ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 21.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД     ХІІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи септември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СТАНИМИРА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. РУМЕН ЙОСИФОВ

 2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар:  С.А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов

административно дело номер 370 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:57 часа се явиха:

 

За ПРОТЕСТИРАЩАТА СТРАНА Окръжна прокуратура – гр. Бургас, редовно уведомена, се явява прокурор Червеняков.

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Приморско, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не се налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили по делото писмени документи, представени от ответника по опис, съдържащ се в заявление на л. 42-43 от материалите по делото.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се приемат представените доказателства.

Представям протест на Окръжна прокуратура – гр. Бургас, с който се иска отмяна изцяло на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на територията на община Приморско, приета с решение по протокол № 922/25.09.2008 г. на Общински съвет Приморско. По протеста в Административен съд – гр.Бургас е образувано административно дело №2489/2017 г. В този смисъл, моля да прецизирате основания за изпращане на настоящото производство за присъединяване към посочено административно дело.

 

Съдът по доказателствата, като намери, че следва да приеме представените писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото днес представения от прокурор Червеняков протест изх. № 17922/29.08.2017 г. чрез председателя на Общински съвет Приморско до Административен съд – гр. Бургас, както и документите, представени от ответника, съгласно опис, съдържащ се в заявление на л.42-43 от материалите по делото.

 

По направеното от прокурора искане във връзка с образуваното друго съдебно производство на друг състав пред Административен съд – гр. Бургас по оспорване на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, приета с решение по протокол № 922/25.09.2008 г. на общински съвет Приморско, съдът ще се произнесе след като предостави възможност на ответника да изрази становище по искането на прокурора.

Воден от горното по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на Общински съвет Приморско в 14-дневен срок от съобщаването да изрази становище по направеното от прокурора от Окръжна прокуратура – гр. Бургас искане за обединяване на производствата по настоящото дело и административно дело  № 2489/2017 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас, чрез присъединяване на настоящото дело към административно дело  № 2489/2017 г.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.11.2017 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Препис-извлечение от съдебния протокол да се изпрати на ответника за сведение и изпълнение.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: