ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 22.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и втори април                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 374 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 11:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.К.С., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат М.Н., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Приморско, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържаме жалбата.

Моля да приемете представените от мен в настоящото съдебно заседание писмени доказателства – констативен акт № 24/13.10.2014 и заповед на Кмета на Община Приморско във връзка с премахване на незаконен строеж, за когото твърдим, че е идентичен с обекта, посочен по настоящото дело – преместваем обект слънцезащитен навес, и по тази заповед също е образувано административно дело пред Административен съд Бургас №191/2015 г. Според нас тази заповед, която представям и моля да бъде приета като доказателство, и тази, която е предмет на настоящия спор се отнасят до един и същ обект. В тази връзка моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, която да отговори на следния въпрос: След извършване на оглед на мястото и при необходимост извършване на справки в техническата служба в Община Приморско, да се установи дали процесният обект, посочен като метална конструкция, предназначена за слънцезащитен навес  и масивна постройка барбекю са идентични.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези – от жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

Следва да бъде уважено и искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставения въпрос със следните уточнения – на въпроса за идентичността на двата обекта следва да бъде даден отговор съобразно конкретните технически параметри на обектите, предмет на двата административни акта, като за всеки един от тях бъде посочено местоположението му, начина на изпълнение, както и целта, за която всеки един обект се използва.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези – от жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса, формулиран от адвокат Н. с уточненията, направени в обстоятелствената част на определението.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 300 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА инж. Султанка Бончева.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 27.05.2015 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: