ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 783               Година 08.04.2013            град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав, на осми април две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 373 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.147, ал.3 от ДОПК, във връзка с чл.4, ал.1 и чл.9б от ЗМДТ.

Образувано е по жалба на С.М.С. *** против решение № 94-01-271/1/23.01.2013г. на Директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, с което е оставена без разглеждане подадената от нея жалба вх.№ 94-01-271/03.01.2013г. срещу акт за установяване на задължения по декларация № АУ009849/11.12.2012г. издаден от главен експерт в Дирекция „МПДТР” при Община Бургас. Прави искане да се отмени решението и да се разгледа по същество подадената от нея жалба или тя да се изпрати на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас за произнасяне.

Ответникът - Директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, представя административната преписка по издаване на оспореното решение и не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.147 ал.3 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

С оспореното решение № 94-01-271/1/23.01.2013г. на Директора на Дирекция „МПДТР” към Община Бургас на основание чл.147, ал.1 от ДОПК е оставена без разглеждане жалбата на С.М.С. срещу акт за установяване на задължения по декларация № АУ009849/11.12.2012г. издаден от главен експерт в Дирекция „МПДТР” при Община Бургас, като просрочена. Прието е, че акта е връчен лично на адресата на 15.12.2012г. и срока за неговото обжалване изтича на 02.01.2013г., тъй като 29.12.2012г. е неприсъствен ден. Жалбата е депозирана на 03.01.2013г., поради което е просрочена.

Решението е връчено на жалбоподателката на 29.01.2013г., видно от приложеното известие за доставяне и в срока по чл.147, ал.3 от ДОПК е обжалвано с жалба вх.№ 94-01-4800/07.02.2013г., изпратена по пощата на 05.02.2013г., видно от датното клеймо, постановено на приложеното по делото копие от пощенския плик.

В жалбата се твърди, че неправилно е прието че жалбата срещу АУЗД е просрочена като подадената на 03.01.2013г., тъй като е изпратена по пощата с обратна разписка на 27.12.2012г.. В подкрепа на така изложените твърдения по делото не са ангажирани доказателства.

Съгласно чл.144, ал.1 от ДОПК по реда за обжалване на ревизионен акт се обжалват и другите актове, издавани от органите по приходите, доколкото в този кодекс не е предвидено друго.

В нормата на чл.152, ал.1 от ДОПК законодателя е предвидил, че ревизионния акт може да се обжалва в 14 – дневен срок от връчването му, като съгласно чл.147 от ДОПК когато жалбата е просрочена, тя се оставя без разглеждане от компетентния да я разгледа орган с решение, което подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му.

В случая АУЗД № АУ009849/11.12.2012г. издаден от главен експерт в Дирекция „МПДТР” при Община Бургас е връчен лично на С.М.С. на 15.12.2012г. . Жалбата срещу него е входирана пред административния орган на 03.01.2013г., тоест след като на 02.01.2012г. е изтекъл 14-дневния срок. От жалбоподателката се твърди, че жалбата е изпратена по пощата с обратна разписка на 27.12.2012г.. С разпореждане № 1640/12.03.2013г. от съда е указано на жалбоподателката, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да представи доказателства за подаване на жалбата срещу АУЗД № АУ009849/11.12.2012г.  в срока по чл.107, ал.4 от ДОПК. В указанията на съда изрично е посочено, че при неангажиране на доказателства в определения срок, делото ще бъде решено с оглед наличните такива. Жалбоподателката е уведомена лично за указанията на съда на 28.03.2013г. и в определения срок, а и до настоящия момент по делото не са постъпили доказателства за подаване на жалбата в срок. Ето защо, с оглед наличните по делото доказателства следва да се приеме, че жалбата срещу АУЗД № АУ009849/11.12.2012г. е депозирана пред административния орган на 03.01.2013г., след като на 02.01.2013г. е изтекъл 14-дневния срок по чл.107, ал.4 от ДОПК за обжалване на акта.

Срокът за обжалване на АУЗД  е преклузивен, за него се следи служебно и искане направено след изтичането му се явява процесуално недопустимо и правилно административния орган го е оставил без разглеждане, тъй като акта е влязъл в сила и правото на лицето да го обжалва е погасено.

С оглед на изложеното жалбата на С.М.С. против решение № 94-01-271/1/23.01.2013г. на Директора на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Настоящото определение е постановено по частна жалба срещу акт на горестоящ административен орган за прекратяване на производството по административно обжалване, образувано по жалба срещу данъчен акт, поради което с оглед нормата на чл. 88, ал. 3 от АПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК то не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.С. *** против решение № 94-01-271/1/23.01.2013г. на Директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: