Р Е Ш Е Н И Е  № 712

 

Град Бургас, 14.04.2016г.

 

Административен съд – град Бургас, ХIІІ-ти административен състав, на седемнадесети март през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание, в състав :

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря С.Х., в присъствието на прокурора ГАЛЯ МАРИНОВА, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 371 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Н.И.И., ЕГН **********, против решение № 129 от 4.02.2016г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 5551 по описа на БРС за 2015г., с което е потвърдено наказателно постановление № 15-0769-002481 от 28.09.2015г., издадено от началника на сектор „ПП”-Бургас към ОДМВР-Бургас, с което на Н.И.И. за нарушение на чл.137а, ал.1 от Закона за движени по пътищата (ЗДвП) е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лв., на основание чл.183, ал.4, т.7, предл. първо от ЗДвП.

Касаторът оспорва решението на районния съд като незаконосъобразно и моли за отмяната му от поради това, че не е бил призован при разглеждане на делото. В съдебно заседание поддържа касационната жалба и искането от съда. Сочи, че делото се е гледало пред Районен съд-гр.Бургас без негово знание и присъствие, като не е потърсен на посочения в жалбата адрес по местоживеене.  

Ответникът по касация, редовно призован, не се представлява в съдебно заседание и не представя отговор на касационната жалба.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба. Счита, че в проведеното производство пред БРС касаторът не е упражнил правото си на защита, тъй като в нарушение на чл.61 от ЗАНН не е бил призован на втория посочен в жалбата си като настоящ адрес. Пледира за отмяна на оспореното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е основателна.

Н.И.И. е обжалвал пред районния съд издаденото му  наказателно постановление № 15-0769-002481/28.09.2015г. от началника на сектор „ПП”-Бургас към ОДМВР-Бургас, с което за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лв., на основание чл.183, ал.4, т.7, предл. първо от ЗДвП. В жалбата е посочил както постоянен адрес:***, така и настоящ адрес:***, за призоваване. 

Съгласно разпоредбата на чл.61, ал.1 от ЗАНН, при разглеждане на делото пред районния съд се призовават нарушителят, поискалите обезщетение и учреждението или организацията, чийто орган е издал наказателното постановление, както и допуснатите от съда свидетели. В случая, районният съд е насрочил делото за разглеждане в едно открито съдебно заседание, като е изпратил призовка за страната-жалбоподател само на посочения в жалбата постоянен адрес:***, на който жалбоподателят не е бил намерен – призовката се е върнала в цялост с отбелязване „Лицето не живее на адреса. Изместил се е на неизвестен адрес“. Съдът е отразил в протокола от съдебното заседание, че жалбоподателят е нередовно призован и не се явява, но не е отложил разглеждането на делото и не е разпоредил изпращането на друга призовка на посочения от жалбоподателя настоящ адрес ***, а е дал ход на делото, на основание чл.61, ал.2 от ЗАНН, приключил е събирането на доказателствата, счел е делото за изяснено от фактическа страна, обявил го за решаване и с решението си е потвърдил издаденото наказателно постановление. Решението на БРС е съобщено лично на Н.И. на посочения в жалбата му настоящ адрес ***. На същия адрес е редовно призован и от касационната инстанция, в качеството му на касатор.

Настоящият касационен състав намира, че в случая районният съд незаконосъобразно е приложил нормата на чл.61, ал.2 от ЗАНН. Съдът е следвало да не дава ход на делото и да разпореди призоваване на жалбоподателя на посочения от него в жалбата настоящ адрес за призоваване, както е процедирано при съобщаване на решението. Разглеждането на делото в едно съдебно заседание, въпреки нередовно проведената процедура по призоваване на административнонаказаното лице, е лишило касатора от възможността да участва в процеса пред районния съд, да ангажира доказателства и да докаже твърденията си. Основателно е възражението на касатора, поддържано и от представителя на БОП, че е нарушено правото му на защита в съдебния процес, като спорът е разгледан по същество без страната да може да защити интересите си. Първоинстанционният съд е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила – касационно отменително основание по смисъла на чл.348, ал.1, т.2 от НПК, което не може да бъде изправено от настоящата касационна инстанция. Предвид разпоредбите на чл.221, ал.2 и чл.222, ал.2, т.1 от АПК, решението следва да бъде отменено и делото върнато на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав, който следва да отстрани допуснатото процесуално нарушение съобразно изложените в настоящото решение мотиви.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. второ от АПК, във вр. с чл.222, ал.2, т.1 от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – гр.Бургас, ХІІІ-ти административен състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 129 от 4.02.2016г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 5551 по описа на БРС за 2015г.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд съобразно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.

Решението е окончателно.

                                                                                 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

         ЧЛЕНОВЕ:     1./                              

 

                                    2./