Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 10.12.2008г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, Пети състав, на десети ноември 2008 година, в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

при секретаря С.Х., като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело № 372 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с § 4к, ал.6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ).

Образувано е по жалби, подадени от С.М.К. и А.М.К.,***, против заповед № РД-09-36 от 15.03.2007г., издадена от областен управител на област Бургас на основание § 4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към него за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността ”Батака”, землището на с.Твърдица, община Бургас, област Бургас, в частта, с която в плана на новообразуваните имоти и регистъра към него новообразувания имот № 506.85, с площ от 7 111 кв.м., е записан на наследници на К. В. К., бивш жител ***, а новообразувания имот № 506.98, с площ от 1 432 кв.м., е записан на община Бургас.

Жалбоподателите оспорват като незаконосъобразна горепосочената заповед на областния управител, тъй като не са изпълнени изискванията на § 4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и § 62, ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, от което се налага извода, че плана на новообразуваните имоти за местността ”Батака”, землището на с.Твърдица, в частта за процесните имоти е преждевременно одобрен и следва в тази си част да бъде отменен до приключване на необходимите по закон процедури по § 4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.28, ал.4 от ППЗСПЗЗ. В съдебно заседание и по съществото на спора, чрез пълномощника си, поддържат жалбата и молят същата да бъде уважена. Сочат, че по отношение на тях не са изпълнени изискванията на § 4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, но не са изпълнение изискванията на § 4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по отношение на заинтересованите по делото страни, тъй като те не разполагат със заповед на кмета на община Бургас, въз основа на която да се легитимират за собственици на процесните имоти. Считат, че едва след издаването на заповед § 62, ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, заинтересованите страни ще могат да бъдат вписани като собственици в регистъра към ПНИ, но при липсата на такива доказателства, издадената заповед в оспорените части се явява незаконосъобразна и следва да бъде отменена. Ангажират писмени доказателства по делото.

Ответникът – областен управител на област Бургас, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбите в съдебно заседание като неоснователни и недоказани. Посочва, че в плана на новообразуваните имоти записват лица, които притежават документ за собственост, и докато жалбоподателят не представя документ, от който да е видно, че предоставеното им право на ползване се трансформира в право на собственост, каквото е изискването на ЗСПЗЗ, то заинтересованите страни им е признато правото на собственост върху процесните имоти, поради което правилно са записани в регистъра на имотите към плана на новообразуваните имоти. Счита, че плана на новообразуваните имоти и регистъра към него в оспорената част не е преждевременно одобрен и изискваните от жалбоподателите заповеди за приключила процедура по § 4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ не могат да бъдат представени, тъй като те следва да бъдат издадени след влизане в сила на плана на новообразуваните имоти. По изложените съображения моли съдът да отхвърли жалби като неоснователни и недоказани.

Заинтересованите страни С.К.С., Н.А.А. и В.К.Н., в качеството им на наследници на К. В. К., чрез процесуалния си представител, оспорват жалбите в съдебно заседание като неоснователни и недоказани. Молят съдът да остави същите без уважение по подробни съображения, изложени в представените по делото писмени защити.

Заинтересованата страна община Бургас, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбите в съдебно заседание като неоснователни и моли съдът да ги отхвърли, тъй като жалбоподателите не са доказали правото на собственост върху претендираните имоти.

Бургаският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Въпросът за допустимостта на жалбите до съда е разрешен с определение № 6859/06.06.2008г. на ВАС на РБ, постановено по адм.д. № 2261/2008г. по описа на ВАС на РБ за 2008г., с което Върховният административен съд е приел, че активната процесуална легитимация и правния интерес на жалбоподателите е установена с претенцията, че ползвания от тях имот неправилно е отразен в плана по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ. С цитирания съдебен акт са дадени указания първоинстанционният съд да извърши преценка относно законосъобразността на плана на новообразуваните имоти за отразените в регистъра на имотите данни за собствеността на правоимащите лица, съобразно представените писмени доказателства за установено право на собственост, респективно, трансформирано право на ползване в право на собственост, като при липсата му, да отхвърли оспорването.

Предвид изложеното настоящата съдебна инстанция приема, че жалбите са подадени пред надлежен съд, в законоустановения 14-дневен срок от обнародване на заповедта в ДВ, отговаря на изискванията за редовност по АПК, налице е активна процесуална легитимация и правен интерес на жалбоподателите от оспорването, поради което са процесуално допустими за разглеждане по същество.

Със заповед № РД-09-36 от 15.03.2007г., областният управител на област Бургас е одобрил плана на новообразуваните имоти и регистъра към него за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността ”Батака”, землището на с.Твърдица, община Бургас, област Бургаска. По делото е представена административната преписка по одобрения план на новообразуваните имоти (ПНИ) относно новообразувани имоти № 506.85 и № 506.98. Съгласно представената скица № 415/15.06.2007г. на община Бургас и приложения към нея списък на собствениците по регистъра на имотите към ПНИ /лист 157 и 158 от делото/, за собственик на имот № 506.85 по ПНИ са записани наследниците на К. В. К., възстановен с решение на поземлена комисия, а като собственик на имот № 506.98 по ПНИ е записана община Бургас. По помощния план, ползвател на имот 1 е С.М.К. – без документ за собственост, а на имот 2 са А. В. В., К. М. В. и Е. Д. В. въз основа на нотариален акт № 57/1998г. С определение на съда е изискана от ОС “ЗГ” – гр.Бургас и приета като доказателство по делото пълната административна преписка по възстановяване на наследниците на К. В. К. правото на собственост в стари реални граници на земеделска земя, представляваща нива с площ от 16 010 кв.м., находяща се в м.”Батака”, землището на с.Твърдица. Видно от представените решение № 865/30.07.2004г. на Бургаския районен съд, постановено по гр.д.№ 1513/2004г. и решение № 16/2005г. на Бургаския окръжен съд, с което е оставено в сила решението на районния съд, на наследниците на К. В. К. е признато и определено за възстановяване правото на собственост върху нива с площ от 16 010 кв.м., находяща се в м.”Батака”, землището на с.Твърдица, в стари реални граници, очертана в жълто по скицата на вещото лице която следва да се счита неразделна част от постановеното решение (скицата е приложена по делото). По делото са изискани и приети като доказателство комбинирана скица № 295/21.09.2007г., издадена от Община Бургас, с нанасяне в същата на новообразуваните имоти № 506.85 и № 506.98 по ПНИ, на претендираните от оспорващите имоти № 1 и № 2 по кадастралния план от 1989г. – подсилени с жълт цвят, и нанасяне на бивш имот 1 на името на К. В. К. – подсилен със зелен цвят, ведно с приложена към нея извадка от помощния план към ПНИ за м.”Батака”, земл. с.Твърдица /лист 232 и 233 от делото/, копие от разписен лист от 1994г. на с.Твърдица, м.”Батака” /лист 227/, и актуални скици на новообразувани имоти № 506.2, № 506.98 и № 506.85. С тях е удостоверено, че новообразуван имот № 506.85 съдържа 7 111 кв.м. и е записан на наследници на К. В. К.,  новообразуван имот № 506.98 съдържа 1432 кв.м. и е записан на община Бургас, новообразуван имот № 506.2 съдържа 1200 кв.м. и е записан на А. В. В., К. М. В. и Е. Д. В.. Приложената скица-извлечение от ПНИ съдържа графично изображение на посочените имоти, като върху новообразуваните имоти са нанесени имот 1 и 2 по кадастралния план от 1989г. Върху част от бивш имот 1 попада новообразуваният имот № 506.98 по ПНИ, а върху бивш имот 2 попадат новообразуваните имоти № 506.85 и № 506.2 по ПНИ. Нанесен  е  и  бивш  имот 1 на името на К. В. К., подсилен със зелен цвят, който обхваща част от новообразувания имот № 506.98 и новообразувани имоти № 506.85 и № 506.2 по ПНИ. В разписния лист бивш имот 1 е записан на С.М.К., а бивш имот 2 на А. В. В., К. М. В. и Е. Д. В. В регистъра на ползвателите бивш имот 1 с площ 3 665 кв.м. е записан на С.М.К., а бивш имот 2 с площ 2 203 кв.м. е записан на А. В. В., К. М. В. и Е. Д.В., съгласно нотариален акт № 57, том ІІІ, нот.д. № 548/1998г. и нотариален акт № 59, том ІІІ, нот.д. № 548/1998г.

Жалбоподателите твърдят, че са ползватели на бивши имоти № 1 и № 2 по силата на ПМС № 11/02.03.1982г., в потвърждение на което представят удостоверение № 1 и № 2 от 20.08.1983г. и разрешение за строеж № 10/26.08.1983г., издадени от ОбНС-Созопол. От доказателствата по делото се установява, че са били ползватели само на бивш имот № 1 по кадастралния план от 1989г., върху част от който попада новообразуваният имот № 506.98 по ПНИ, но не и имот № 506.85 по ПНИ, като за бивш имот № 2 по КП от 1989г. в разписния лист и регистъра на ползвателите са записани лицата А. В. В., К. М. В. и Е. Д. В.

Налице са и данни, че са инициирали процедура за трансформация на правото им на ползване в право на собственост, което косвено се извежда от съдържанията на представените от тях писмо с вх.№ 94-00-65/25.09.1995г. на Община Созопол, молба от 15.01.1998г. /без входящ номер и дата на постъпване/ и молби от жалбоподателите с вх.№ М-94-С-308/11.04.1997г. на Община Бургас, но не са представени доказателства административният орган да се е произнесъл по тях. Съдът, с определение изиска от община Бургас да представи цялата налична документация по молбите и исканията на жалбоподателите до общината, включително преписките по цитираните молби, което е изпълнено, но липсват други доказателства досежно приключила процедура за трансформация на правото им на ползване в право на собственост.

Съдът, с определение указа на жалбоподателите, че не сочат доказателства, с които да удостоверят право на собственост. Въпреки дадените от съда указания, жалбоподателите не представят писмени доказателства, че са бивши ползватели, чието право на ползване е трансформирано в право на собственост в хипотезите на § 4а и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ – нито заповед на кмета на общината по § 62, ал.3 от ПМС № 456 от 11.12.1997г. за ИД на ППЗСПЗЗ, нито данни за заплатена цена на земята.

Представените от тях писмени доказателства – удостоверения № 1 и № 2 от 20.08.1983г. на ОбНС-Созопол и молби с вх.№ М-94-С-308 от 11.04.1997г. до кмета на община Бургас за определяне на оценка на предоставената за ползване земеделска земя не ги легитимира за собственици на процесните имоти, тъй като разпоредбата на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ категорично постановява, че се прекратява правото на ползване върху земеделски земи, предоставени на граждани по силата на актовете, изброени в § 63 от ПМС № 456/11.12.1997г. Само при наличие на доказателства по § 30 от ПМС № 121 от 25.03.1997г. и § 62 от ПМС № 456 от 11.12.1997г. може да се приеме, че е налице придобиване на правото на собственост върху предоставена за ползване земеделска земя.

Планът на новообразуваните имоти се изработва за имотите на ползватели с признато право на собственост, при напълно завършена трансформация на правото на ползване, такива на бивши собственици с възстановено по реда на ЗСПЗЗ право на собственост, както и за имоти на други лица, легитимиращи се като собственици на други основания. Жалбоподателите не попадат в нито една от посочените категории, тъй като не са осъществили предоставената от закона възможност за трансформация на правото им на ползване в право на собственост, поради което не могат да претендират вписване в регистъра към плана на новообразуваните имоти. В тази връзка, претенциите на жалбоподателя за придобити права по § 4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ са неоснователни, поради липса на данни за завършило производство. Едва когато се легитимират за собственици на имотите, предоставени за ползване, жалбоподателите могат да иска изменение на влезлия в сила план на новообразуваните имоти в съответствие с § 4к, ал. 8 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Съдът намира за неоснователни и доводите на жалбоподателите за незаконосъобразност на заповедта в оспорените части поради преждевременно одобряване на плана на новообразуваните имоти и регистъра към него, тъй като не са изпълнение изискванията на § 4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 28, ал.4 от ППЗСПЗЗ.

Съгласно разпоредбите на § 4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ възстановяването, съответно придобиването на правото на собственост върху новообразуваните имоти се извършва със заповед на кмета, въз основа на влязъл в сила план на новообразуваните имоти по чл.28, ал.4 от ППЗСПЗЗ. В това производство предмет на контрол е съответствието на издадената заповед на кмета за конкретния имот, с влезлия в сила план на новообразуваните имоти. Едва след влизане в сила на плана на новообразуваните имоти, с тази заповед приключва реституцията на земеделската земя. В конкретния случай, след като е налице обжалване на плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ в оспорените части, не може да бъде проведена такава процедура, респективно да бъде издадена от кмета заповед за възстановяване на правото на собственост върху новообразуваните имоти.

В допълнение следва да се посочи, че в настоящото производство не подлежат на разглеждане оплакванията на жалбоподателите, които по същество касаят отказа на кмета на общината да издаде заповед по § 62, ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, с която да приключи процедурата по признаване правото на ползвателите да придобият собствеността върху предоставените им имоти.

С оглед изложеното, съдът намира заповедта на областния управител на област Бургас в оспорените части за законосъобразна, като издадена от компетентен орган, в определената форма, при спазване на материалноправните и процесуалноправните разпоредби на закона, и е съобразена с целта на закона, поради което жалбите като неоснователни следва да бъдат отхвърлени.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2, предложени последно от АПК, Административен съд– град Бургас, пети състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбите на С.М.К. и А.М.К.,***, против заповед № РД-09-36 от 15.03.2007г., издадена от областен управител на област Бургас на основание § 4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към него за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността ”Батака”, землището на с.Твърдица, община Бургас, област Бургас, в частта, с която в плана на новообразуваните имоти и регистъра към него новообразувания имот № 506.85, с площ от 7 111 кв.м., е записан на наследници на К. В. К., бивш жител ***, а  новообразувания имот № 506.98, с площ от 1 432 кв.м., е записан на община Бургас.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.                                                   

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: