ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 01.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи април                                                      две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

КНАХ   дело    номер    375    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.10 часа се явиха:

За касатора – ЕТ „И.Т.”, редовно призован, се явява адвокат Т.Д.

За ответника по касационната жалба – Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Г., редовно упълномощена.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

        

Становище по хода на делото:

         СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ Д. – Поддържам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Оспорвам касационната жалба. Няма да соча нови доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата  е процесуално допустима. Да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

         Съдът с оглед становищата на страните намира, че следва да се приключи събирането на доказателствата и да даде ход по същество, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество:

АДВОКАТ Д. – Считам, за безспорно установено, че при извършената проверка - в съд, собственост на жалбоподателката е установено наличие на течност с мирис на алкохол и с концентрация 27 алкохолни градуса, измерени също със средство собственост на жалбоподателката. Оттук нататък позициите ни с административнонаказващия орган и първоинстанционния съд се различават принципно. Считам, че има процесуални нарушения при издаването на наказателното постановление, които не са основания за опорочаването на административното производство. По същество - ще се спра на няколко момента. На първо място не е доказано безспорно количеството намерена течност с мирис на ракия, с оглед съдът, в който се е намирал, не може да се установи точно. На второ място не е доказано, чия собственост е същата, с оглед показанията на свидетелите Беев и Христов - част от течността е намерена в помещения стопанисвани от трети лица и не се установи връзката на тези количества със жалбоподателката. На трето място алкохолът, безспорно  не е намерен на едно място, а се е наложило проверяващите да съберат количествата от няколко туби в един съд, където е измерена течността, т.е. установеният алкохолен градус е усреднена величина. Това обстоятелство води до много неясноти. Не е ясно каква е била концентрацията на алкохол на течността в различните съдове, поради което можеше да се получи, например - в едната част 99% от течността да е със много слаб градус, а 1% да е с много висок градус или чист спирт, само, че това води до различни правни изводи. А така поставени нещата, са изключително в подкрепа на тезата, че е извършено административно нарушение. На следващо място - извършената експертиза, освен, че дава много ценни  указания от рода как да се пие двойно препечена ракия, почти, почти е безсмислена, но има два елемента, които според мен са важни, направено е разграничение между алкохолен градус и обемен процент, което е много важно. На следващо място, не в експертизата, а при разпита пред първоинстанционния съд, на стр.2 от протокола от съдебно заседание от 11.12.2009 г., р.8 отгоре надолу, вещото лице дава следната информация, че изследването на намереното количество течност е извършено при 21оС, като нормативната база изисква всички изследвания за установяване на съдържание на алкохол, следва да се прави при 20оС и че това обстоятелство, колкото и минимална да е разликата, е много важно при преценката. Най-важният аргумент за порочността на наказателното постановление и на решението по същество, е, че количеството чист алкохол или концентрацията на алкохола в намерената течност не е установена по надлежният ред. А той е указан в чл.23 от Наредба № 3/2006 г., цитирана многократно и в наказателното постановление и в заключението на вещото лице, т.е първоначалното изследване на алкохол с градусомер, без значение това чия собственост е, на проверяващият, на  собственика, или на трети лица има функциите да сезира една процедура по изследване. А цитираният тест е категоричен, че това може да стане в лицензирани лаборатории на Агенции Митници в София, Пловдив и Русе, ако не ме лъже паметта, и едва тогава може да се направи безспорният извод дали намерената течност отговаря на определените в нормативните актове параметри на спиртна напитка и да бъде реализирана наказателно административна отговорност. Поради което Ви моля да отмените решението № 147/11.12.2009 г. по НАХД № 264/2009 г. на Карнобатския районен съд и като решите делото по същество да отмените наказателното постановление № 474/08.06.2009 г. на Началник Митница Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Моля да оставите без уважение касационната жалбата на ЕТ „И. Т.” като не основателна и да потвърдите решение № 147/11.12.2009 г. на Карнобатския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 474/08.06.2009 г. като законосъобразно.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена. Становището ми е, че както в хода на административнонаказателното производство развило се пред административнонаказващия орган, така и в хода на производството пред първоинстанционния съд, не е установена и доказана фактическата обстановка и извършеното от касатора административно нарушение. Ще маркирам само основните, според мен, факти, а именно - на първо място намирам за недоказано по безспорен и категоричен начин, точното количество на намерената течност. Проверяващите са приели, че същото е в количеството от 150 л, като този извод не е подкрепен от конкретен измервателен уред, който да установи точно количеството на намерената напитка. Те приемат това количество съобразно обема и вида на бидона, в който е събрано количеството течност. Липсват доказателства, че този бидон отговаря по количество на това, което е прието от проверяващите. В тази насока не са били събрани доказателства и от първоинстанционния съд. На второ място считам, че не е установено по безспорен начин и процентното съдържание на алкохол на въпросната открита течност. Проверяващите са определили  процентното съдържание на алкохол въз основа на уред, за който липсват доказателства, доколко същият е достоверен, доколко данните и параметрите посочени от този уред, в случая от този градусомер, собственост на едноличния търговец, могат да се приемат като достоверни такива. В хода на съдебното следствие са събрани доказателства, от които не бихме могли да направим категоричен извод, че така намереното количество от течност с мирис на ракия е изцяло собственост на едноличния търговец. В тази връзка намирам за недоказано по безспорен начин собствеността на количеството течност намерена при извършената проверка. Именно по тези съображения намирам решението на Карнобатския районен съд, а и потвърденото с него наказателно постановление за неправилни и недоказани, поради което ще Ви моля да ги отмените.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: