ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,23.04.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и трети април                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 371 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят „Алфа дивелъпмънтс енд инвестмънтс” ООД, редовно призован, не изпраща представител.

         Ответникът началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Царево, редовно призован, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

АДВОКАТ Д. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по жалба срещу акт за установяване на дължимо публично вземане №61/09.01.2012г. издадено от инспектор в отдел „Местни данъци и такси при Община Царево, потвърден с решение № 01/17.01.2013г. на началник „Местни приходи и такси” Царево.

 

АДВОКАТ Д. – Уважаема госпожо съдия, оспорвам жалбата. Моля, да приемете представените от страна на началника на дирекция „Местни данъци и такси” при Община Царево доказателства, представляваща цялата административна преписка, ведно с представени в допълнение с писмо от 19.04.2013г. доказателства, в подкрепа на твърдението, че жалбата на „Алфа дивелъпмънтс енд инвестмънтс” ООД е недоказана, а така съставения акт за установяване на дължимо публично вземане е основателен.

Моля да приемете и три броя декларации, които са подадени от дружеството, които представям като доказателства по настоящото дело, с оглед пълнотата на административната преписка. Същите представям с оглед обстоятелството, че за имотите в с.Лозенец, има подадени декларации с цел намаляване на данъчната тежест, поради което считаме, че същите следва да бъдат представени, и считаме, че акта е правилен и законосъобразен.

         Оспорвам доказателствените искания направени от жалбоподателя. Оспорвам всички направени искания.

Оспорвам искането за извършване на съдебно-техническа експертиза, тъй като видно от всички представени с писмото от 19.04.2013г. и в днешното съдебно заседание доказателства се установява, че безспорно е осъществявана дейност по реалното събиране на битови отпадъци и предоставянето на услугата и считам, че така представените въпроси с искане за допускане на съдебно-техническа експертиза не следва да бъдат уважавани, с оглед, че в днешното съдебно заседание се представят всички необходими писмени доказателства за извършване на услугата. Считам за ирелевантно, да бъде допуснат до разпит свидетел, с който да установява сметосъбиране, а именно поради факта, че са представени нарочни заповеди други доказателства, които доказват това.

Ще моля съдът да не уважи искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, по същите причини, както и по отношение на искането за допускане до разпит на свидетел, които считам за илеревантни, вкл. и да оставите без уважение всички направени искания от т.1 до т.5 с оглед на факта, че са представени в пълнота от Община Царево.

Актът е въз основа на декларации за 6 имота. Единият е с.Лозенец, другите се към къмпинг „Арапя”. По моя информация имотите са урегулирани.

         Моля да не се допуска съдебно-техническа експертиза, но ако ще назначите експертиза, нека вещото лице да установи дали имотите са урегулирани. Ако няма да допуснете съдебно-техническа експертиза, ще се ангажирам да представя доказателства дали са урегулирани имотите, те са на пътя. Единият е в местността „Дядо Любенова бахча”, другите се в землището на с.Лозенец.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис находящ се на л.2 от делото, както и представените от същия орган писмени доказателства с придружително писмо вх.№4000/19.04.2013г., съгласно описа съдържащ се в това писмо, както и представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответника, три броя декларации, подадени от жалбоподателя по реда на чл.3, ал.3 т.5 от НОАМТЦУОЦ.

Предвид представените от ответника първоначално и впоследствие писмени доказателства, част от доказателствените искания, посочени от жалбоподателя с жалбата, са удовлетворени. Що се касае до искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза съдът счита, че поставените въпроси следва допълнително да се прецизират, с оглед представените от ответника доказателства на 19.04.2013г., а отделно от това УКАЗВА на жалбоподателя, че обстоятелството има ли вътре в самия имот битов отпадък, е ирелевантно за процесния спор и в този смисъл единия от поставените въпроси с жалбата към съдебно-техническа експертиза е неотносим към спора.

         Съдът счита, че следва да даде възможност на жалбоподателя в подходящ срок, след като се запознае с всички събрани до момента доказателства по делото, изрично да посочи има ли други доказателствени искания, както и да посочи, поддържа ли искането си за назначаване на съдебно-техническа експертиза, ако го поддържа, да формулира конкретни задачи. Мотивиран от това съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 14 –дневен срок от съобщаването, писмено да изчерпи всички свои доказателствени искания във връзка с твърденията, които е изложил в жалбата.

Да посочи поддържа ли искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза и като вземе предвид указанията на съда да формулира конкретни задачи към вещото лице.

         ЗАДЪЛЖАВА ответника, в срок от един месец от днешното съдебно заседание, да представи по делото доказателства, от които да се установява по отношение на колко имота, собственост на жалбоподателя, е определена такса битови отпадъци с процесния акт, както и да удостовери надлежно дали тези имоти са урегулирани, като представи скици-извадки от устройственият план.

 

         Поради необходимостта от събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.09.2013г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на жалбоподателя с дадените от съда указания.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: