Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 758

 

гр. Бургас, 25 април 2017 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на шести април, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

     АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Б.Ч. и с участието на прокурора ВЕЛИЧКА КОСТОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 374/2017 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от „ГЕОРГИЦА“ ООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, пл.“Свобода“ х-л “България“ *** против решение № 226/23.12.2016г., постановено по нахд №1529/2016г. по опис на Районен съд гр. Царево. С решението е потвърдено наказателно постановление № 2131/17.08.2016 год. на Зам.директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС вр. чл.25 ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ на  „ГЕОРГИЦА“ ООД е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лв. на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС.

Касаторът иска отмяна на решението и отмяна на наказателното постановление. Счита, че е първоинстанционният съд е постановил акта си при неправилно приложение на материалния закон, като е приел за доказано нарушението, за което е наложена санкция.

В съдебно заседание касаторът и  ответникът по касационната жалба не изпращат представители.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас счита, че решението на първоинстанционния съд е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

За да потвърди наказателното постановление първоинстанционният съд е приел, че в хода на административно наказателното производство и при издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуални норми, и че материалния закон е приложен правилно.

Изводите си е базирал на следните факти: „На 03.08.2016г. в 22:42 часа, св. С. и колегата й М. /и двамата служители на ТД на НАП / извършили проверка на обект-щанд за сладолед, находящ се в гр.Китен, ул.”Странджа”/Илия Бояджиев/ и стопанисван от дружеството. Служителите на НАП извършили контролна  покупка на 1 бр. сладолед на стойност 1.00лв., при което не е била издадена фискален касов бон от регистрираното и работещо в обекта ФУ. Сумата по контролната покупка е била платена в брой и стоката приета от данъчния служител св.С.. За извършената проверка и направените констатации данъчните служители съставили на място Протокол серия АА №0230037 на 03.08.2016г.

На 09.08.2016г. св. С. съставила против дружеството Акт за установяване на административно нарушение №F230754 от 09.08.2016г., за това, че за заплатена в брой на 03.08.2016г. покупка на 1 бр. сладолед на стойност 1.00 лева, не е издал фискален бон от регистрираното и работещо в обекта ФУ, като приела, че същото е нарушило разпоредбите на чл.118, ал.1 от ЗДДС, чл.25 ал.1 т.1. от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ. Препис от акта е връчен на управителя на дружеството, който  го е подписал с възражение, видно от инкорпорираната в акта разписка.

Въз основа на така съставения АУАН, Зам.директорът на НАП-Бургас издал на 17.08.2016г. атакуваното НП № 2131/17.08.2016г., в което са възприети изцяло фактическите констатации, отразени в протокола за извършената проверка и в последвалия го АУАН, като правната квалификация на нарушението е идентична с тази по АУАН, а именно: нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС, чл.25 ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ и е наложена „имуществена санкция“ в размер на 500 лв. на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС“.

Изложените факти, съдът е намерил за доказани, като се е позовал на представените от наказващия орган документи и показанията на актосъставителя св. С..

Касаторът ги оспорва, като твърди, че в посочения в наказателното постановление час на извършване на нарушението 22.30 ч. , контролна покупка не е била извършвана. Това е часът, в който е започнала проверката, а служителката на ТД на НАП и в показанията си е заявила, че първо е купила сладолед, изяла го е и едва след това с колегата й са пристъпили към извършване на проверката. Твърди, че за всички извършени от обекта продажби за деня са били издавани фискални бонове, за което свидетелства представения по делото дневен отчет.

Възраженията са неоснователни.

На първо място, началният час на проверката е бил 22,42ч.- факт, удостоверен със съставения протокол за извършена проверка. На следващо място, дневният отчет не съдържа информация за всички извършени продажби, а фиксира само оборота за деня. Т.е. не представлява доказателство в подкрепа на твърдението, че за всички продажби са били издадени фискални бонове. В случай, че твърдението отговаря на действителното положение, касаторът би следвало да е в състояние да представи копие на контролната лента за деня.

При това положение правилно първоинстанционният съд е дал вяра на показанията на актосъставителя, че при извършена от него покупка на сладолед не му е бил издаден касов бон. Още повече, че този факт е удостоверен и с подписа на другото проверяващо лице- Й. М., положен върху протокола за извършена проверка.

Съдът намира за законосъобразни и изводите, изложени в обжалваното решение относно неприложимостта на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН и в тази връзка възраженията са неоснователни. В случая се касае до ангажиране на отговорност на юридическо лице, в качеството му на търговец, което е задължено както с оглед на качеството си, така и с оглед на дейността, която извършва, да съблюдава всички правила и норми, целящи да гарантират отчетността на търговския оборот. Затова съдът не може да приеме, че по отношение на този търговски субект, за извършеното нарушение са налице изключителни или многобройни смекчаващи отговорността му обстоятелства.

По изложените съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 226/23.12.2016г., постановено по нахд №1529/2016г. по опис на Районен съд гр. Царево.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: