ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На единадесети април                                  две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 371 по описа за 2018година

На именното повикване в 13:18 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АРМЕА“ЕАД, представлявано от Р.Л., редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМ. КМЕТ ПО СИРР при  ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призован, не  изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Я.С.- нередовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ –БУРГАС, редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ЧРЕЗ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС, редовно и своевременно призована, не изпраща представтел.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ОПТИМУС“ООД БУРГАС, редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ГИПССТИЛ“ЕООД, представлявано от П. Джурджев, редовно и своевременно призована,се явява адв.С., надлежно упълномощен, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Т.Б., редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ, редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „СОМАН“АД-СОФИЯ, редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Х., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЕВРО КОНТ РСК“БУРГАС, редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Г.А., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „МАРТИ 97“ ООД, редовно и своевременно призована, се явява управителя В.Г..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ М ООД, нередовно призована, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ТЕХНОИМПОРТ ЕКСПОРТ“ АД , редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ТРАНСПЕДИЯ БЪЛГАРИЯ АД, редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.П.Г., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Н.А., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ“, редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Т.И.П., нередовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.И.К., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.И.И., редовно и своевременно призована, се представлява от адв.С..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.И.Д., нередовно призована,  не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.А.В. редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Х.В., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „БРАТЯ  ЕНДРАС“ ЕООД, редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Д.К., нередовно призована.Призовката е върната в цялост, с отбелязване, че лицето е починало.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.Д.К., нередовно призована.Призовката е върната в цялост с отбелязване, че лицето е починало, по сведение на домоуправителя и жилището е необитаемо.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Д.К., нередовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.Д.Б., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Н.М., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.А.К., нередовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Н.К., нередовно призована. Призовката е върната в цялост, с отбелязване по информация на съседи, че лицето е починало.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.Н.Б., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.Н.Б., редовно и своевременно призована,не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.П.Х., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.В.Б., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.М.Д., нередовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Д.П., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.К.К., нередовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Ж.Н., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Д.П., редовно и своевременно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Ж.С., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ВТО БУЛГАРКООП“ СОФИЯ, редовно и своевременно призована,не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ВРАТИЦА“ АД редовно и своевременно призована,не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „РОДОПА КОМЕРС“ Хасково, редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Ц.Г., нередовно призована, призовката  върната в цялост, с отбелязване по сведение на съседи, че апартамента е необитаем.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.М.Г., редовно и своевременно призована, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ФЕНИКС НОРД ЕООД“ СОФИЯ, редовно и своевременно призована,

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЛАРЕКС“АД, редовно и своевременно призована,не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.С.П., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.В.Д.,нередовно призована. Призовката е върната в цялост, с отбелязване по информация на съседи, че лицето е починало.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Р.К.,нередовно призована. Призовката е върната в цялост, с отбелязване по информация на съседи, че лицето живее в Германия.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.А.Ш., редовно и своевременно призована,не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Я.С., нередовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.С.Ж., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.С.Ж., нередовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба входящ № 4038/10.04.2018 година от Областна администрация Бургас, с която процесуален представител на областния управител моли областен управител на Област Бургас да бъде заличен като заинтересована страна по делото.Представят и доказателства.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба входящ № 4013/10.04.2018 година, подадена от жалбоподателя „Армеа“ЕАД представлявана от управителя Р.Л., чрез адвокат Б.А.С., надлежно упълномощен,  с която същият заявява, че оттегля жалбата и прави искане за прекратяване на производството по делото.

Съдът докладва молба от Централен кооперативен съюз с вх.№ 4125/11.04.2018 г, с която  изразява становище, че не възразява делото да бъде прекратено, като на основание  чл.143, ал.2 ГПК. Упражнява правото си на присъждане на разноски като представя фактура и извлечение от банкова сметка *** в размера на 1200 лева.

Съдът докладва молба с вх.№ 4118/11.04.2018 г. подадена от адв.П.Б.от името на „Ларекс” АД, с която дружеството желае да бъде заличено като зантересована страна в настоящето производство, поради разпореждане с притежавания недвижими имот.

АДВ.С.: Ход на делото не следва да бъде даван,  а предвид така направеното оттегляне на жалбата  производството да бъде прекратено. Доверителят  ми  няма претенции за присъждане на разноски.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Г.: Нямам претенции. Да бъде прекратено делото.

 

Като взе предвид горното и като съобрази закона, настоящият съдебен състав намира така депозираното заявление за допустимо и основателно по следните съображения:

          По аргумент от разпоредбата на чл.155, ал.1 от АПК, като страна, по чието оспорване е инициирано съдебното производство, жалбоподателят има процесуална възможност при всяко положение на делото да оттегли оспорването срещу индивидуален административен акт или да се откаже от него изцяло или отчасти, при което настъпват последиците по чл.159, т.8 от АПК - оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на съдебното производство по делото. Съобразно изискването на ал.3 на чл.155 от АПК, оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба. В контекста на изложеното, молбата на „АРМЕА“ЕАД, ЕИК203303143, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив,ул.“Алцеко“ №16, по чл.155, ал.1 от АПК е подадена своевременно, от надлежна страна, чрез редовно упълномощен да оттегля жалбата процесуален представител, при спазване на формалните изисквания на чл.155, ал.3 от АПК /подадена е извън съдебно заседание, в писмена форма и е подписана/, поради което следва да бъде уважена.

Относно  постъпилата претенция от страна на „Цемтрален кооперативен Съюз”, с процесуален представител адв. М., за изплащане на заплатено в полза на адвоката възнаграждение за процесуално представителство в размера на 1200 лева, съдът намира, че по делото действително са представени надлежна фактура и платежно нареждане по същата от 05.04.2018 година, но така направеното искане за възстановяване на разходите  за процесуално представителство съдът намира за неоснователни, предвид обстоятелството, че съгласно разпоредбата  на чл.143, ал.3 от АПК, когато подателят на жалбата  оттегли своята жалба, право на разноски има страната,  за която оспорения административен акт е благоприятен.

 В настоящият случай оспорената заповед №3041/ 31.10.2017 година е краен административен акт по административно производство, инициирано по заявление от П.И.И., С.С. и „ГИПССТИЛ” ЕООД за одобряване на РУП за   УПИ І и УПИ ІІІ кв.10 на  гр Бургас за  ПИ с идентификатори 07079.610.296, 07079.610.294 и 07079.610.295 по КК на гр.Бургас,  като същата заповед създава блогоприятни преки правни последици в патримониума само на тези три лица. Сред тях не присъства Централният Кооперативен съюз. Отделно от горното, липсва доказателство за заверка сметката на получателя, поради което практически не е доказано като извършено и самото плащане.

Доколкото „Централният Коопреативен съюз” не доказва  административният акт да е благоприятен и за него, както и предвид липсата на надлежни доказателства за довършена транзакция по плащането, Съдът намира така направеното искане за неоснователно, поради което:

Мотивиран от горното и на основание чл.159, т.8 от АПК, Административен съд гр. Бургас, трети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Оставя без разглеждане жалбата на „АРМЕА“ ЕАД, ЕИК 203303143, със седалище и адрес на управление:град Пловдив, ул.“Алцеко“ №16, представлявано от изпълнителния директор Р.С.Л.против Заповед №3041/31.10.2017 година на заместник кмет по Строителство, инвестиции и регионално развитие на Община Бургас, за одобряване на Работен утройствен план /РУП/ за УПИ ІІ-2203 и УПИ ІІІ-2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2417 в КВ.10 по плана на ЦГЧ на гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.610.296, 07079.610.294 и 07079.610.295 по КК на гр.Бургас, с който се предвижда увеличаване на височината на сградата с идентификатор 07079.610.295.11 в УПИ ІІІ-2204, 2205, 2206, 2207, 2208 и 2417 до кота 11.40 м.и се определят нови застроителни линии и височини на застройка на УПИ ІІ-2203, без промяна в характера, начина и показателите на застрояване в УПИ.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Централен кооперативен съюз,  депозирано с молба вх.№ 4125/11.04.2018 година за присъждане на  съдебно деловодни разноски в полза на  юридическото лица по настоящето административно дело №371 /2018година в размер на 1200,00 лева.

 

ЗАЛИЧАВА от списъка на страните  в производството всички лица с неустановен към настоящия момент адрес.

 

Прекратява производството по административно дело № 371/2018г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни, а за неявилите се лица от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13:41  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: