ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 01.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи април                                                      две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

КНАХ   дело    номер   373     по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.05 часа се явиха:

Касаторът – А.Я.А., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За ответника по касационната жалба – Директор на РИОКОЗ гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт П., която представя пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

        

Становище по хода на делото:

         СТРАНАТА И ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Постъпило е писмено становище с вх. № 2344/16.03.2010 г. от адвокат Я., процесуален представител на касатора, в което се изразява мнение по същество на спора, иска се отмяна на решението на Районния съд и се заявява, че поддържат аргументите изложени в касационната жалба.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

ЮРИСКОНСУЛТ П. – Оспорвам касационната жалба. Няма да соча нови писмени доказателства. Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Няма да соча други такива. Да се приключи събирането им.

 

         Съдът с оглед становищата на страните намира, че следва да се приключи събирането на доказателствата и да бъде даден ход по същество, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ П. – Оспорвам касационната жалба като неоснователна и необоснована. Считам решението на Бургаския районен съд като правилно и законосъобразно и моля същото да бъде оставено в сила.

 

ПРОКУРОРЪТ - Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Считам, че е безспорно доказано допуснатото от касатора административно нарушение. Направените с касационната жалба възражения намирам за необосновани и недоказани, а именно: твърдението на касатора, че към момента на извършване на проверката същият не е извършвал дейност по предлагане и продажба на храни. Считам това твърдение за недоказано. С оглед разпитаните по делото свидетели, по показанията, на които се установява, че именно в хода на проверката се е извършвала продажба на хранителни продукти на двама души – мъж и жена, поради което намирам така направеното възражение за неоснователно и недоказано. Считам, че решението на първоинстанционния съд, с което е потвърдено наказателното постановление е правилно и законосъобразно и ще Ви моля за решение в този смисъл.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: