О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   1137                               04.07.2014 година                                  гр.Бургас

 

Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на четвърти юли две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                              Председател: Атанаска Атанасова

 

при секретаря С.Х., като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 371 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 197, ал.2 от ДОПК и е образувано по повод постъпила жалба от Сдружение с нестопанска цел „Християнски център“- Сливен, представлявано от И.И.Г.- член на Управителния съвет, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Булаир“ № 6, вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под № 25, том І, ст.98, по ф.д. № 3259/1992 г. на Окръжен съд- Сливен, против Решение № 110 от 18.12.2013 г. на Директора на ТД на НАП- Бургас, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки № 0286/2012/000018/2013 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП- Бургас, ИРМ- Сливен.

В съдебното заседание представителят на жалбоподателя поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства.

Ответникът не изпраща представител в съдебното заседание. Не е заявил становище по жалбата.

Съдът, след като се запозна с материалите по делото, намира, че жалбата не е депозирана в законоустановения срок. Видно от приложеното по делото на л.26 известие за доставяне, оспореното решение е връчено на жалбоподателя на 04.02.2014 г. Пощенската пратка е приета от лицето А.С., на адреса на жалбоподателя, посочен в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- гр. Сливен, ул. „Булаир“ № 6. Срокът за обжалване, предвиден в нормата на чл. 197, ал.2 от ДОПК, е изтекъл на 11.02.2014 г.- присъствен ден, а жалбата е подадена в съда на 12.02.2014 г. Не е направено искане за възстановяване на срока за обжалване, нито са изложени твърдения за наличие на обстоятелства, сочещи уважителни причини за пропускането му. Ето защо, съдът приема че жалбата е просрочена и като такава следва да се остави без разглеждане, след отмяна на определението, с което е даден ход по същество.

Мотивиран от горното, на основание чл. 159, т.5 от АПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ протоколното определение от 03.06.2014 г., с което е приключено събирането на доказателствата и е даден ход по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Християнски център“- Сливен, представлявано от И.И.Г.- член на Управителния съвет, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Булаир“ № 6, вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под № 25, том І, ст.98, по ф.д. № 3259/1992 г. на Окръжен съд- Сливен, против Решение № 110 от 18.12.2013 г. на Директора на ТД на НАП- Бургас, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки № 0286/2012/000018/2013 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП- Бургас, ИРМ- Сливен.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 371/2014 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

                                                                   Съдия: