Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 715              Година 29.04.2014       Град Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на петнадесети април две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретаря Й.Б.

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 374 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Т.С. *** против заповед № 8-Z-1568/04.12.2013г. на кмета на община Созопол. Със заповедта е наредено да се  премахне незаконен строеж – “едноетажна масивна постройка”, находящ се в поземлени имоти с идентификатори 81178.501.617 и 81178.3.210 по кадастралната карта на гр.Черноморец, като е указано, че след влизане в сила на заповедта да се отправи до Т.С.С. покана за доброволно изпълнение на разпореденото премахване, като при неспазване на срока за доброволно изпълнение да се извърши принудително премахване на незаконния строеж по възлагане на Община Созопол, за сметка на Т.С.С.. Също така, със заповедта е забранен достъпа до строежа, считано от 16.12.2013г. до строежа. Жалбоподателят оспорва, че неправилно е посочен като адресат на заповедта, тъй като не е извършил строителството на описаната сграда и тя не се намира в негов имот. Прави искане да се отмени оспорената заповед, като незаконосъобразна.

Ответникът – Кмета на Община Созопол, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас намира, че жалбата е частично допустима, като подадена в срока по чл.215, ал.1 от ЗУТ от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Констативен акт № 27/02.10.2013г., е съставен за  извършена проверка на строеж „Едноетажна масивна постройка”, находяща се поземлени имоти с идентификатори 81178.501.617 и 81178.3.210 по кадастралната карта на гр.Черноморец. В акта е посочено, че имотите са собственост на Община Созопол, а строежа е собственост на Т.С.С., който е и негов извършител. Установено е, че за строежа няма одобрени инвестиционни проекти, разрешение за строеж, протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Строежът е описан, като сграда изградена със стоманобетонова конструкция, тухлени зидове и покрив с керемиди и етернитови плоскости, с приблизителна площ 35 кв.м., като е напълно завършен има ел.захранване и се ползва. В протокола се съдържат скица на разположението на строежа в имота и снимки. От длъжностните лица е прието, че строежът е изпълнен без необходимите строителни книжа в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ

Констативен акт № 28/02.10.2013г., е съставен за  извършена проверка на строеж „Едноетажна масивна постройка”, находяща се поземлени имоти с идентификатори 81178.501.617 и 81178.3.210 по кадастралната карта на гр.Черноморец, като допълнително е установено, че в единия от имотите  в който е извършено строителството е предвидено основно застрояване, за канално-помпена станция, като строежа не съответства на предвижданията по ПУП.

Констативните актове са изпратени на Т.С.С. с писмо изх.№ 5-94-Т-66/04.10.2013г., получено на 10.10.2013г., видно от приложеното известие за доставяне. Срещу тях не са постъпили писмени възражения. 

Със заповед № 8-Z-1568/04.12.2013г. на кмета на община Созопол е наредено премахването на незаконен строеж – “едноетажна масивна постройка”, находящ се в поземлени имоти с идентификатори 81178.501.617 и 81178.3.210 по кадастралната карта на гр.Черноморец, като е указано, че след влизане в сила на заповедта да се отправи до Т.С.С. покана за доброволно изпълнение на разпореденото премахване, като при неспазване на срока за доброволно изпълнение да се извърши принудително премахване на незаконния строеж по възлагане на Община Созопол, за сметка на Т.С.С.. Със заповедта също така е забранен достъпа до строежа, считано от 16.12.2013г..

Заповедта е изпратена на жалбоподателя с писмо с изх.№ „4-94-Т-72/05.12.2013г., като в приложеното известие за доставяне е посочена дата на получаване 12.11.2013г., която дата не отразява действителния момент на получаване на заповедта, тъй като предхожда както датата на издаване на заповедта, така и датата на нейното изпращане. Ето защо, след като от представените по делото доказателства не може да се установи датата на връчване на заповедта, следва да се приеме, че жалба с вх.№ 2-94-Т-25/19.12.2013г., изпратена по пощата на 18.12.2013г., е подадена в срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Заповед № 8-Z-1568/04.12.2013г. на кмета на община Созопол е издадена от компетентен орган, в рамките на предоставените му правомощия, с оглед разпоредбата на чл.225а, ал.1 от ЗУТ, съгласно която кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл.225, ал.2, или на части от тях.

В сезиращата съда жалба се излагат твърдения, че жалбоподателят не е изградил строежа, който строеж се намира в два имота общинска собственост.

С оглед така направените възражения и представените по делото доказателства, настоящия съдебен състав, счита че жалбата на Т.С.С. против заповед № 8-Z-1568/04.12.2013г. на кмета на община Созопол, е допустима в частта и, в която се оспорва вмененото на лицето задължение да премахне строежа, предмет на заповедта. След като със заповедта се вменява задължение на Т.С. да премахне строежа и в случай, че това задължение не бъде изпълнено доброволно, то подлежи на принудително изпълнение, като разходите по премахването ще са за сметка на лицето, поради което то безспорно има правен интерес от направеното оспорване.

В тази част жалбата е основателна. От страна на административния орган не се ангажирани доказателства, че обекта, който е разпоредено да се премахне е изграден и е собственост на жалбоподателя, като от представените доказателства не би могло да се установи, кой е собственика на строежа.

Съобразно правилата за разпределяне на доказателствената тежест в процеса и предвид обстоятелството, че жалбоподателя твърди отрицателен факт, че не той е извършителя на строежа, в тежест на административния орган съгласно чл.170, ал.1 от АПК, е да установи правнозначимия факт относно извършителя на строежа, който следва да бъде и адресат на административния акт.

Административното производство по премахване на незаконен строеж се развива между административния орган и възложителя на строежа. Съгласно нормата на чл.161 от ЗУТ възложител на строежа е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. В случая, от представените по делото доказателства не се установява, че именно жалбоподателя Т.С. е възложител на процесния строеж по смисъла на посочената правна норма, тъй  като строежа е разположен в два имота общинска собственост, на него не му е учредено право на строеж и няма право да строи в имота по силата на закон. В административната преписка няма никакви данни как именно органът е констатирал извършителя - посредством залепени стикери, отличителни знаци, справки в местната администрация или друг достатъчно надежден начин, чрез който извършителят да е установим. Ето защо, след като от събраните в хода на производството доказателства не се установява, че Т.С. е извършител на процесния строеж, незаконосъобразно административния орган му е вменил задължение за неговото премахване.

Неизясненото в административното производство обстоятелство, относно извършителя на строителството, представлява съществено процесуално нарушение на чл.35 и чл.36 от АПК, тъй като административния орган не е изпълнил задължението си да установи безспорно лицето, субект на задължението за премахването на незаконния строеж. Допуснатото съществено нарушение на административнопроизводствените правила води и до противоречие на издадената заповед с чл.225, ал.6 от ЗУТ, тъй като незаконните строежи подлежат на премахване от извършителите им. Неангажирането на доказателства, въз основа на които би могъл да се направи обоснования извод, че жалбоподателя е извършител на незаконния строеж, е отрицателна материалноправна предпоставка за разпореденото му задължение за премахване. Лицето не е субект на материалното административно правоотношение, предмет на което е незаконният строеж, поради което и правомощието на издателя на заповедта да му вмени неблагоприятните правни последици от премахването на строежа е упражнено незаконосъобразно. Ето защо, оспорената заповед, в частта относно записването, че след влизане в сила на заповедта да се отправи до Т.С.С. покана за доброволно изпълнение на разпореденото премахване, като при неспазване на срока за доброволно изпълнение да се извърши принудително премахване на незаконния строеж по възлагане на Община Созопол, за сметка на Т.С.С., е незаконосъобразна и следва да бъде отменена.

С оглед възраженията на жалбоподателя, че обекта не е негова собственост и той не го е извършил, за него липсва правен интерес от оспорване на заповедта по същество, относно разпоредено премахване на незаконен строеж – “едноетажна масивна постройка”, находящ се в поземлени имоти с идентификатори 81178.501.617 и 81178.3.210 по кадастралната карта на гр.Черноморец и относно забраната на достъпа до строежа, поради което на основание чл.159, т.4 от АПК жалбата в тази и част, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ заповед № 8-Z-1568/04.12.2013г. на кмета на община Созопол, в частта по т.2, а именно: „След влизане в сила на заповедта да се отправи до Т.С. *** покана за доброволно изпълнение на разпореденото премахване по реда на чл.277 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/” и в частта по т.3, а именно: „При неспазване на срока за доброволно изпълнение да се извърши принудително премахване на незаконния строеж по възлагане на Община Созопол, за сметка на Т.С.С. по реда на чл.225а, ал.3 от ЗУТ.”.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.С. *** против заповед № 8-Z-1568/04.12.2013г. на кмета на община Созопол, в частта в която е наредено премахване на незаконен строеж – “едноетажна масивна постройка”, находящ се в поземлени имоти с идентификатори 81178.501.617 и 81178.3.210 по кадастралната карта на гр.Черноморец и е забранен достъпа до строежа, считано от 16.12.2013г..

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 374/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас, в частта относно оспорването на заповед № 8-Z-1568/04.12.2013г. на кмета на община Созопол, в частта в която е наредено премахване на незаконен строеж – “едноетажна масивна постройка”, находящ се в поземлени имоти с идентификатори 81178.501.617 и 81178.3.210 по кадастралната карта на гр.Черноморец и е забранен достъпа до строежа, считано от 16.12.2013г..

РЕШЕНИЕТО в частта в която е оставена без разглеждане жалбата и е прекратено производството по делото, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

РЕШЕНИЕТО в частта, в която е отменена заповед № 8-Z-1568/04.12.2013г. на кмета на община Созопол, подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: