Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 24.06.2011г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV-ти административен състав, на двадесет и шести май две хиляди и единадесета година, в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

             2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Желязко Георгиев, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 372 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от началника на Митница – Бургас, чрез процесуалния представител юрисконсулт К. Т., против решение № 1478/2010г., постановено по н.а.х.д. № 3186 по описа на БРС за 2010г., с което е отменено наказателно постановление № 60 от 14.07.2010г., издадено от началника на Митница- Бургас, с което за нарушение на чл.123, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), на основание същия текст от закона, на Н.Т.Х., с ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 9 043.98 лв., и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС, в полза на държавата са отнети стоките, предмет на нарушението, а именно: цигари от марките „L&M” 100 мм – 125 стека, 1 250 кутии; „Victory” бяло 80 мм – 40 стека, 400 кутии; „Victory” синьо 80 мм – 27 стека, 270 кутии, с общ размер на дължимия акциз 4 521.99 лв.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като неправилно и незаконосъобразно, постановено при необсъждане на всички факти и обстоятелства, взети в тяхната съвкупност, относно количеството на цигарите и мястото, където те са открити, относно произхода и начина на придобиването им от Н.Х.. По тези съображения моли съдът да отмени оспореното решение и да потвърди наказателно постановление № 60 от 14.07.2010 г., издадено от началника на Митница - Бургас в съответствие с процесуалните и материалните изисквания на закона. В съдебно заседание, редовно призован, не се представлява и не взема становище по подадената касационна жалба.

Ответникът – Н.Т.Х., оспорва в съдебно заседание касационната жалба като неоснователна и моли съдът да остави в сила решението на районния съд, което намира за правилно.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Пледира решението на първата инстанция да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Предмет на оспорване в производството пред районния съд е било наказателно постановление   60 от 14.07.2010 г., издадено от началника на Митница - Бургас, с което за нарушение по чл.123, ал.1 от ЗАДС, на основание същия текст от закона, на Н.Т.Х., е наложена „глоба” в размер на 9 043.98 лева, и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС, в полза на държавата са отнети стоките, предмет на нарушението, а именно: цигари от марките „L&M” 100 мм – 125 стека, 1 250 кутии; „Victory” бяло 80 мм – 40 стека, 400 кутии, и „Victory” синьо 80 мм – 27 стека, 270 кутии, с общ размер на дължимия акциз 4 521.99 лева.

Административнонаказателното производство е образувано по реда на чл.36, ал.2 от ЗАНН, след препратено на наказващия орган постановление на прокурор от Районна прокуратура - Бургас от 18.01.2010г. за прекратяване на досъдебно производство № 89/2009г. по описа на ОД на МВР – Бургас, вх.№ 1866/2009г. и ДП 749/2009г. по описа на БРП, за преценка ангажиране на административнонаказателната отговорност на Н.Т.Х. и на Арсен Арсов Хуманов. Досъдебното производство е образувано по повод задържането на тези две лица на 19.02.2009г., намиращи се в микробус марка ”Рено Трафик”, с немски  рег. № SU ВА 1414, в близост до РУМ „Краснодар” в гр.Бургас, и откриването в превозното средство на чували с множество стекове цигари от марките „L&M” 100 мм, „Victory” бяло и „Victory” синьо, последните по 80 мм. Досъдебното производство е  водено за престъпление по чл.234, ал.1 от НК (в редакцията му от 2002г.), а именно продажба или държане на склад акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон. В хода на разследването наблюдаващият прокурор е приел, че извършеното деяние, установено в началото на разследването, а именно - държане на акцизни стоки в превозно средство, не е съставомерно по чл.234, ал.1 от НК. Предвид това и с оглед липсата на доказателства, че Н.Т.Х. и спътникът му са предлагали цигарите за продажба или че са ги държали на склад, прокурорът е прекратил досъдебното производство.

В хода на образуваното производство по ЗАНН, Н.Т.Х. е дал пред митническите органи писмени обяснения (л.11 от административнонаказателната преписка), в които заявил, че е закупил лично част от цигарите, иззети на 19.02.2009г. от микробуса, а именно: цигари „L&M” 100 мм – 125 стека, „Victory” бяло 80 мм – 40 стека, и „Victory” синьо 80 мм – 27 стека. Въз основа на събраните по досъдебното производство доказателства и писмените обясненията на Н.Х. е издадено наказателното постановление, оспорено пред районния съд и отменено от него.

  За да постанови първоинстанционното решение, съдът е приел, че с деянието, описано в наказателното постановление, Н.Х. не е осъществил състава на административно нарушение по чл.123, ал.1 от ЗАДС или по чл.123, ал.6 от същия закон. Приел е, че той действително е държал в превозно средство акцизни стоки – цигари, без акцизен бандерол, но такъв в случая не е бил задължителен. Позовавайки се на разпоредбата на чл.22, ал.1 от ЗБТ и на факта, че всички стекове и кутии с цигари са имали отпечатани надписи, съдържащи думите „DUTY FREE”, съдът е обосновал извод, че поставянето на акцизен бандерол върху същите кутии би било недопустимо. По тези съображения районният съд е отменил оспореното пред него наказателно постановление като необосновано и незаконосъобразно.

Решението на районния съд е правилно.

Постановено е в съответствие с материалния закон, след като съдът е формирал изводите си в резултат на правилна преценка на събраните доказателства.

Видно от протокол № 95/16.04.2009г. за извършена експертиза по техническо изследване на документи и ценни книжа (л.49 от материалите по административнонаказателната преписка), експертът е констатирал, че на представените за изследване 249 стека цигари, марка „L&M” 100 мм, както и на самите пакети, има отпечатан надпис: „FOR DUTY FREE SALE ONLY”, като на целофанените лентички за разпечатване на стековете и на пакетите с цигари има надпис „ТURKEY DUTY FREE” и няма поставени акцизни бандероли. Приел е, че цигарите са предназначени за продажба в турски безмитни магазини. Относно представените за изследване 80 стека цигари, марка „Victory”, бяло, 80 мм, и 55 стека цигари, марка „Victory”, синьо, 80 мм, както и на самите кутии, експертът е констатирал, че има отпечатан надпис: „FOR DUTY FREE SALE ONLY”, и няма поставени акцизни бандероли. Приел е, че цигарите са предназначени за продажба в безмитни магазини.

Съгласно чл.64 от ЗАДС, тютюневите изделия са стоки, върху които производителите и лицата, които ги внасят на територията на страната са длъжни да поставят бандерол, по строго определен начин и на изрично установените за това места в закона. Изключение от това задължение е предвидено в чл.22, ал.1 от Закона за безмитната търговия, съгласно който цигарите, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, се продават само с поставен върху потребителската опаковка надпис, който задължително съдържа думите „DUTY FREE”.

Законосъобразен е изводът на съда, че Н.Х. не е осъществил деянието, описано в наказателното постановление – държал в превозно средство акцизни стоки - цигари, без акцизен бандерол, за да е осъществен от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл.123, ал.1 от ЗАДС. Съгласно тази разпоредба на закона, физическо лице, което държи на склад или в търговско помещение, или в превозно средство, предлага, продава, превозва или пренася акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, се наказва с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв.

В случая, за част от цигарите е констатирано, че такъв не е бил задължителен, тъй като са били предназначени за продажба в безмитни магазини. Следователно, не попадат в кръга на акцизните стоки, за които е предвидено задължително облепване с бандерол. За тютюневи изделия, облепени с бандерол „DUTY FREE”, съответно с надпис, който задължително съдържа думите „DUTY FREE”, е предвиден друг състав на нарушение в закона – чл.123, ал.6 от ЗАДС, който обаче не е посочен в издаденото наказателно постановление. 

Предвид изложеното съдът намира, че не е налице от обективна и субективна страна нарушение на чл.123, ал.1 от ЗАДС, поради което наказаното лице неправилно е санкционирано на основание тази законова разпоредба. Като е отменил обжалваното пред него наказателно постановление, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV– ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1478 от 2010г., постановено по н.а.х.д. № 3186 по описа за 2010г. на Районен съд – град Бургас.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./      

                           

 

                                   2/