ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 06.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД     ХІХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести април                                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

   2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

Административно  дело номер 372 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

               

ЗА ПРОТЕСТИРАЩАТА СТРАНА  ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр. Бургас редовно и своевременно призована се явява прокурор Ч..

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ редовно и своевременно призован,  не изпраща  представител.

Становище по хода на делото:

ПРОКУРОР Ч.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И  ГО ДОКЛАДВА

Делото е образувано по протест на Окръжна прокуратура  гр.Бургас против чл.41,ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество-собственост на Община Карнобат /Изм.с решение №518 от 29.04.2015г. година на Общински съвет Карнобат; изм. с решение №59 и 60 от 29.01.2016 година; Изм. с решение №151 от 22.07.2016г./

Иска се отмяна на наредбата в оспорената част.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за обосноваващи незаконосъобразност на  оспорения административен акт.  

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване  му.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 3078/28.03.2017 година  Общински съвет Карнобат е изпратил заверено копие на административната преписка по приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Карнобат. Уведомява съдебния състав за изпълнение на изискванията на чл.26, ал.2 от ЗНА.

 

ПРОКУРОР Ч.: Поддържам протеста. Нямам възражения по доклада. Моля да се приемат доказателства по настоящето производство. Нямам доказателствени  искания.

 

                По доказателствата, съдът

 

                                        О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА и  ПРИЛАГА по делото постъпилите от Общински съвет Карнобат писмените доказателства с входящ№3078/28.03.2017 година, а именно: Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество-собственост на Община Карнобат /Изм.с решение №518 от 29.04.2015г година на Общински съвет Карнобат; изм. с решение №59 и 60 от 29.01.2016 година изм. с решение №151 от 22.07.2016 г.; препис-извлечение от протокол №10/ 22.07.2016 година от ДЕСЕТО  ЗАСЕДАНИЕ   на Общински съвет град Карнобат; протокол №10/22.07.2016 от ДЕСЕТО  ЗАСЕДАНИЕ   на Общински съвет град Карнобат, ведно с докладна записка от Георги Иванов Димитров-кмет на Община Карнобат с вх.№252/30.06.2016 г.и становище на ПК по Законност е обеществен ред; Протокол №4/29.01.2016 година от проведено ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет град Карнобат, ведно с докладна записка от Георги Димитров- кмет на Община Карнобат с вх.№87/23.12.2015 година и становище на ПК по Законност и обществен ред; Протокол №12/30.112012 г. от проведено ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съвет град Карнобат, ведно с докладна записка от Георги Димитров- кмет на Община Карнобат с вх.№317/20.11.2012 година; Предложение  от Георги Иванов Димитров- кмет наОбщина Карнобат, относно допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане   с общинско имущество, собственост на Община Карнобат, ведно със становище на ПК по Законност и обществен ред.

 

          Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ПРОКУРОР Ч.: Уважаеми административни съдии, моля да уважите протеста и да отмените като незаконсъобразна разпоредбата на чл.41, ал.2 от Наредбата. Въпросът е правен. Касае се за противоречие на текста от подзаконовия нормативен акт и Закона за общинската  собственост,  който регламентира, че право на строеж  върху имот частна общинска собственост се учредява от кмета на общината след решение на ОбС. Разпоредбата е категорична. Изменението е незаконосъобразно и противоречи на акт от по-висока степен. Моля да ни бъдът присъдени разноските  в размера на 20 лева  за обнародване на оспорването  в Държавен вестник. Представям списък на разноските.

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:30 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: