Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 560

 

гр. Бургас, 30. 03. 2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХIII-ти състав, в съдебно заседание на девети март през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Й.Б. и с участието на прокурора Величка Костова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 375/2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Т.Й.Н. с адрес ***, против решение № 544 от 28.12.2016 г. по административнонаказателно дело № 2203/2016 г. по описа на Районен съд Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 22-0000483/25.10.2016 г. на началника на областен отдел „Автомобилна администрация” – гр.Бургас. Касаторът счита решението за неправилно и излага подробни съображения. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал.1 от НПК. Иска отмяна на първоинстанционното решение и отмяна на наказателното постановление. В открито съдебно заседание касаторът, се представлява от адвокат М.С. ***, който поддържа жалбата на изложените в нея основания.

Ответникът по касация редовно призован, не се представлява в открито съдебно заседание. Не сочи нови писмени доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Обжалваното решение е неправилно.

С обжалваното решение състав на Районен съд Несебър е потвърдил наказателно постановление (НП) № 22-0000483/25.10.2016 г. на началника на областен отдел „Автомобилна администрация” – гр.Бургас, с което за нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008 г. на МТ, на основание чл. 93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, на Т.Й.Н. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500 лв.

За да достигне до този извод съдът е приел, че изложената версия за осъществяване превоз за лични нужди, а не на обществен превоза, не се доказва от доказателствата по делото, поради което правилно и законосъобразно на Н. е бил съставен акт за установяване на административно нарушение и впоследствие е било издадено наказателно постановление.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

С НП 22-0000483/25.10.2016 г. на началника на областен отдел „Автомобилна администрация” – гр.Бургас, Т.Й.Н. е санкциониран за това, че съгласно АУАН № 217455/12.10.2016 г. на същата дата, около 11,45 ч., в КК „Слънчев бряг”, на разклона за с. Кошарица, посока на движение към гр.Бургас извършвал обществен превоз на товари с товарен автомобил марка „Волво” с ДК № ***, без карта за квалификация на водача.

Направените от районния съд изводи за осъществен състав на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 41 от 04.08.2008 г. на МТ са неправилни, поради следното:

Посочената като нарушена норма в НП е тази на чл. 2, ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008 г. на МТ (Наредба № 41 от 04.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация). Според приложената правна норма, водачите на моторни превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от категории и подкатегории C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D или D+E, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, трябва да притежават карта за квалификация на водача.

Според §4 от ПЗР на наредбата, същата е издадена на основание чл. 7б, ал.5 и чл. 7г, ал.4 от Закона за автомобилните превози и въвежда изискванията на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 76/914/ЕИО на Съвета. Настоящият касационен състав счита, че задължението е вменено на водачите, а не на превозвача. Разпоредбата на чл. 5, §.1, 2 и 4 на Регламент (ЕИО) № 3820/85 предвижда, че водачи на превозни средства, ангажирани в автомобилен превоз на товари и пътници, трябва, в зависимост от тяхната възраст, от категорията на използваното превозно средство и от разстоянието, което трябва да се пропътува, да притежават удостоверение за професионална компетентност в съответствие с правилата на Общността относно минималното равнище на обучение за някои водачи на превозни средства в автомобилния транспорт. Това минимално равнище се определя с Директива 76/914/ЕИО.

Съгласно приложената с НП санкционна разпоредба на чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закон за автомобилните превози, водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари без редовно издадени лиценз, разрешение, документ за регистрация или други документи, които се изискват от този закон и от подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв. – при първо нарушение. Първостепенният съд е приел за установено, че към момента на проверката, жалбоподателят е извършвал обществен превоз като е управлявал товарния автомобил без карта за квалификация. Този извод не се подкрепя от събраните доказателства.

Чл. 5 от Наредба № 41/04.08.2008 г. на МТ регламентира изчерпателно случаи, при които такава карта за квалификация не е необходима. Обстоятелството, че към момента на проверката Точно Н. не е притежавал карта за квалификация на водача, както и че такава му е била издадена в последствие, не се оспорва. Но от събраните доказателства не може да се установи какъв е бил характерът на извършвания от него превоз, за да се обоснове извод, че е имал задължение при осъществяването му да притежава съответната карта. В съставения акт за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановлението е посочено изрично, че при проверката товарният автомобил е бил празен. На следващо място в представения пътен лист не е описан видът на превоза. Съгласно показанията на свидетеля Б. превозното средство е собственост на дружество „Антониони 55“ ЕООД и е било предоставено на Точно Н., за да си свърши лична работа.

Разпоредбата на § 1, т.1 от ДР на Закона за автомобилните превози дава легално определение на „обществен превоз“ като превоз, който се извършва с моторно превозно средство срещу заплащане. В случая товарният автомобил, управляван от Н. е бил собственост на търговско дружество, но след като е бил празен и в пътният лист не се сочи, че се извършва обществен превоз на товари, то не може да се направи единствен и категоричен извод, че извършваният превоз е бил обществен и срещу заплащане, а не за лична употреба с нетърговска цел. Именно последните случаи обхваща чл. 5, т. 6 от Наредба № 41/04.08.2008 г. на МТ като хипотеза, при която карта за квалификация на водача не се изисква.

Забраната за фактически установявания от касационната инстанция, съгласно нормата на чл. 220 от АПК, налагат отмяна на решението на районния съд, тъй като административнонаказващият орган не е доказал твърдението за осъществено административно нарушение от санкционирания водач Т.Й.Н..

Предвид изложените мотиви касационната инстанция приема, че жалбата е основателна, а решението на районния съд, като неправилно следва да се отмени, като се отмени и оспореното НП. 

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.2 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІІІ-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ решение № 544/28.12.2016 година, постановено по административнонаказателно дело № 2203 по описа за 2016 година на Районен съд Несебър и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 22-0000483/25.10.2016 година, издадено от началника на областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2.