ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,24.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти септември            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 371 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят „Алфа дивелъпмънтс енд инвестмънтс” ООД, редовно призован, не изпраща представител.

         Ответникът началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Царево, редовно призован, не изпраща представител.

         Не се явяват вещите лица Д.С. и С.А..

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         ДОКЛАДВА, постъпили писмени доказателства от ответника с писмо на л.304 и сл. от делото, за които ответникът е задължен в предходното съдебно заседание.

         ДОКЛАДВА постановено от съда определение на 16.08.2013г., с което са допуснати две експертизи – съдебно-техническа и съдебно икономическа. Втората с въпроси формулирани изцяло от съда. Определенията са съобщени на страните по делото.

         ДОКЛАДВА постъпила молба от адвокат Д. от 09.09.2013г., с която иска делото да бъде насрочено за друга дата, тъй като той има служебен ангажимент на 24.09.2013г. от 11.00 ч. като пълномощник на страна по гр.д.№126/2012г. по описа на Районен съд Царево.

         С определение от 16.09.2013г. съдът е отхвърлил искането на процесуалния представител на ответника.

         ДОКЛАДВА постъпила по делото на 18.09.2013г. молба от жалбоподателя, с която иска формулирания към съдебно-техническата експертиза въпрос за това, дали имотите на жалбоподателя са урегулирани, да бъде възложен в тежест на ответника, като се намали възложеното в тежест на жалбоподателя задължение за заплащане на възнаграждението на вещото лице.

         На следващо място в същата молба жалбоподателят иска назначената съдебно-икономическа експертиза да бъде възложена изцяло в тежест на ответника, защото касае установяване на факти, за които той носи доказателствена тежест. С молбата е представено доказателство за внесен депозит само за допуснатата съдебно-техническа експертиза.

         По исканията на жалбоподателят:

         От представените от ответника доказателства (л.304 и сл.) се установява факта, касаещ урегулирането на имотите, за които е определена такса битови отпадъци, поради което този въпрос, зададен към съдебно-техническата експертиза, следва да отпадне и определението за допускане на тази експертиза, в частта относно този въпрос следва да бъде отменено. Същевременно в придружаващото документите писмо ответникът е посочил, че за имотите, находящи се в с.Лозенец за 2011г. такса битови отпадъци включва заплащането само на такса за експлоатация и поддържане на депо поради наличието на подадени в съответния срок декларации за освобождаване от част от такса битови отпадъци. За имотите, находящи се в гр.Царево, поради липса на такива декларации, такса битови отпадъци е определена в пълен размер. Поради неявяването на жалбоподателя не може към настоящия момент да се установи дали тези твърдяни от ответника факти са безспорни или жалбоподателят има възражения. Изясняването спорността на тези факти има значение за обема на вече допуснатата съдебно-икономическа експертиза, поради което жалбоподателят следва да бъде задължен да посочи дали оспорва тези твърдения в определен от съда срок. В случай, че липсва спор между страните относно това за кои имоти какъв размер такса битови отпадъци е определена, както и за кои имоти са налице декларации по чл.3, ал.3, т.5 от съответната общинска наредба за освобождаване от такса битови отпадъци, задачите към допуснатата съдебно-икономическа експертиза следва да бъдат преформулирани съобразно необходимостта от установяване на конкретни релевантни по делото факти.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщаването, в писмен вид да посочи оспорва ли фактите, които ответника твърди в писмо вх.№4606/13.05.2013г. на л.304 и 305 от делото.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при липса на отговор съдът ще приеме, че фактите са спорни и ще допусне експертиза за установяването им, която ще бъде възложена на жалбоподателя, защото именно негова е тежестта да ги докаже.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок от съобщаването, да представи по делото размера на данъчните оценки, въз основа на които е определена дължимата такса за битови отпадъци за 2011г. за всеки от имотите на жалбоподателя, както и да посочи механизма, по който е определена таксата.

ОТМЕНЯ, на основание чл.254 от ГПК, свое определение от 16.08.2013г. в частта, в която към допуснатата съдебно-техническа експертиза е формулиран и следния въпрос: „Да посочи урегулирани ли са всички имоти, за които е определена в процесния акт такса битови отпадъци за 2011г.”.

         УКАЗВА на назначеното вещо лице, че определението за допускане на съдебно-техническата експертиза следва да се чете без посочената по-горе задача.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

         ОТЛАГА изготвянето на назначената съдебно-икономическа експертиза до установяване спорността на фактите твърдяни от ответника в писмо №4606/13.05.2013г. депозирано от ответника по делото.

 

         Поради необходимост от събиране на доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.12.2013г. от 11.10ч., за която дата страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

         Да се изпрати съобщение на жалбоподателя с указанията на съда.

         Незабавно да се уведоми вещото лице по съдебно-техническата експертиза, за която по делото е представено доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: