ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.04.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети април                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 370 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:21 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МБАЛ Бургасмед“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ  - директор на РЗОК гр. Бургас - редовно призован, се представлява от юк. К., с представено по делото пълномощно от днес.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 4292/16.04.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя – адв. М., с която моли да се даде ход на делото въпреки неявяването му в днешно съдебно заседание. Изразява становище по съществото на спора.

 

По хода на делото:

юк. К.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от МБАЛ Бургасмед“ ЕООД против заповед за налагане на санкции № РД-25-91/16.01.2018г. на директора на РЗОК - Бургас, с правно основание чл. 76, ал. 2 ЗЗО.

 

юк. К.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Представям на съда становище с вх. № 29-02-912 от 21.11.2017 г. на мбал Бургасмед“ ЕООД за пълнота на преписката и за сведение на съда алгоритмите по клиничните пътеки, които са съотносими към настоящия спор. Те са публикувани в ДВ. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

По отношение на представените в днешно съдебно заседание документи с искане от страна на процесуалния представител на ответника за приемането им като писмени доказателства съдът намира, че в случая не са налице пречки затова независимо от обстоятелството, че дружеството-жалбоподател не е представлявано в днешно съдебно заседание. Видно от представените документи първото от тях е становище, което изхожда от дружеството-жалбоподател, а останалите такива съставляват алгоритми към съответните клинични пътеки, които са обнародвани в дв и са общо достъпни, с оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

Предвид липсата на допълнително формулирани доказателствени искания съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

юк. К.: Уважаеми г-н председател, моля да се произнесете с решение, с което да отхвърлите изцяло предявената жалба като неоснователна и недоказана и оставите в сила заповед за налагане на санкции № РД-25-91/16.01.2018 г. на директора на РЗОК гр. Бургас като законосъобразна. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Представям писмени бележки, в които подробно съм изложила аргументите си.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: