Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 16 април  2010 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на първи април, през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                        ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора СТАНИМИР ХРИСТОВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  КНАД № 373/2010 Г

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба, подадена от А.Я.А., чрез процесуален представител адвокат К.Я. против Решение № 161/29.12.2009 година, постановено по н.а.х.д. № 129 по описа за 2009 година на Районен съд – гр. Карнобат. С решението е потвърдено Наказателно постановление № 03-67/05.03.2009 година, на директора на РИОКОЗ – гр. Бургас, с което на А.Я.А. на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за храните е наложена глоба в размер на 1500 лева. В жалбата се твърди че съдът неправилно е приложил материалния закон, като е ценил едностранчиво представените по делото доказателства.

В съдебно заседание касаторът не взема становище.

Ответникът, чрез процесуалният си представител, оспорва касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас  намира жалбата за неоснователна, а наведените с нея доводи за необосновани и недоказани.

 Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Настоящият състав на съда намира, че в развилото се първоинстанционно производство са събрани всички относими към спора доказателства и въз основа на тях е направен правилен извод за извършено от касаторката административно нарушение. Анализирани са и обективно оценени всички доказателства по делото и въз основа на тях правилно е приложен закона.

Настоящият състав на съда изцяло споделя доводите, изложени в съдебното решение, че за да бъде съставомерно деянието е без значение чия собственост е търговският обект. Основният въпрос в случая е дали в този обект е извършвана търговия и дали тази търговия се извършва след издадено разрешение за това, или без такова. Правилно съдът е приел, че касаторката е извършвала търговия в търговския обект, тъй като в същия са били изложени хранителни стоки с цена и че в деня, когато е извършена проверката и съставен АУАН е извършена фактическа продажба в магазина. Съдът намира за неоснователни твърденията на касаторката, че магазинът е бил заключен и не е работил, тъй като събраните в хода на първоинстанционното производство доказателства опровергават това обстоятелство.

По делото няма спор, че към датата, на която е извършена проверката, обектът не е разполагал с удостоверение за регистрация за търговия с храни. Аргумент в подкрепа на този факт е обстоятелството, че по делото е представено такова удостоверение, издадено близо три месеца след издаване на наказателното постановление.

По изложените съображения съдът намира, че първоинстанционното съдебно решение не страда от пороците, заявени с жалбата и следва да бъде оставено в сила.

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 161/29.12.2009 година, постановено по н.а.х.д. № 129 по описа за 2009 година на Районен съд – гр. Карнобат.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         

 

                                   ЧЛЕНОВЕ: