Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 15.06.2012г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV-ти административен състав, на седемнадесети май през две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛИНА РАДИКОВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                               2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 373 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на П.Д.Я., в качеството на управител на „Климати холидей” ООД, ЕИК ***, подадена чрез процесуален представител, против решение № 440/07.12.2011г., постановено по н.а.х.д. № 625 по описа за 2011г. на Районен съд – гр.Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № Б-23-РДНСК-13/13.07.2011 г. на Началник сектор Бургас при Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/  Югоизточен район, с което на П.Д.Я., в качеството на управител на „Климати Холидей“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – к.к. Слънчев бряг, гр.Несебър, хотел „Тракия плаза”, е наложено административно наказание – глоба в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева на основание чл.232, ал.5, т.1 от ЗУТ.

В жалбата се излагат доводи за неправилност на първоинстанционното решение, с което е потвърдено наказателното постановление, при издаването на което са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и на материалния закон. Твърди се, че от страна на административнонаказващия орган не е проведено пълно доказване относно съставомерността на извършеното деяние, конкретно, че басейнът, който е установен на място при проверката на 01.06.2011г., е идентичен с премахнатия, съгласно констативен протокол от 29.04.2011г. Искането е съдът да отмени първоинстанционното решение и потвърденото с него наказателното постановление. В условия на евентуалност се настоява за намаляване размера на наложената глоба, поради неговата прекомерност.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в  съдебно заседание.

Ответникът по касационната жалба – началник на сектор РДНСК  Югоизточен район, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата в  съдебно заседание и моли съдът да остави в сила първоинстанционното решение, което намира за правилно и законосъобразно.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба и пледира решението на първоинстанционния съд, като правилно и законосъобразно, да бъде оставено в сила.

 Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Предмет на оспорване в производство пред районния съд е наказателно постановление № -23-РДНСК-13/13.07.2011 г. на Началник сектор Бургас при РДНСК Югоизточен район, издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение № Б-23/21.06.2011г., съставен от младши инспектор в Сектор Бургас при РДНСК Югоизточен район, на П.Д.Я., за това, че в качеството си на управител на „Климати холидей” ООД, не е изпълнил писмено нареждане, дадено със Заповед № РД-14-317/14.04.2008г. на заместник-началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж: Открит басейн – източно от хотел „Созопол” на територията на морски плаж – „Слънчев бряг – централен”, к.к. „Слънчев бряг” – изток, Община Несебър. АУАН е съставен въз основа на констативен протокол от 01.06.2011г., обективиращ резултатите от проверка, извършена  на място, при която длъжностни лица в Сектор Бургас при РДНСК – Югоизточен район са установили, че басейнът, чието ефективно премахване е започнало на 18.04.2011г., е напълно възстановен в пълен обем и размери, пълен е с вода и се ползва от гостите на хотел „Созопол”.

 За да постанови оспореното решение, районният съд е установил прецизно фактите, съобразно всички писмени и гласни доказателства, събрани в хода на делото, които са анализирани задълбочено и подробно в мотивите на оспорения съдебен акт. В резултат, районния съд е обосновал правилния извод, че по делото е безспорно установено извършването на констатираното нарушение, описано в АУАН и наказателното постановление, самоличността на нарушителя и неговата вина. Настоящият съдебен състав изцяло споделя мотивите на районния съд, че при проверката на 18.04.2011г. басейнът не е бил фактически премахнат, а само е създадена привидност за това, като същият е бил засипан с пясък. Този извод следва от анализа на събраните по делото гласни доказателства, ценени в съвкупност с писмените доказателства, съдържащи се в административнонаказателната преписка. Предвид това, по делото е проведено пълно доказване относно осъществяването на всички признаци от обективна и субективна страна на състава на административно нарушение, визиран в  чл.232, ал.5, т.1 от ЗУТ.

 Констатацията, съдържаща се в протокола от 29.04.2011г. за премахването на незаконния строеж и за изпълнението на заповедта, не отговаря на действителната фактическа обстановка, тъй като след тази дата басейнът е продължил да съществува и функционира в пълен обем. С оглед изложеното, съдът намира за неоснователно възражението на касатора, че басейнът, възстановен след проверката, извършена на 29.04.2011г. представлява нов строеж, за чието премахване следва да бъде издаден нов административен акт, подлежащ на доброволно изпълнение.

На следващо място, съдът намира за неоснователно възражението на касатора, че не е посочена дата на извършване на нарушението, обстоятелствата, при които то е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават. От обстоятелствената част на наказателното постановление става ясно, че към 01.06.2011г. касаторът не е изпълнил писмено нареждане, дадено със Заповед № РД-14-317/14.04.2008г. на заместник началника на ДНСК за премахване на процесния незаконен строеж. Наказателното постановление съдържа подробно описание на фактите относно издаването на цитираната заповед, относно изпратената до касатора покана за нейното доброволно изпълнение, относно заявлението, с което „Климати холидей” ООД е уведомило административния орган за започналото изпълнение на заповедта, както и относно последващите проверки, извършени на обекта от длъжностните лица от сектор Бургас при РДНСК Югоизточен район и направените в хода им констатации. Посочени са и документите, които обосновават фактическите и правните изводи на административнонаказващия орган. Не са допуснати други съществени нарушения на процесуалните правила, които да налагат отмяната на процесното наказателно постановление.

Неоснователно е и възражението на касатора за прекомерност на размера на наложената му глоба. Настоящият съдебен състав изцяло споделя мотивите на районния съд, с които същото възражение е оставено без уважение, поради което намира, че не следва да ги повтаря в детайли. Размерът на наложената глоба е определена в границите, предвидени за съответното нарушение, в съответствие с критериите, установени в чл.27, ал.2 от ЗАНН. Правилно районният съд е отчел наличието в случая на отегчаващи вината обстоятелства, в това число и факта, че е налице опит умишлено да бъдат въведени в заблуждение длъжностни лица, че е премахнат незаконния строеж, както и липсата на смекчаващи вината обстоятелства, които биха обусловили налагане на глоба към минимума, предвиден в чл. 232, ал.5, т.1 от ЗУТ. За да потвърди размера на глобата, наложена в предвидения в закона максимум, районният съд правилно е приел, че тя съответства на тежестта на извършеното нарушение и е в състояние да изиграе своята предупредителна и възпираща функция в конкретния случай.

По изложените съображения, съдът намира касационната жалба за неоснователна, тъй като не се установиха наведените касационни основания за отмяна на оспореното решение. Решението на районен съд - Несебър, като валидно, допустимо и правилно, следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХIV– ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 440 от 7.12.2011г., постановено по н.а.х.д. № 625 по описа за 2011г. на Районен съд – гр.Несебър.

Решението е окончателно.

                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:     1./                                            

                                           2./