О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

      514          /24.03.2014 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на двадесет и четвърти март две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лилия Александрова

                                                    ЧЛЕНОВЕ:  Даниела Драгнева

                                                                       Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 375/2014 година

 

Делото е образувано по касационна жалба (“въззивна жалба”), подадена от процесуален представител на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) против решение № 159/08.11.2013 година по н.а.х.д. № 402/2013 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е отменено наказателно постановление № ГД-109/08.10.2012 година на главен директор  на Главна дирекция “Рибарство и контрол” в ИАРА.

            Решението на РС е съобщено на касатора, чрез неговия процесуален представител, на 19.11.2013 година.  Срокът за обжалване на решението е 14-дневен и изтича на 03.12.2013 година. Касационната жалба съдържа входящ номер на административния съд от 04.12.2013 година. Касационната жалба (озаглавена “въззивна жалба” – виж л. 2 от приложеното адм.д. № 2881/2013 година на АдмС - Бургас) е изпратена по факса до съда на 03.12.2013 година в 18.52 часа, след края на работното време.

Според чл.63, ал.1 изр.ІІ от ЗАНН, решението на районния съд подлежи на касационно обжалване пред административния съд по реда на глава ХІІ от АПК. В разпоредбите на посочената глава от АПК не се съдържат такива, които да касаят правилата за изчисляване на срока. По тази причина, на основание чл.144 от АПК, следва да се приложи субсидиарно приложимия в случая процесуален закон – ГПК – чл.62, според алинея първа, от който последният ден на срока продължава до края на двадесет и четвъртия час, но ако трябва да се извърши действие или представи нещо в съда, срокът изтича в момента на приключване на работното време. В случая, подаването на жалба представлява извършване на действие по депозирането й в съда, поради което срокът за нейното подаване изтича с приключване на работното време, а не според първата хипотеза – до края на двадесет и четвъртия час.

Съгласно чл. 62, ал.2 от ГПК, срокът не се смята за пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата. Той не се смята за пропуснат и когато тя е подадена в друг съд или в прокуратурата в срока, освен ако е подадена по електронен път. Според тази хипотеза на закона, срокът не е пропуснат, ако съответното обжалване съдържа доказателства, за изпращане по пощата и пощенско клеймо, чиято дата се вмества в регламентирания от закона срок, т.е. в такива случаи срокът би изтекъл в края на двадесет и четвъртия час от последния ден. Същото се отнася и за хипотезата, когато сезирането е отправено до погрешен адресат, тогава е меродавна датата на депозиране на това сезиране при погрешния адресат.

В случая нито една от тези хипотези не е налице, защото жалбата не е подадена опосредствано – чрез пощенски оператор или чрез друг погрешен адресат. Налице последната хипотеза на чл.62, ал.2 от ГПК, според която „освен ако е подадена по електронен път” е начин на подаване на съответното сезиране, който изключва останалите хипотези, изрично регламентирани в ал.2, т.е. когато сезирането е подадено по електронен път е приложима ал.1 и според съответното процесуално действие се преценява дали срока следва да изтича в края на двадесет и четвъртия час или в края на работното време. 

Подаването по факса е най-близко до подаване по електронен път, защото, както при последното жалбата е подадена чрез техническо средство директно до адресата. Както беше посочено по-горе подаването на жалба, с която се оспорва съдебен акт изисква извършване на действия по депозирането й в съответния съд, поради което меродавен за изтичането на срока е края на работното време на съответния съд.

По тези съображения касационна жалба, подадена по факса в деня, в който изтича срока за обжалване, но след края на работното време, е подадена след изтичане на регламентирания в закона срок и следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

Затова, на основание чл.215 т.3 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба (“въззивна жалба”), подадена от процесуален представител на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури против решение № 159/08.11.2013 година по н.а.х.д. № 402/2013 година на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № ГД-109/08.10.2012 година на главен директор  на Главна дирекция “Рибарство и контрол” в ИАРА.

 

Прекратява к.н.а.х.д. № 375/2014 година.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: