РЕШЕНИЕ

 

№………….                     дата 19 март 2010 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 25 февруари 2010 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                   2. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Станимир Христов

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 372 по описа за 2010 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на П.Н.г. *** против Решение № 1825/19.12.2009 год., постановено по НАХД № 3960/2009 год. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено НП № 10765/16.10.2009 год., издадено от началник сектор “Пътна полиция”  при ОД на МВР - Бургас, с което на касационния жалбоподател, на основание чл.5, ал.2, т.3, предл. първо от ЗДвП е наложено наказание “глоба” в размер на 300 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. 

Касационните отменителни основания се свеждат до неправилност на съдебното решение в частта относно потвърждаване на наказателното постановление относно наложеното наказание “лишаване от право на управление на МПС”, като касаторът счита, че районният съд неправилно не е взел предвид редица смекчаващи отговорността обстоятелства. Иска се изменение на съдебния акт, като се намали срокът на наложеното наказание “ лишаване от правоуправление за срок от 6 месеца”. 

В съдебно заседание касационният жалбоподател се представлява от пълномощник, който поддържа подадената жалба на сочените в нея основания.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.  

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

         Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Атакуваното съдебно решение е валидно, допустимо, постановено в съответствие с нормите на материалния и процесуален закон.

Фактите по делото са безспорно установени и те не се отричат от касационния жалбоподател. По същество Бургаския районен съд е приел, че е осъществен състав на нарушение по смисъла на чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП, съгласно който водачът на пътното превозно средство е длъжен да не управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол. Установената при проверката концентрация на алкохол в кръвта е 1,08 промила, поради което правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на водача по реда на чл.174, ал.1 от закона. Единственото възражение на касационния жалбоподател се свежда до размера на наказанието “лишаване от право на управление на МПС за срок от 6 месеца.” В тази връзка Бургаският районен съд е изложил подробни мотиви относно приложената от административния орган индивидуализация на наказанието, които мотиви се споделят напълно и от настоящия съдебен състав. Правилно са преценени високата обществена опасност на нарушението, предвид факта, че е управляван товарен автомобил, с което могат да се причинят значителни или трудно поправими имуществени и/или неимущестевни вреди. Също така следва да се допълни, че нарушителят е професионален шофьор и изискванията следва да бъдат завишени. Предвид конкретните обстоятелства, съдът намира за съответстващо на нарушението наложеното наказание около средния размер, както и съответстващо на възпитателната и превантивна функция на наказанието.

Поради отсъствие на касационни отменителни основания, решението като правилен съдебен акт, следва бъде оставено в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХІІІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1825/19.12.2009 год., постановено по НАХД № 3960/2009 год. на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                           2.