РЕШЕНИЕ № 702

 

20.04.2017г., град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на шести април две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:       1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

                           2.  ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  Биляна Чакърова

прокурор: А.Ч.

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

административно  дело    номер  372 по описа за 2017   година.

 

Производството е по реда на чл.185 -чл. 196 от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по протест на  прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас с искане да се отменят като частично незаконосъобразен чл. 41, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Карнобат в частта „без решение на Общинския съвет“, приета на основани чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) с решение по т. 1 от Протокол № 12/30.11.2012 г., изм. с решение № 518/29.04.2015г., с решение № 59 и 60/29.01.2016 г. и  решение № 151/22.07.2016г. на Общински съвет - Карнобат. Протестиращият излага доводи за противоречие на оспорваната разпоредба с по-висш нормативен акт - закон, съответно: с чл. 37, ал.1 от ЗОС и чл. 38, ал. 1 от ЗОС. Моли съда да отмени като незаконосъобразна цитираната разпоредба в оспорваната част от НРПУРОС. Претендира присъждане на направените разноски.

Ответникът - Общински съвет - Карнобат, редовно и своевременно призован, не се представлява в съдебно заседание. Представена е цялата административна преписка по издаването на Наредбата.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите и възраженията на страните, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Предмет на оспорване по настоящето дело, видно от  протеста, по който е образувано, е чл. 41, ал. 2 в частта „..без решение на Общинския съвет“ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на общински съвет - Карнобат (Наредбата).

По делото е представена докладна записка вх. № 317/20.11.2012г. от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, с която предлага на Общинския свет да вземе решение, с което да приеме Наредба за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинска собственост, във връзка с направени промени в нормативните актове, регламентиращи реда и начина за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи -  общинска собственост.

Като част от административната преписка е приложено и становище от  заседание на Комисията по законност и обществен ред, на което Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната, като отпаднат от чл. 53, ал. 3, . 1 и т. 2.

С Решение Общински съвет Карнобат, по протокол № 12 от заседание, проведено на 30.11.2012г., на основание чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във вр. с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), е приел  нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост (НРПУРОС).

По делото е представена в актуалната и действаща редакция НРПУРОС.

При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

Наредбата е подзаконов нормативен акт, чието оспорване пред съд е регламентирано в Дял трети, Раздел ІІІ, чл.185 - 195 от АПК. Съгласно чл. 187, ал. 1 от АПК, упражняването на това процесуално право не е обвързано с преклузивен срок. Съгласно чл. 186, ал. 1 от АПК право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. Касае се за неопределен и неограничен брой адресати, спрямо които нормативната разпоредба има многократно правно действие /арг. чл. 75, ал. 1 от АПК/. Съгласно ал. 2 прокурорът също може да подаде протест срещу акта и в този аспект прокурорският протест се явява процесуално допустим.

Общинските съвети, като органи на местното самоуправление на територията на съответната община, решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. По силата на чл. 76, ал. 3 от АПК, вр. с чл. 8 от ЗНА и с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените им правомощия, те са овластени да издават административни актове, сред които и подзаконови нормативни актове  - наредби. Предвид изложеното, съдът намира, че Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост е издадена от компетентен орган - Общински съвет Карнобат, в изпълнение на конституционно закрепеното негово правомощие да издава наредби на територията на община Карнобат. При приемането на Наредбата е спазена и изискуемата от закона специална форма. Спазени са изискванията на чл. 75, ал. 3 и 4 от АПК - посочен е видът на акта /Наредба/, органът, който го е приел /ОС/ и е определен главният му предмет /реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост/. Като структура, форма и обозначение на съдържанието Наредбата отговаря на изискванията на закона за нормативните актове (ЗНА) и Указа за неговото прилагане.

При приемането на Наредбата са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила. Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 ЗНА в приложимата редакция (отм., нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. В ал. 2 е предвидено, че преди внасяне на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Въпреки дадените от съда указания, от ответника не се представиха доказателства, че изискването на чл. 26, ал. 2 ЗНА е спазено. Тази норма изрично поставя задължение на съставителя на проекта да го публикува на интернет страницата на дадената институция заедно с мотивите. На заинтересуваните лица се предоставя не по-малко от 14 дни срок за предложения и становища по проекта. Освен това, липсват мотиви към предложения проект. Такива не се съдържат в докладната на кмета, нито в протоколите от комисиите, на които е бил приет проектът за решение. Действително Наредбата е приета преди почти пет години, но никъде в административната преписка не се съдържат данни, че проектът или съобщение за него са били обявени. Макар да не е съществувал законоустановен срок, в който да се съхраняват такива доказателства, то извадката от интернет страницата на общината би следвало да е част от административната преписка по приемане на Наредбата, заедно с докладната и протокола, и с оглед безсрочността на оспорването на нормативните актове, би следвало да се съхранява у административния орган. Целта на чл. 26, ал. 2 ЗНА е да се осигури възможност на заинтересуваните лица да упражнят своето право на участие в производството по подготовката на актовете, засягащи законните им интереси. Публикуването и разгласяването на проекта на акта представляват начина, чрез който се проявява принципът за откритост и съгласуваност, съдържащ се в чл. 26, ал. 1 ЗНА. Задължение да следи за спазване на цитирания принцип има органът, притежаващ правомощието да приеме или не дадения проект. Дейността на органа следва да бъде съобразена също така с основните принципи на чл. 4, 8 и 12 АПК - за законност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност. Процедурата, касаеща приемането на нормативния административен акт, е регламентирана императивно, за да се защити публичният интерес. В тежест на административния орган е да докаже, че при издаването на подзаконовия нормативен акт са спазени административнопроизводствените правила. Неспазването на 14-дневния срок съставлява съществено нарушение. В подкрепа на същия извод е текстът на чл. 77 АПК, който задължава компетентния орган да издаде нормативен акт, след като обсъди проекта заедно с направените становища, предложения и възражения. В този смисъл е и практиката на ВАС, обективирана в решение № 2861 от 27.02.2014г., по адм.д. № 7179/2013г.; решение № 6760 от14.05.2012 г. по адм. дело № 2802/2012 г., решение № 1634 от 16.02.2015 г. по адм. д. № 10586/2014 г. на ВАС, решение № 959 от 24.01.2017г., по адм. д. № 6752/2016г. на ВАС и др. Допуснатите нарушения на административнопроизводствените правила са съществени, тъй като се отразяват на съдържанието на нормативния акт, който е приет, без да се предостави възможност за обсъждане – отменително основание по чл. 146, т. 3 АПК.

Водим от горното протестът е основателен, а оспореният текст следва да бъде отменен като незаконосъобразен на основание чл.146, т.3, във вр. с чл.196 от АПК.

С оглед своевременно направеното искане за присъждане на направените разноски, на основание чл. 228, вр. с чл. 143, ал. 1 АПК, ответникът следва да заплати на Окръжна прокуратура Бургас - направените разноски в размер на 20 лева, съгласно представения списък.

          Водим от изложеното и на основание чл.193, ал. 1 от АПК, Бургаският административен съд, ХІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

          ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Карнобат в частта „без решение на Общински съвет“.

          ОСЪЖДА Общински съвет - Карнобат, да заплати на Окръжна прокуратура Бургас направените съдебни разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева.

          Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

          Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или те са отхвърлени.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: