О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

 

гр.Бургас, №910/ 03.06.2014г.

 

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на трети юни, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                                          СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№373 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Жалбоподателят Х.А.С. ***, е оспорил заповед №2/13.01.2014г. издадена от кмета на община Средец, с която е одобрена промяна на ПУП-ПР на с.Дебелт за УПИ V-428 и УПИ ІV-общ кв.46, отредени за жилищно застрояване, като първия се отрежда за имот пл.№522, с площ 1 267кв.м, а южната граница на УПИ VІ-общ се променя по имотната граница. За двата имота се предвижда нискоетажно жилищно застрояване, както и допълващо застрояване на общата им граница. Жалбоподателят твърди, че е собственик на имот УПИ ІV-общ. в кв.46 по плана на с.Дебелт.  

Заповедта е съобщена на жалбоподателя по пощата чрез известие за доставяне (л.14 и л.15) и получена на 16.01.2014г. Срокът за обжалването й е 14-дневен, считано от съобщаването и изтича на 30.01.2014г. - четвъртък, присъствен ден.

След указания извършени с разпореждане на съда жалбоподателя посочи, че жалбата, с която оспорва заповедта №2/13.01.2014г. издадена от кмета на община Средец е подадена по пощата от пощенска станция 1574, гр.София Представил е разписка и касов бон, от които е видно, че пощенската пратка е изпратена на 31.01.2014г. в 15.41 ч., който е първият ден след изтичането на срока за обжалване. Същата е пристигнала при административния орган издал обжалвания акт на 03.02.2014г. – дата на резолюцията поставена от кмета на общината върху жалбата.

От посочените установени по делото факти следва извода, че жалбата е недопустима като просрочена, подадена е след изтичане на 14-дневния срок за обжалване на заповедта.

По тези съображения и на основание чл.159, т.5 от АПК жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да бъде прекратено.

Мотивиран от изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.А.С. ***, против заповед №2/13.01.2014г. издадена от кмета на община Средец, като просрочена.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№373/2014г. по описа на АСБ.

Определението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването.

 

                                                        СЪДИЯ: