Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 732            Година 16.04.2018         Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, Х състав, на двадесети март две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретаря Й. Б.

Прокурор                                                                                                        

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 372 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.215 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.219, ал.3 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на А.Й.К. *** против заповед 49/04.12.2017г. на кмета на община Средец, с която е разпоредено да бъде премахнат установения незаконно поставен преместваем обект, наименуван  „Навес“, находящ се в УПИ Х-512, кв.50 по плана на гр.Средец. С жалбата се прави искане да се отмени оспорената заповед, като незаконосъобразна. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържат жалбата и прави искане да се отмени заповедта и да се присъдят направените по делото разноски. Представят писмени бележки. 

Ответникът – Кмета на община Средец, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като неоснователна и прави искане да бъде оставена без уважение.

Административен съд Бургас намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

От Д.Я.К.е подадено до кмета на община Средец искане с вх.№ Д-94-00-108/15.09.2017г.(л.35 от делото), за издаване на заповед за премахване на навес изграден от А.К.. В искането се позовава на решение № 1356/17.07.2017г. на Административен съд Бургас, с което се отменя заповед № 1231/29.11.2016г., тъй като е прието, че навеса не представлява строеж, а преместваем обект по смисъла на §5, т.80 от ЗУТ.

С писмо изх.№ Д-94-00-108/17.10.2017г. (л.33 от делото), на основание чл.26, ал.1 от АПК, А.К. е уведомена за започнало административно производство по реда на чл.57, ал.1, т.1 от ЗУТ, за премахване на преместваем обект „навес“, находящ се в УПИ Х-512, в кв.50, по плана на гр.Средец, като и е дадена възможност в 7-дневен срок от уведомяването да представи становище или документи от значение за производството. Писмото е връчено лично на лицето на 18.10.2017г., видно от оформената разписка (л.34 от делото).

От А.К. е представено писмено становище с вх.№ А-94-00-75/26.10.2017г.(л.32 от делото), в което прави искане за спиране на административното производство, тъй като поради отмяна на част от разпоредбите на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Средец (Наредбата), липсва ред по който да се издават разрешенията за поставяне на преместваеми обекти в частни имоти. Също така, се сочи, че навесът не представлява преместваем обект, а е леко слънцезащитно и ветроустойчиво съоръжение, козирка, което е поставено над входната врата и стълбището, за предпазване от климатичните условия.      

Констативен акт № 2/25.10.2017г. (л.30-31 от делото), е съставен от работна група от служители на община Средец, за извършена проверка на място, на преместваем обект „Навес“, с размери 3,00м./1,50м. и височина 2,80м., намиращ се в гр.Средец, в УПИ Х-512, кв.50 по плана на гр.Средец. В акта е посочено, че възложител и строител е А.К.. Посочено е, че за обекта няма ободрена схема и разрешение за поставяне, като той е изграден на южната фасада, над външно стълбище към югозападната масивна двуетажна жилищна сграда, конструкцията е дървена, състояща се от дървени стойки, които носят главната носеща столица и покривните ребра, покрива е дървен: ребра, греди, дъсчена ламперия покрита с керамични керемиди, като покривните води се отвеждат с улук и водосточна тръба. Като нарушени са посочени разпоредбите на чл.56, ал.2 от ЗУТ. Актът е връчен срещу подпис лично на А.К. на 30.10.2017г..

Със заповед 49/04.12.2017г. на кмета на община Средец, е разпоредено да се премахне установения незаконно поставен преместваем обект, наименован „Навес“ изграден от А.К., находящ се в УПИ Х-512, кв.50 по плана на гр.Средец. В мотивите на заповедта е посочено, че е налице преместваем обект съгласно определението на §5, т.80 от ДР на ЗУТ, за които не са представени одобрена схема, разрешение за поставяне от главния архитект и декларация-съгласие от другите съсобственици. Обекта е извършен в нарушение на чл.56 и чл.57а от ЗУТ и Наредбата.

Заповедта е връчена срещу подпис на А.К. на 12.12.2017г., видно от оформената разписка (л.22 от делото) и е обжалвана с жалба вх.№ 33-00-54/28.12.2017г. (л.3-5 от делото), подадена в срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Обжалваната заповед № 49/04.12.2017г.  е издадена от кмета на община Средец, с оглед правомощията предоставените му с нормата на чл.57а, ал.3 от ЗУТ.

Преди издаване на заповедта е изпълнена процедурата предвидена от законодателя, като е съставен констативен акт по чл.57а, ал.2 от ЗУТ, който е редовно връчен на жалбоподателката.

Неоснователно е възражението за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на производството поради отмяна на разпоредбите на Наредбата, касаещи реда за поставяне на преместваеми обекти. В случая образуваното административно производство е за премахване на преместваем обект, а не за издаване на разрешение за неговото поставяне, поради което посочените разпоредби са неотносими.

Заповедта е издадена в съответствие с материалноправните разпоредби и е мотивирана, тъй като в нея са посочени фактическите и правни основания за издаването и́.

Не е налице спор между страните и от извършената от съда служебна справка се установява, че с решение № 1356/17.07.2017г. постановено по адм.д.№ 725/2017г. е отменена заповед № 1231/29.11.2016г. на кмета на община Средец, тъй като е прието че обекта „Навес“ разположен в УПИ Х.-152, кв.50 по плана на гр.Средец извършен от А.К., не е строеж, а представлява преместваем обект по смисъла на §5, т.80 от ДР на ЗУТ. Съобразно така постановеното съдебно решение, правилно е инициирано административно производство по реда на чл.57а от ЗУТ, приключило с издаване на процесната заповед за премахването на обекта.

Съгласно нормата на чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). За обектите по ал.1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет.

Съгласно нормата на чл.57а, ал.1 от ЗУТ, обектите по чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 се премахват, когато: 1.са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение.

Констатираната от административния орган липса на разрешение за поставяне на обекта е фактическото основание за издаване на оспорената заповед, като от жалбоподателя нито се твърди, че притежава такова разрешение, нито ангажира доказателства в тази насока. Ето защо, след като се установява, че в случая се касае за преместваем обект, поставен без изискващото се по силата на закона разрешение, то са налице предпоставките по чл.57а, ал.1, т.1 от ЗУТ, за неговото премахване.

До извод различен от изложения не би могло да се достигне, въпреки, че в заповедта неправилно е посочено, че обекта е поставен без да е налице одобрена схема. Действително такова изискване и било предвидено в отменените разпоредби на чл.12 и чл.13 от Наредбата, но съставянето на такава схема за имоти, които са собственост на физически и юридически лице не намира законово основание в нормата на чл.57, ал.5 от ЗУТ и посочването и́, като основание за издаване на процесната заповед е неправилно. Разпоредбата на чл.56, ал. 2 ЗУТ делегира на Общинския съвет правомощие да установи с наредба единствено реда, по който се издава разрешението, но не и материалноправните основания за издаването му, каквото се явява изискването за съставяне на схеми за имоти собственост на физически и юридически лица. В този смисъл и с представеното по делото решение № 2031/08.12.2016г. постановено по адм.д.№ 1619/2016г. са отменени тези разпоредби на Наредбата. Ето защо,  неправилно в процесната заповед е прието, че за да бъде поставен процесния преместваем обект е необходима одобрена схема от главния архитект на общината, но въпреки това, заповедта не е незаконосъобразна, доколкото е налице другото посочено основание за нейното издаване, а именно липсата на разрешение за поставяне на обекта, съобразно изискванията на чл.56 от ЗУТ.

В случая не е налице и отменителното основание по чл.146, т.5 от АПК, тъй като обжалваната заповед не противоречи на целта на закона. Кмета на общината се явява административния орган който следи за законосъобразното поставяне на преместваеми обекти на територията на общината. При правилно установеното наличие на основания по чл.57а, ал.1 от ЗУТ за премахване на процесния обект, след изпълнение на законоустановената процедура, заповедта е издадена в съответствие с целта на закона - да не се допуска незаконно поставяне на преместваеми обекти.

С оглед на изложеното жалбата А.К. против заповед 49/04.12.2017г. на кмета на община Средец е неоснователна и на основание чл.172 ал.2, следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Й.К. *** против заповед 49/04.12.2017г. на кмета на община Средец.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: