ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 17.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седемнадесети септември                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.     

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 372 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

Жалбоподателят „Белинвест” ООД - редовно призован, се представлява от адв. М. и адв. О..

За ответника Началник отдел ПМДТУ при Община Созопол - редовно призован,  не се явява представител.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства, изпратени с придружително писмо вх.№ 5957/14.06.2013 г. - л. 28-167 от делото.

 

Адв. М.: Моля да приемете доказателства. С оглед обемността им, моля, да ни предоставите възможност за запознаване и  възможност за ангажиране на доказателствени искания.

 

Съдът счита, че следва да даде възможност на процесуалните представители на жалбоподателя да се запознаят са представените доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОБЯВЯВА петминутна почивка.

ПРЕДОСТАВЯ делото на адв. М. и адв. О..

 

Съдебното заседание бе подновено в 13,35 часа.

 

Адв. М.: Моля да бъдат приети като относими към спора доказателствата. Считаме, обаче, че ответният орган не е изпълнил задължението по Вашето определение в частта му по т. 4 – представяне на доказателства за фактическото извършване на услугата в местността „Буджака”.  Представените доказателства по реалното извършване на услугата са за Созопол стар и нов град.

 

Адв. О.: Не възразявам по приемането на доказателствата. По същество ще коментирам относимостта им.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА доказателствата, представени с писмо вх.№ 5957/14.06.2013 г. - л. 28-167 от делото.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на устните прения.

 

Адв. М.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да постановите решение, с което да отмените обжалвания от нас административен акт в частта му за Такса „Битови отпадъци” за процесния имот на процесното задължено лице за 2010-2011 г., тъй като не се събраха доказателства, оборващи твърдения от нас отрицателен факт, че липсва реално предоставяне на услугата в имота – сметосъбиране, сметоизвозване и поддръжка на общите територии. Липсва схема на контейнери и отчетни документи, доказващи, че по предоставения договор е извършена услугата в местността „Буджака”, в частта, касаеща процесния имот.

Моля за отмяна на акта.

 

Адв. О.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да отмените обжалвания акт. При решаване на делото, моля, да вземете предвид, че с оспорения административен акт е начислена ТБО за 2011 г. и 2012 г. От представените по делото доказателства не се установява, че именно за тези години са били извършвани услугите, включени в ТБО. Действително, има издадени заповеди по чл. 63 от ЗМДТ, има и наряд, който задължава изпълнителя на услугата за сметосъбиране да я извършва и на територията на местността „Буджака”, но актовете за извършените работи, касаещи годините 2011 г. и 2012 г. са за други територии, но не и за местността „Буджака”. Всички останали документи, които са представени с цел да се установи обслужването на услугата „Поддържане на депо” не касаят 2011 г. и 2012 г., те са за предходни години.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че се произнесе с решение в законния срок.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: