ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 12.05.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД           Х-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети май                                                две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

секретар Г.Ф.    

прокурор ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия ДРАГНЕВА

административно  дело номер  374   по описа за    2009   година

На именното повикване в 10.40  часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Строй До” ЕООД, редовно уведомен,  се явяват управителя Д.П. и адвокат Е., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА – Директор на Дирекция ОУИ при ЦУ на НАП -Бургас, редовно уведомен,  се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

Явява се прокурор Стоянова от Окръжна прокуратура гр. Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ - Моля на основата на чл. 159, ал. 1 от ДОПК да  конституирате като страна в процеса Окръжна прокуратура гр.Бургас.

 

Съдът на основание чл.159, ал.1 от ДОПК и с оглед направеното нарочно изявление счита, че като страна в производството следва да бъде конституирана Окръжна прокуратура гр. Бургас, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като страна в производството Окръжна прокуратура гр. Бургас.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д И Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е по жалбата на „Строй До” ЕООД гр. Сливен срещу ревизионен акт № 200800223/21.01.2009 г. издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Сливен, потвърден с решение № РД-40 от 25.02.2009 г. на Директора на Дирекция ОУИ – Бургас.

АДВОКАТ Е. – Поддържам жалбата и направеното с нея искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза. Моля вещото лице да отговори на въпросите формулирани на последната страница от жалбата. Към момента нямаме други доказателствени искания. С оглед становището на ответника ще ангажираме доказателства и ще изразим становище.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете представените доказателства с административната преписка. По отношение на искането за допускане на експертиза считам, че посочените към вещото лице въпроси 1, 2 и 3 са неотносими към спора. Не се спори по отношение на отразяването на документите в счетоводството на жалбоподателя, а относно произхода на тези средства. По отношение на въпрос 4 считам, че той е неприцизно зададен, тъй като не става ясно за кои точно суми или за кой период се отнася, а така също той е от правно естество и е от компетентността на съда.

 

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат като доказателства представените писмени доказателства. Относно искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза предоставям на съда.

 

АДВОКАТ Е. – Тъй като от цялата данъчна преписка и от вида на облагането става ясно, че е обложен паричен поток, без да е установено някакъв произход, със зададените въпроси ние целим да докажем именно записванията в сметки 107 и 499, свързани с движението на паричните средства,  както от вътрешен, така и от външен произход. Изясняването на това движение е в пряка връзка с констатациите записани в обжалвания ревизионен акт. Считаме, че така зададени въпросите са правилни и коректни. Относно твърдението, че във въпрос 4 има некоректност в израза „тези суми”, следва да се разбира сумите по сметки 107 и  499.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка доказателства.

 

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, с изключение на въпрос 4, който е правен.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 400 лв, платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, в който срок следва да бъде представено по делото и  съответен платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.В.А., която да се уведоми за определението на съда.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства във връзка с твърденията си в жалбата.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  30.06.2009 г. от 11:20 часа, за която  дата и час страните да се считат за  редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК. Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: