ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети  март                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело 372 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Й.К., редовно призована, не се явява. За нея адвокат Т., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА кмет на Община Средец, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на А.Й.К. против заповед №49/04.12.2017г. на кмета на Община Средец, с която е разпоредено премахване на незаконно поставен преместваем обект наименован „Навес“, находящ се в УПИ Х-512, кв.50 по плана на гр.Средец.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалваната заповед.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам жалбата с направените в нея възражения относно обжалваната заповед. На 26.10.2017г., жалбоподателят е входирал молба- становище в Община Средец, която е във връзка с отмяна на Наредбата на общината и е поискала спиране на производството и е представила едно геодезическо заснемане. По тази молба няма произнасяне. Представям това становище рег.№А-94-00-75/26.102.17г., обяснителна записка-геодезическо заснемане на навес към жилищна сграда попадаща в УПИ х-512 по плана на гр.Средец, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност рег.№15105, застрахователна полиция № 15 120 1323 0000515773 и геодезическо заснемане и моля да ги приемете като доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

АДВОКАТ К.: Не бях запозната със становището, което е входирано при доверителя ми, но то ми бе представено от колегата пред съдебната зала, с което се иска спиране на процедура, поради празнота и неуреждане на материята с нарочна Наредба на общината. Към настоящия момент заявявам, че Общината е приела нова Наредба, която влезе в сила в понеделник, която след изтичане на сроковете за обжалване на областен управител е публикуване на интернет страницата на общината, раздел Наредби и правилници. Към момента има приета Наредба уреждаща тази материя и поради това може би, не се е произнесъл ответника по искането за спиране по представеното от жалбоподателя становище. Считам жалбата за неоснователна. Моля да приемете представените с административната преписка доказателства. Видно от приложените доказателства между страните е имало отново спор във връзка с този строеж по повод на което има постановено  решение от 2016г. на Административен съд Бургас. Тогава са извършвани експертизи и в тази връзка и с оглед на това постановено решение издадената заповед е законосъобразна и е проведена правилна административна процедура. Да се приемат представените днес доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Т.: Уважаеми административен съдия, моля да уважите жалбата и отмените обжалваната заповед. Считам, че тя е незаконосъобразна. В същата е посочено като основание за издаването и чл.56 от ЗУТ и Наредбата на Община Средец, но сочените текстове от Наредбата са отменени с решение от 2016г. и така към момента на административното производство изцяло липсва регламентация на реда по който трябва да бъде издадено разрешение за поставяне на преместваеми обекти. Жалбоподателката не е бездействала, а е възложила и изготвила геодезическо заснемане, но поради липсата на правна норма, за нея не е било установено какви други документи следва да представи. В издадената заповед не е посочен кога е изграден този навес, с оглед на това да се прецени дали същия е извършен при действието на Наредбата или след отмяна на посочените в нея текстове. Моля при уважаване на жалбата да ни бъдат присъдени разноски, представляващи изплатено адвокатско възнаграждение, за което представям списък на разноските.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да оставите депозираната пред Вас жалба без уважение, с оглед на обстоятелството, че оспорваната заповед е издадена на правилно и законосъобразно проведена административна процедура. Към момента има нова Наредба на общината, с която се уреждат тези текстове. Считам, че не е основателна твърдяната празнота в Наредбата или липса на разпоредби, които да указват реда за поставяне на този вид строежи, тъй като въпреки посочената празнотата във връзка с отменените разпоредби на Наредбата е налице нормативен акт от по-висока степен, а именно ЗУТ, с чиито норми се е съобразил административния орган, в резултата на което издадената от него заповед е законосъобразна и правилна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: