О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 572              Година  26.03.2012            град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и шести март две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 375 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на Е.П.П. с ЕГН: **********,*** срещу заповед № 222/14.03.2011г. на кмета на община Несебър и  покана за доброволно изпълнение с изх.№ 92-00-587/31.01.2012г. на кмета на община Несебър. С жалбата се прави искане да се отмени оспорената заповед и да се издаде разпореждане за спиране на нейното изпълнение, до разрешаване спора по същество.

С определение № 264/21.02.2012г., производството по административно дело № 375/2012г. по описа на Административен съд гр.Бургас, разделено като то се счита против покана за доброволно изпълнение с изх.№ 92-00-587/31.01.2012г. на кмета на община Несебър, а жалбата срещу заповед № 222/14.03.2011г. на кмета на община Несебър, заедно с копие на административната преписка е докладвана на председателя на съда за образуване на ново дело и определяне на докладчик. При извършена служебна справка се установи, че по жалбата срещу заповед № 222/14.03.2011г. на кмета на община Несебър е образувано административно дело № 381/2012г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

С разпореждане № 870/21.02.2012г., жалбата срещу покана за доброволно изпълнение с изх.№ 92-00-587/31.01.2012г. на кмета на община Несебър е оставена без движение, като е указано на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да конкретизира петитума на жалбата, като посочи в какво се състои искането му, да посочи в какво се състои незаконосъобразността на оспорената покана и да заплати държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд гр.Бургас.

В изпълнение на указанията на съда по делото е постъпила молба вх.№ 1636/28.02.2012г. в която се прави искане за се отмени заповед № 222/14.03.2011г. на кмета на община Несебър и да се издаде разпореждане за спиране на изпълнението на постановената заповед за премахване, до разрешаване спора по същество. Тези искания са преповторени и в подадената втора молба с вх.№ 1758/01.03.2012г..

С така представените по делото молби не са изпълнени указанията на съда и доколкото в случая предмет на оспорване по делото е покана за доброволно изпълнение с изх.№ 92-00-587/31.01.2012г. на кмета на община Несебър и спрямо нея липсва конкретно искане по смисъла на чл.150, ал.1, т.7 от АПК, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане на основание чл.158, ал.3 от АПК.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, Х състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.П.П. *** против покана за доброволно изпълнение с изх.№ 92-00-587/31.01.2012г. на кмета на община Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 375 по описа за 2012г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: