ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 25.01.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети януари                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ:     1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Маринела Вълчева 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова.

Административно дело номер 370 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:12 часа се явиха:

 

За протестиращата Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

За ответника Общински съвет Приморско, редовно призован, няма представител.

За Прокуратурата на Република България чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Съдът ДОКЛАДВА, че делото е разпределено на настоящия състав след заповед № РД-12-487/20.11.2017г. на и.ф. председател на АСБ по повод командироването на предишния съдия-докладчик. Делото е преразпределено чрез системата за случайно разпределение и е определен нов докладчик, който е член на настоящия тричленен състав.

След това разпределение е извършена служебна справка във връзка с изясняване предмета на спора по друго дело, разглеждано от Административен съд Бургас, а именно адм.д. № 2489/2017г., където първоначално Окръжна прокуратура Бургас е протестирала изцяло Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост, на територията на Община Приморско, след което в проведено на 21.09.2017г. заседание представителя на прокуратурата е направил искане за присъединяване на настоящото дело към делото, по което се оспорва цялата Наредба.

Преди да бъде извършено това процесуално действие на съда - присъединяване, съдебният състав по адм.д. №2489/2017 с разпореждане, с което е съобщил на Държавен вестник да публикува съобщение за направеното оспорване, е определил предмета на оспорване, като е изключил от него разпоредбите, които са предмет на процесния протест.

Освен това съдът ДОКЛАДВА, че по делото са събрани доказателства за това, че решение №254/27.04.2017г. на Общински съвет Приморско е влязло в сила.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам възражение по направения доклад. Нямам искане да се обединят двете дела. Оттеглям протеста по отношение оспорените норми, за които с приетото от общинския съвет решение са направени изменения в наредбата.

СЪДЪТ към ПРОКУРОР СТОЯНОВА: По адм.д.№ 2489/2017г. по описа на Административен съд Бургас има постановено решение.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Няма да соча други доказателства. Да се приемат представените от административния орган документи. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, а именно: заявление от Златина Тюлиева изх.№ 252/05.12.2017г., писмо изх.№ 179/22.05.2017г. за влезли в сила решения на Общински съвет Приморско, писмо изх.№ 169/04.05.2017г. от Общински съвет Приморско с описани приети решения на Общински съвет Приморско, писмо изх.№ 168 /04.05.2017г. до областния управител на област Бургас с приети решения на общински съвет Приморско, писмо изх.№ 170/04.05.2017г. до районен прокурор в гр. Царево с приети решения на общински съвет Приморско и извлечение от ел.сайт на Общински съвет Приморско.

 

Като взе предвид становището на представителя на прокуратурата за липса на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Уважаеми съдии, поддържам направеното искане на основание чл.155, ал.1 от АПК, касаещи Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост, на територията на Община Приморско по чл.12, ал.1, чл.12, ал.3, чл. 16, ал.3 и чл. 50 от Наредбата.

Поддържам протеста по мотивите изложени в него, относно разпоредбата на чл.45, ал.4, предл.1 от Наредбата, касаещо безсрочната възможност за отстъпване правото на строеж, която е в противоречи с чл. 67 от Закона за собствеността.

Моля да присъдите на Окръжна прокуратура направените по делото разноски.

 

Съдът, обявява устните състезания за приключили.

 

Съдът уведоми страната, че ще се произнесе със съдебен акт в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: