, като вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 199/30.10.2014г., издадено от Началник на ГПУ-Летище Бургас при РДГП-Аерогари,  ГДГП-МВР гр.София

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

 

                          2.